Traženo: tužba model

Ukupno nađeno: 15 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 14 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Pravilnik o upravi u javnim tužilaštvima (RS)

... tužilaštvima u kojima postoje uslovi za vođenje elektronskih upisnika korišćenjem informaciono-komunikacionih tehnologija, raspodela novoprimljenih predmeta vrši se korišćenjem posebnog programa (matematičkog algoritma ) koji obezbeđuje da na kraju jednog ciklusa raspodele svi zamenici javnog tužioci ... tužilaštvo ... tužioca ...

Odluka o utvrđivanju nacionalne strategije reforme pravosuđa (RS)

Sadašnje stanje: Procesuiranje krivičnih predmeta sledi istražni model u kojem istražne sudije rade zajedno sa policijom i tužilaštvom na sprovođenju krivičnih istraga i prikupljanju dokaza. Ovaj model se uglavnom smatra neefikasnim i predugim zbog toga što zahteva prekomerne sudijske resurse i zbog inferiorne uloge koju dodeljuje tužilaštvu . Pored toga, s obzirom da nije dozvoljena nagodba, procesuiranje krivičnih slučajeva kasni i predmeti se nagomilavaju.

pogledu potrebnih sredstava manje zahtevnim akuzatornim modelima , i zbog zahteva za pravnom zaštitom u "razumnom roku" kako propisuje član 6. Evropske konvencije o ljudskim pravima, Republika Srbija će postepeno uvesti sistem kojim se ograničava uloga istražnih sudija, tužioci će preuzeti odgovornost za prikupljanje dokaza da bi se omogućilo efikasnije procesuiranje krivičnih slučajeva. Osim toga, da bi se izašlo na kraj sa zaostalim nerešenim krivičnim slučajevima i kašnjenjima, tužiocima ...

Zakon o modelima i uzorcima (SCG)

Rešenje o priznanju modela , odnosno uzorka, odnosno međunarodno registrovanje modela , odnosno uzorka za Jugoslaviju može se oglasiti ništavim za sve vreme trajanja zaštite, i to po službenoj dužnosti, na predlog zainteresovanog lica ili na predlog javnog tužioca .

Tužbu zbog povrede modela , odnosno uzorka iz čl. 44. i 45. ovog zakona može podneti podnosilac prijave, nosilac modela , odnosno uzorka, kao i sticalac isključive licence.

Postupak po tužbi zbog povrede prava iz prijave sud može prekinuti do odluke nadležnog saveznog organa o priznanju modela , odnosno uzorka.

Tužba zbog povrede modela , odnosno uzorka, odnosno povrede prava iz prijave može se podneti u roku od tri godine od dana kad je tužilac saznao za povredu i učinioca, a najdocnije u roku od pet godina od dana učinjene povrede.

Tužbom zbog povrede modela , odnosno uzorka, odnosno povrede prava iz prijave može se tražiti da sud odredi privremenu meru zabrane vršenja radnji kojima se povređuje model , odnosno uzorak i meru privremenog oduzimanja proizvoda ili isključenja iz prometa proizvoda kojim se povređuju ta prava.

Postupak po tužbi zbog povrede modela , odnosno uzorka, odnosno povrede prava iz prijave je hitan.

Ako je rešenjem nadležnog saveznog organa priznat model , odnosno uzorak, autor oblika tela, slike ili crteža ili njegov pravni sledbenik može tužbom da zahteva od suda da utvrdi da je on nosilac modela , odnosno uzorka umesto lica ili zajedno s licem koje je rešenjem nadležnog saveznog organa navedeno kao nosilac modela , odnosno uzorka.

Tužba iz stava 1. ovog člana može se podneti do okončanja postupka za priznanje modela , odnosno uzorka, a tužba iz stava 2. ovog člana - do isteka roka trajanja modela , odnosno uzorka.

Ako se sudskom odlukom usvoji tužbeni zahtev iz člana 49. ovog zakona nadležni savezni organ će po prijemu presude, ili na zahtev tužioca , upisati tužioca u odgovarajući registar kao podnosioca prijave, odnosno nosioca modela , odnosno uzorka.

Prava koja je treće lice pribavilo od ranijeg podnosioca prijave, odnosno nosioca modela , odnosno uzorka iz člana 49. ovog zakona važe i prema novom podnosiocu prijave, odnosno nosiocu prava samo ako su bila upisana u odgovarajući registar ili uredno prijavljena za upis pre podnošenja tužbe iz člana 49. ovog zakona.

Autor oblika tela, slike ili crteža ili njegov pravni sledbenik može tužbom da zahteva od suda da utvrdi da je on autor predmeta prijave ili predmeta modela , odnosno uzorka i da bude naveden kao autor u prijavi i svim drugim ispravama i u odgovarajućim registrima.

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Tužba zbog povrede prava kojima se štite pronalasci, žigovi, modeli i znaci razlikovanja može se podneti u roku od tri godine od kada je tužilac saznao za povredu i učinioca ali ne kasnije od pet godina od kada je povreda učinjena.