hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: tužba utvrđenje

Ukupno nađeno: 1581 primer (stranica je generisana 20.12.2013)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 612 pronadjena primera ovde je prikazano 11 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Pravilnik o disciplinskom postupku i disciplinskoj odgovornosti javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca (RS)

Prava tužioca čija se disciplinska odgovornost utvrđuje

Zakon o patentima (RS)

2. Tužba za utvrđivanje prava na zaštitu

4. Tužba za utvrđivanje svojstva pronalazača

Zakon o zaštiti prava oplemenjivača biljnih sorti (RS)

Tužba za utvrđivanje svojstva oplemenjivača

Porodični zakon (RS)

Tužba za utvrđenje postojanja ili nepostojanja braka

Tužba radi utvrđivanja materinstva

Tužba radi utvrđivanja očinstva

Pravilnik o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata za nosioca javnotužilačke funkcije (RS)

Utvrđivanje stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti tužilačkih pomoćnika

Postupak utvrđivanja stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata koji su na dan konstituisanja Državnog veća tužilaca nosioci javnotužilačke funkcije

Utvrđivanje stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata iz reda javnih tužilaca

Utvrđivanje stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata iz reda zamenika javnih tužilaca

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 917 pronadjenih primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Pitanje: Kod tužbe za utvrđenje nekog stvarnog prava, da li se kao vrednost predmeta spora uzima vrednost koju je tužilac označio u tužbi , ili je potrebno utvrđivati vrednost predmeta spora u smislu člana 5. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku?

...

Kada supružnici nisu razvedeni, a između njih duži niz godina ne postoji zajednica života, zbog poremećaja supružanskih odnosa, onda tužilja kao bračni drug ima pravni interes da se utvrdi da predmetna parcela predstavlja njenu posebnu imovinu i da tuženi , kao bračni drug, sečom šume, na predmetnoj parceli, bez njene saglasnosti, pričinjava joj štetu.

...

... tužba za utvrđenje kojom potrošač (kupac) u sporu protiv isporučioca (prodavca) električne energije, zahteva da se utvrdi da isporučilac nema pravo da od potrošača naplati određeni novčani iznos po ispostavljenom računu za tačno određeni period zbog zastarelosti potraživanja i da nema pravo da tužiocu ... tužbi ... tužbom ... utvrđenje ... tužbi ...

...

... utvrditi vrednost predmeta spora kada je u tužbi označena vrednost spora od 40.000,00 dinara, a stečajni upravnik je upućen na parnicu radi utvrđivanja da ne postoji razlučno pravo, s obzirom na to da je stvar na kojoj je konstituisano založno pravo prodata pre stečajnog postupka i da je vrednost iste 4.000.000,00 dinara. S obzirom na to da je tužilac u tužbi ... tužbe ...

...

Pitanje: Kako tumačiti odredbu člana 313. ZPP-a, odnosno ovlašćenje suda da se stara da se u toku rasprave utvrde činjenice od kojih zavisi odluka o osnovanosti tužbenog zahteva, kao obaveza i dužnost suda, a koja bi u tom slučaju bila u suprotnosti sa članom 7. stav 2. (šta je smisao odredbe)?

...

U situaciji kada je osporen osnov tužbenog zahteva za naknadu štete i kada je istaknut prigovor podeljene odgovornosti, sud je dužan da o prigovoru, koji je materijalnopravne prirode, odluči prema potpuno utvrđenom činjeničnom stanju.

...

Pitanje: Da li se radi o stvarnoj nadležnosti privrednog suda ili sudova opšte nadležnosti kada je tužilac Republika Srbija, a tuženi pravno lice kojom tužbom tužilac postavlja zahtev za utvrđenje prava svojine na nekretninama?

...

Međupresuda se može doneti u slučaju kada je tužbeni zahtev novčane prirode pa posle donošenja međupresude o osnovama tužbenog zahteva treba utvrđivati i iznos tužbenog zahteva (visina).

...

Samo vlasnik povlasnog dobra može zahtevati da se prema vlasniku poslužnog dobra utvrdi postojanje stvarne službenosti, podnošenjem takozvane konfesorne tužbe , kojom se može tražiti utvrđenje prava službenosti na poslužnom dobru i zabrana osporavanja postojanja tog prava.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 2 pronadjena primera svi su prikazani.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Opštinski sud je nadležan za sporove u vezi uplate Fondu PIO doprinosa a za utvrđene i neisplaćene zarade tužioca , shodno članu 21. Zakona o uređenju sudova.

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2019/2009-04 (_)

Poreski tretman prenosa prava svojine kod prodaje hipotekovane nepokretnosti, kao i prometa dobara u slučaju vansudske prodaje predmeta založnog prava

ogl3
ogl4

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 50 pronadjenih primera ovde je prikazano 8 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Tužba radi utvrđivanja očinstva

...

Tužba radi utvrđenja da imovina ne ulazi u zaostavštinu

...

Tužba radi utvrđenja nepostojanja prava na zaostavštinu

...

Tužba za utvrđenje naslednog prava

...

Trgovinski sud u je otvorio stečajni postupak nad tuženim drugog reda rešenjem od godine. Rešenjem istog suda od godine utvrđeno je potraživanje tužioca u iznosu od dinara.

Utvrđuje se da je ugovor o prodaji zaključen između tuženog prvog reda i tuženog drugog reda dana godine, koji ima za predmet prodaju , bez pravnog dejstva prema stečajnoj masi.

...

U toku parnice utvrđeno je da se tuženi , iz koji je nosilac stanarskog prava na stanu u svojini tužioca , iz , iselio iz spornog stana u , ul. , br. . Tuženi je pre oko godinu dana prešao da živi kod sina u drugom delu grada, a sporni stan je izdao u podzakup iz .

...

U parnici koja se vodi kod tog suda, tužilac iz , traži da se utvrdi njegovo pravo svojine na stan u , ul. , br. sprat broj stana , i da se tuženi iz obaveže da mu taj stan preda u državinu.

hor003