Traženo: turizam

Ukupno nađeno: 3443 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 3396 pronadjenih primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Pravilnik o izgledu i sadržaju obrasca dozvole za upravljanje turističkim vozom (RS)

Pravilnik o obuci, načinu sprovođenja ispita i vođenju evidencija za vozača turističkog voza (RS)

Uredba o uslovima i načinu dodele i korišćenja kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude (RS)

Pravilnik o obrascu službene legitimacije i izgledu značke i odgovarajućoj vrsti odeće, obuće i opreme turističkog inspektora (RS)

Uredba o najvišem i najnižem iznosu turističke naknade (RS)

Uredba o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za kredite za podsticanje kvaliteta turističke ponude (RS)

Zakon o turizmu (RS)

Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za turističkog vodiča i turističkog pratioca (RS)

Pravilnik o sadržini Registra turizma i dokumentaciji potrebnoj za registraciju i evidenciju (RS)

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 18 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

U vršenju inspekcijskog nadzora turistički inspektor je ovlašćen da rešenjem zabrani obavljanje nautičke delatnosti pravnom ili fizičkom licu koje nije registrovano da obavlja tu delatnost ili pruža te usluge.

...

Škola nije ovlašćena da svojim opštim aktom učeniku isključi ostvarivanje prava na ekskurziju koje mu je zakonom utvrđeno.

...

Saglasno Ustavu i Zakonu o lokalnoj samoupravi jedinica lokalne samouprave je ovlašćena da na svojoj teritoriji uredi određena pitanja od značaja za zadovoljenje potreba građana u oblasti zanatstva, turizma i ugostiteljstva, pa i da uredi pitanja područja na svojoj teritoriji na kojima se mogu, odnosno ne mogu, obavljati određene poslovne delatnosti. Međutim, opština ne može svojom odlukom da prenese na opštinskog arhitektu i stručnu komisiju da samostalno određuju lokacije na kojima se neće moći obavljati

...

banaka nosiocima primarne poljoprivredne proizvodnje i turističke privrede ne pretvara se automatski u javni dug Federacije, stupanjem na snagu Zakona o pretvaranju kredita odobrenih od banaka nosiocima primarne poljoprivredne proizvodnje i turističke privrede u javni dug Federacije ("Sl. list SRJ", br. 12/98 i "Sl. list SCG", br. 1/03 - Ustavna povelja), već na način propisan uputstvom o načinu pretvaranja kredita odobrenih od banaka nosiocima primarne poljoprivredne proizvodnje i turističke ...

...

Kada deo preduzeća iz otcepljenih republika postupi po Uredbi o organizovanju delova preduzeća, čije je sedište na teritoriji otcepljenih republika, te se organizuje kao društveno preduzeće i registruje kod nadležnog privrednog suda, Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srbije nije ovlašćeno da sredstva novostvorenog društvenog preduzeća privremeno ustupi na korišćenje i upravljanje drugom preduzeću primenom člana 4.navedene Uredbe.

...

Zakonodavac je ovlašćen da propiše posebne uslove koje privredni subjekti moraju ispunjavati za obavljanje turističkih putovanja.

...

Prestanak obaveze - pretvaranjem kredita odobrenih od banaka nosiocima primarne poljoprivredne proizvodnje i turističke privrede u javni dug federacije pod jednakim uslovima odnosi se na sve korisnike kredita, pravna ili fizička lica - koja u vidu zanimanja u svoje ime trajno obavljaju delatnost za koju su dobili kredit

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 12 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Službeno mišljenje, Ministarstvo trgovine turizma i usluga, broj 011.00.00129/2011.04

...

Momenat nastanka obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase, odnosno da li se izvršenom uslugom smatra datum upućivanja putnika na put u slučaju kada lice koje obavlja delatnost 66300 (Delatnost putničkih agencija i turoperatora) u okviru pomenute delatnosti pruža turističke usluge (organizovanje turističkih aranžmana)?

...

Uslugama smeštaja u hotelima, motelima, odmaralištima, domovima i kampovima, čiji se promet plaća po posebnoj poreskoj stopi PDV od 8%, smatraju se SAMO usluge razvrstane u tu kategorije u skladu sa propisima kojima se uređuje obavljanje turističke i ugostiteljske delatnosti

...

Na promet usluga smeštaja (prenoćišta) u hotelima, motelima, odmaralištima, domovima i kampovima, koji su razvrstani u kategorije u skladu s propisima kojima se uređuje obavljanje turističke i ugostiteljske delatnosti, primenjuje se posebna stopa PDV od 8%

...

Ministarstvo trgovine, turizma i usluga

...

Plaćanje poreza na promet usluga na naknadu koju ostvari organizator putovanja - turistička agencija prodajom turističkih putovanja u zemlji i inostranstvu

...

Kod prodaje sopstvenih turističkih aranžmana, osnovicu poreza na promet usluga čini vrednost turističkog aranžmana po odbitku troškova prevoza, hotelskog smeštaja, ulaznica i sl

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 17 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

iz , ul. br. , mat. broj kao Turistička agencija, zaključuju

Ugostitelj na raspolaganje stavlja, a Turistička agencija prihvata, sledeće ugostiteljsko-smeštajne kapacitete Ugostitelja u terminima i prema sledećim uslovima:

1. mesto , od do , smeštaj , aranžman cena po osobi , broj turista ,

2. mesto , od do , smeštaj , aranžman cena po osobi , broj turista ,

3. mesto , od do , smeštaj , aranžman cena po osobi , broj turista ,

4. mesto , od do , smeštaj , aranžman cena po osobi , broj turista ,

5. mesto , od do , smeštaj , aranžman cena po osobi , broj turista ,