Traženo: tužba upravnom sudu

Ukupno nađeno: 351 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 233 pronadjenih primera ovde je prikazano 14 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Zakon o zaštiti konkurencije (RS)

Protiv konačnog rešenja Komisije može se podneti tužba sudu u roku od 30 dana od dana dostavljanja rešenja stranci, po kojoj odlučuje Upravni sud .

Do početka rada Upravnog suda u skladu sa zakonom kojim se uređuju sudovi , po tužbama protiv rešenja Komisije sudi Viši trgovinski sud .

Pravilnik o opštim uslovima za obavljanje poštanskih usluga (RS)

Sudska pismena i pismena u upravnom i prekršajnom postupku (u daljem tekstu: sudsko pismo) su pozivi, rešenja, odluke, zaključci i drugi službeni spisi koje šalju sudovi , javna tužilaštva , organi za prekršaje, vojne ustanove i drugi državni organi, kada postupaju u navedenim postupcima. Sudska pisma su pismonosne pošiljke sa posebnom uslugom i predaju se, po pravilu, kao preporučene pošiljke sa povratnicom.

Sudski poslovnik (RS)

U ovaj upisnik se upisuju tužbe stranaka za ponavljanje upravno - sudskog postupka okončanog pravnosnažnom presudom ili rešenjem Upravnog suda .

Statut Advokatske komore Srbije (RS)

Disciplinski tužilac pokreće disciplinski postupak, podiže i zastupa optužnicu pred Disciplinskim sudom , ulaže pravne lekove i predlaže Upravnom odboru utvrđivanje privremene zabrane rada (suspenzije).

Advokatske komore Srbije su: predsednik i potpredsednik Advokatske komore Srbije, predsednici i potpredsednici Advokatske komore Srbije u prethodnim sazivima, Disciplinski tužilac i predsednik Disciplinskog suda Advokatske komore Srbije, Dekan Advokatske akademije Advokatske komore Srbije, disciplinski tužioci i predsednici Disciplinskog suda Advokatske komore Srbije u prethodnim sazivima, sekretar Upravnog odbora Advokatske komore Srbije, sekretari Upravnog ...

U slučaju da izabrani kandidat za predstavnika u Skupštini Advokatske komore Srbije, člana Upravnog odbora Advokatske komore Srbije, Nadzornog odbora Advokatske komore Srbije, Disciplinskog tužioca , zamenika Disciplinskog tužioca Advokatske komore Srbije, predsednik, zamenik predsednik Disciplinskog suda i sudije Disciplinskog suda Advokatske komore Srbije, ne želi da se prihvati članstva u tom organu ili mu po bilo kom osnovu prestane funkcija člana tog organa pre isteka

Kandidat, predlagač i svaki birač (predstavnik u Skupštini Advokatske komore Srbije) protiv odluke Skupštine Advokatske komore Srbije o potvrđivanju ili o nepotvrđivanju mandata, može izjaviti tužbu Upravnom sudu u roku od 48 sati od dana prijema.

Ako Upravni sud usvoji tužbeni zahtev i poništi izbornu radnju ili celokupne izbore, izborni postupak će se ponoviti u roku od 10 dana od dana pravnosnažnosti odluke Upravnog suda .

Predstavnici advokatskih komora u Skupštini Advokatske komore Srbije predsednik, potpredsednik, član Upravnog odbora, član Nadzornog odbora, članovi disciplinskih organa: Disciplinski tužilac i njegovi zamenici, predsednik, zamenik predsednika i sudije Disciplinskog suda Advokatske komore Srbije za svoj rad odgovaraju isključivo Skupštini Advokatske komore Srbije i ne mogu biti pozvani na odgovornost za svoje izraženo mišljenje i stav, ukoliko su isti u skladu sa Ustavom Republike Srbije,

Odluku o utvrđivanju predloga za izbornog člana Visokog saveta sudstva , odnosno Državnog veća tužilaca donosi Upravni odbor Advokatske komore Srbije.

Upravni odbor Advokatske komore Srbije, po prijemu odluke predsednika Visokog saveta sudstva , odnosno Državnog veća tužilaca o otpočinjanju postupka izbora, poziva advokatske komore u sastavu Advokatske komore Srbije da dostave predloge kandidata za ove funkcije.

Upravni odbor Advokatske komore Srbije bira kandidata za izbornog člana Visokog saveta sudstva , odnosno Državnog veća tužilaca tajnim glasanjem većinom glasova.

O predlogu za određivanje privremene zabrane odlučuje upravni odbor nadležne advokatske komore rešenjem na predlog disciplinskog tužioca , veća disciplinskog suda koje postupa u tom predmetu ili po sopstvenoj inicijativi, a nakon podizanja disciplinske optužnice .

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 113 pronadjenih primera ovde je prikazano 11 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

... tužbi označena vrednost spora od 40.000,00 dinara, a stečajni upravnik je upućen na parnicu radi utvrđivanja da ne postoji razlučno pravo, s obzirom na to da je stvar na kojoj je konstituisano založno pravo prodata pre stečajnog postupka i da je vrednost iste 4.000.000,00 dinara. S obzirom na to da je tužilac u tužbi naveo da je vrednost stvari koje su služile za obezbeđenje potraživanja u iznosu od 4.000.000,00 dinara a kao vrednost tužbe ... sud ...

...

Kada organ državne vlasti odbije da učini dostupnom informaciju od javnog značaja, jer je određeno da se čuva kao službena tajna, dužan je da dokaže i u obrazloženju svoje odluke navede valjane razloge o opravdanosti isključenja pristupa traženim informacijama radi zaštite pretežnijih interesa. Pravilno je, po oceni Upravnog suda , tuženi organ poništio prvostepenu odluku i naložio Upravi za sprečavanje pranja novca da zainteresovanom licu dostavi tražene informacije, budući da taj organ nije

...

Tuženi organ je dužan da u ostavljenom roku dostavi sudu sve spise koji se odnose na predmet upravnog spora.

...

Kada tuženi organ, povodom upravnog spora, primenom odredbe člana 251. Zakona o opštem upravnom postupku, uvažavajući sve razloge žalbe, poništi svoje tužbom osporeno rešenje iz razloga iz kojih bi sud mogao da poništi takvo rešenje, pa prilikom donošenja novog rešenja povredi zakon na štetu tužioca , u postupku po tužbi sud će jednom presudom poništiti i prvobitno osporeno i novodoneto rešenje.

...

Pogrešno je zaključivanje Upravnog suda da zahtev tužioca za pristup informacijama od javnog značaja podnet Ustavnom sudu ne predstavlja zahtev podnet povodom kakve upravne stvari, zbog čega se u slučaju nepostupanja organa po takvom podnesku ne može pokrenuti i voditi upravni spor.

...

Zahtev za preispitivanje pravnosnažne odluke Upravnog suda može da se podnese protiv pravnosnažnog rešenja Upravnog suda donetog po tužbi u upravnom sporu ukoliko su za njegovo podnošenje ispunjeni uslovi propisani članom 49. st. 2. i 3. ZUS-a.

...

Kada Upravni sud odbaci tužbu kao neurednu, preispitivanje takve odluke ne može se tražiti pred Vrhovnim kasacionim sudom podnošenjem zahteva za preispitivanje sudske odluke kao vanrednog pravnog sredstva.

...

Ispitujući u upravnom sporu zakonitost osporenog rešenja u granicama zahteva iz tužbe , sud ne mora da prihvati razloge tužioca , ali je dužan da ih razmotri i da se o njima izjasni.

...

Tužba za ponavljanje postupka okončanog odlukom Upravnog suda dozvoljena je samo ako je zasnovana na činjeničnom stanju koje je sud sam utvrđivao.

...

Ako tuženi organ donese upravni akt posle podnošenja zahteva stranke da sud donese upravni akt umesto upravnog organa, sud će odlučiti o osnovanosti podnetog zahteva bez nalaganja podnosiocu zahteva da se izjasni da li je novodonetim aktom zadovoljan.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-487/2010-04 (_)

Poreski tretman prometa dobara i usluga koji vrši Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom kao organ Ministarstva pravde

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 4 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Ovo rešenje je konačno i protiv njega nije dopuštena žalba već se može tužbom pokrenuti upravni spor kod suda u roku od dana od dana dostavljanja rešenja.

...

Ovo rešenje je konačno i protiv njega nije dopuštena žalba. Može se pokrenuti upravni spor kod u roku od dana od dana dostavljanja. Tužba se predaje neposredno ovom sudu .

...

Prema tome, tužilac pokreće upravni spor u skladu sa odredbom člana 24. stav 1. Zakona o upravnim sporovima ("Sl. glasnik RS", br. 46/95), i predlaže da sud donese sledeću:

Kako do dana podnošenja ove tužbe , drugostepeni organ nije rešio po žalbi tužioca , tužilac podnosi tužbu zbog ćutanja administracije, u skladu sa članom 24. stav 3. Zakona o upravnim sporovima ("Sl. glasnik RS", br. 46/95) i predlaže da sud donese sledeću: