Traženo: tužba obrazac

Ukupno nađeno: 43 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 39 pronadjenih primera ovde je prikazano 26 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Pravilnik o upravi u javnim tužilaštvima (RS)

Uputstvo Republičkog javnog tužioca o vođenju i popunjavanju upisnika, pomoćnih knjiga, poslovnog softvera i obrazaca za podatke

Sudski poslovnik (RS)

- predloge javnog tužioca i naredbe istražnog sudije izdate u pretkrivičnom postupku - "KriPov", KiPov" Obrazac br. 39

- predloge i izveštaje javnog tužioca i naredbe sudije za prethodni postupak - "KPP Pov" Obrazac br. 39a

- predloge javnog tužioca i odluke sudije za prethodni postupak vezane za posebne dokazne radnje - "KPP Pov1" Obrazac br. 39a

- predloge javnog tužioca i naredbe istražnog sudije izdate u predkrivičnom postupku - "Kri Pov" i "Ki Pov" Obrazac br. 39

- predloge javnog tužioca i odluke sudije za prethodni postupak vezane za posebne dokazne radnje - "KPP Pov1", "KPP Pov2", "KPP Pov3" Obrazac br. 39a

- upisnik za predloge javnog tužioca , naredbe istražnog sudije i zaštićene svedoke - "Pov-Po1", "Str. Pov-Po1" Obrazac br. 39

- predloge i izveštaje javnog tužioca i naredbe sudije za prethodni postupak - "KPP Pov-Po1" Obrazac br. 39a

- predloge javnog tužioca i odluke sudije za prethodni postupak vezane za posebne dokazne radnje - "KPP Pov1-Po1", "KPP Pov2-Po1", "KPP Pov3-Po1" Obrazac br. 39a

- upisnik za predloge javnog tužioca , naredbe istražnog sudije i zaštićene svedoke - "Pov-Po2", "Str. Pov-Po2" Obrazac br. 39

- predloge i izveštaje javnog tužioca i naredbe sudije za prethodni postupak - "KPP Pov-Po2" Obrazac br. 39a

- predlozi javnog tužioca i odluke sudije za prethodni postupak vezane za posebne dokazne radnje - "KPP Pov1-Po2", "KPP Pov2-Po2", "KPP Pov3-Po2" Obrazac br. 39a

- upisnik za predloge javnog tužioca i naredbe istražnog sudije - "Pov-Po3" Obrazac br. 39

- odlaganje izvršenja pre podnošenja tužbe - "Uo" Obrazac br. 59

- kontrolnik lica u pritvoru po optuženju - Obrazac br. 156

Zakon o javnom tužilaštvu (RS)

Obrazac , izgled i način upotrebe službene legitimacije i značke bliže će se urediti Pravilnikom o upravi u javnim tužilaštvima .

Obrazac i bližu sadržinu ličnih listova iz st. 1. i 2. ovog člana propisuje Državno veće tužilaca .

Pravilnik o upravi u javnim tužilaštvima (RS)

Obrazac kojim se bliže uređuje izgled službene legitimacije i značke donosi Republički javni tužilac .

Stranka i drugo lice pozivaju se u javno tužilaštvo korišćenjem odgovarajućeg obrasca (poziv) prema vrsti predmeta i svojstvu pozivanog lica. Svako lice se poziva posebno.

Upisnici, pomoćne knjige, poslovni softver, kao i obrasci za podatke koji su od interesa za sva javna tužilaštva vodiće se i popunjavati po uputstvu Republičkog javnog tužioca .

Republički javni tužilac doneće u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog pravilnika akt o vođenju i popunjavanju upisnika, pomoćnih knjiga, poslovnog softvera, kao i obrasce za podatke koji su od interesa za sva javna tužilaštva .

Do donošenja akta iz stava 1. ovog člana primenjivaće se uputstvo i obrasci koje je doneo Republički javni tužilac na osnovu Pravilnika o upravi u javnom tužilaštvu ("Službeni glasnik RS", br. 77/04, 52/07, 2/08, 9/09 i 44/09).

Uputstvo za sprovođenje postupka predlaganja kandidata za izborne članove Državnog veća tužilaca iz reda javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca sa stalnom funkcijom (RS)

Kandidacione prijave podnose se Komisiji u roku od 15 dana od dana objavljivanja Odluke o otpočinjanju postupka predlaganja kandidata za izborne članove Državnog veća tužilaca u "Službenom glasniku Republike Srbije", odnosno najkasnije do 08. februara 2011. godine u 24,00 časa, na propisanim obrascima , u pisanoj formi.

Kandidaciona prijava iz stava 1. ovog člana sadrži ime i prezime kandidata, javno tužilaštvo u kome obavlja javnotužilačku funkciju, mesto i datum podnošenja kandidacione prijave, kao i svojeručni potpis kandidata. Kandidaciona prijava podnosi se na propisanom obrascu .

Uputstvo za sprovođenje postupka predlaganja kandidata za izborne članove Državnog veća tužilaca iz reda javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca (RS)

Kandidacione prijave podnose se Komisiji u roku od 30 dana od dana objavljivanja Odluke o otpočinjanju postupka predlaganja kandidata za izborne članove Državnog veća tužilaca u "Službenom glasniku Republike Srbije", odnosno najkasnije do 28. novembra 2010. godine u 24,00 časa, na propisanim obrascima , u pisanoj i elektronskoj formi.

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 4 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Sud ne može samo na osnovu dostavljenog IOS obrasca smatrati da je dugovanje tuženog nesporno, ako je u toku postupka tuženi osporio tužbeni zahtev za iznos naveden u istom.

...

Potpisivanjem i overom obrasca kojim je evidentiran dug tuženog koji je obuhvaćen tužbom , od strane ovlašćeno lica, nastupio je prekid zastarevanja

...

Originalan obrazac saobraćajne dozvole na kojoj se nalazi pečat mup-a Srbije nema svojstvo javne isprave u smislu čl. 46 t.6 KZS a optuženi nije izvršio kriv. delo falsifikovanje isprave iz čl. 233 s.z. u vezi st.01. KZS.

...

Izreka i razlozi presude su protivrečni ako se u izreci navede da je šteta nastala jer optuženi nije organizovao čuvanje paragon -bloka, uskladio stanje prodajnih mesta i blagajne niti kontrolisao je li svaki iznos evidentiran, a u razlozima dopustiti mogććnosti postojanja i ostalih uzroka za nastajanje štete