hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: trgovinski ugovor

Ukupno nađeno: 1566 primera (stranica je generisana 16.12.2013)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 1444 pronadjena primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Poseban kolektivni ugovor za delatnost trgovine Srbije (promet robe i usluga) (RS)

Pravilnik o uslovima i načinu registrovanja ugovora o poslovima zastupanja stranih firmi u SFRJ, ugovora o poslovima posredovanja u spoljnotrgovinskom prometu naoružanja i vojne opreme (SCG)

Zakon o potvrđivanju Ženevskog akta Haškog sporazuma o međunarodnoj registraciji industrijskog dizajna usvojenog na Diplomatskoj konferenciji od 2. jula 1999. godine (mp)

... ugovornih strana i određeni međunarodni ugovori ) Odredbe ovog sporazuma nisu smetnja da se traži primena propisa koji daju veća prava po osnovu nacionalnog zakonodavstva ugovorne strane i ne utiču ni na koji način na zaštitu odobrenu umetničkim delima i delima primenjene umetnosti na osnovu međunarodnih ugovora i sporazuma autorskog prava ili na zaštitu koja se industrijskom dizajnu pruža prema Sporazumu o trgovinskim ... trgovinske ...

Zakon o obligacionim odnosima (SCG)

UGOVOR O TRGOVINSKOM ZASTUPANjU>

Primena pravila o ugovoru o komisionu, odnosno trgovinskom zastupanju

Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku (RS)

U rubriku 7 (Referentni broj) upisuju se, odvojeno kosom crtom, broj i poslednje dve cifre godine iz evidencije zaključenih spoljnotrgovinskih ugovora , koju vodi pravno lice, odnosno preduzetnik, u smislu propisa o vođenju evidencije o zaključenim spoljnotrgovinskim poslovima. Ako ne postoji obaveza vođenja ove evidencije, mogu se upisati identifikacioni podaci o pošiljci.

Rubrika 36 (Povlastica), upisuje se šifra zakonskog osnova za oslobođenje od plaćanja carine, neplaćanje carine, odnosno povećanje ili sniženje stope carine po Carinskom zakonu, propisima donetim na osnovu tog zakona, Zakona o Carinskoj tarifi, po osnovu međunarodnih ugovora , sporazuma o slobodnoj trgovini i drugih zakona, iz Kodeksa šifara.

U rubriku 7 (Referentni broj) upisuju se, odvojeno kosom crtom, broj i poslednje dve cifre godine iz evidencije zaključenih spoljnotrgovinskih ugovora , koju vodi pravno lice, odnosno preduzetnik, u smislu propisa o vođenju evidencije o zaključenim spoljnotrgovinskim poslovima. Ako ne postoji obaveza vođenja ove evidencije mogu se upisati identifikacioni podaci o pošiljci.

U rubriku 36 (Povlastica) upisuje se šifra zakonskog osnova za oslobođenje od plaćanja carine, neplaćanje carine, odnosno povećanje ili sniženje stope carine po Carinskom zakonu, propisima donetim na osnovu tog zakona, Zakona o carinskoj tarifi, po osnovu međunarodnih ugovora , sporazuma o slobodnoj trgovini i drugih zakona, iz Kodeksa šifara.

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 80 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Pravna priroda Ugovora o lizingu može se tretirati kao nepravi zakup, jer primalac lizinga plaća naknadu mesečno, sve dok ne isplati celu kupoprodajnu cenu, od kog trenutka postaje vlasnik. Do isplate cene vlasnik vozila je davalac lizinga, pa iz navedenog proizlazi da za pad cene na tržištu vozila koje je uzeto na lizing, odnosno troškove amortizacije nastale do celokupne isplate cene, odgovara davalac lizinga.

...

Uplatom tržišne vrednosti nepokretnosti istovremeno sa podnošenjem tužbe, tužilac stiče aktivnu legitimaciju za vođenje spora za poništaj ugovora zbog povrede prava preče kupovine.

...

Između Republike Austrije i Republike Srbije ne postoji niti faktički reciprocitet u pogledu priznanja i izvršenja sudskih odluka, niti diplomatski reciprocitet, s obzirom na to da zaključeni bilateralni ugovori ne regulišu priznanje strane sudske odluke u građanskim i trgovinskim stvarima, osim odluka o izdržavanju.

...

Zakonom je propisana mogućnost da nesaglasni akcionar traži plaćanje iznosa jednakog tržišnoj vrednosti njegovih akcija, ali navedenom odredbom nije propisana mogućnost da sud tuženog obaveže na zaključenje ugovora o prodaji. Tako opredeljeni tužbeni zahtev je u suprotnosti sa načelom autonomije volje, te, kako su stranke slobodne da svoje obligacione odnose uređuju po svojoj volji, nije dozvoljen tužbeni zahtev kojim se predlaže da sud obaveže tuženog na zaključenje Ugovora , i takvu tužbu treba

...

Trogodišnji rok zastarelosti za međusobna potraživanja pravnih lica iz ugovora o prometu roba i usluga primenjuje se na potraživanja iz ugovora zaključenih u uslovima slobodnog prometa roba i usluga, odnosno u uslovima slobodne tržišne utakmice.

...

Kada cena nije određena, a ne može se odrediti primenom prosečne tržišne cene tada se može primeniti cena iste vrste i kvaliteta pružene usluge, koja je ugovorena za docniji period.

...

Materijalno pravni odnos stranaka koji po svojoj pravnoj prirodi predstavlja ugovor o izgradnji stambeno poslovnog objekta koji je izvođač trebalo da izgradi za tržište , a za svoj račun i o svom riziku, ne može se smatrati prometom roba i usluga, iz čl. 374. Zakona o obligacionim odnosima nego ugovornim odnosom na koji se primenjuje opšti rok zastarelosti od 10 godina propisan članom 371. Zakona o obligacionim odnosima.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 23 pronadjena primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Zaposleni smo kod privatnog trgovca , imamo ugovore o radu, ali nam poslodavac prilikom isplate plata ne daje platne listiće sa iskazanom cenom rada, radnim satima itd., te svakodnevno doživljavamo razna maltretiranja od strane poslodavca. Šta da preduzmemo?

...

Radila sam u trgovini kao mesar u marketu na određeno vreme 14 meseci. Zadnji ugovor bio mi je do 31.12.2006. godine, ali sam 22.12.2006. godine otišla na održavanje trudnoće. Kada mi je istekao ugovor , poslali su mi radnu knjižicu i rešenje o prestanku radnog odnosa. Imam 28 godina, dvoje male dece i treće na putu. Da li mi je radni odnos prestao po zakonu i kako da poboljšam svoju materijalnu situaciju?

...

Da li studentska zadruga za delatnosti - poslove kao što su poslovi u poljoprivredi, žetva, berba, priprema biljnih proizvoda za tržište , odlaganje, zakopavanje i zaoravanje otpadaka na zemljište ili u vodu, prijem i otprema šećerne repe i slično, može da angažuje lica po osnovu ugovora o delu?

...

Naknadama po ugovoru koje podležu obavezi plaćanja doprinosa za PIO, smatra se i naknada po ugovoru o trgovinskom zastupanju

PITANjA I ODGOVORI (_)

Kako je ureen poreski tretman hartija od vrednosti?

PITANjA I ODGOVORI (_)

Rezident kupljenu robu u inostranstvu isporučuje u inostaranstvu, odnosno roba ne ulazi u Srbiju, da li je to dozvoljeno?

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2194/2009-04 (_)

a) Pravo na odbitak prethodnog poreza za promet mobilnih telefona koje obveznik PDV nabavlja za službene potrebe zaposlenih b) Poreski tretman korišćenja službenog mobilnog telefona u privatne svrhe

ogl3
ogl4

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 19 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Prevozninu ugovorne strane utvrđuju za svaki prevoz pojedinačno i potvrđuju faksom ili telefonom, uzimajući u obzir tržišne cene u momentu sklapanja ugovora , količine transporta i značaj korisnika usluge.

...

Poslovi iz člana 1. obuhvataju dovođenje u vezu trećih lica i poslodavca, radi zaključenja trgovinskih ugovora .

...

2. traži sniženje cene, u srazmeri u kojoj je zbog nedostataka saobraznosti smanjena vrednost robe na tržištu u odnosu na momenat zaključenja ugovora ;

...

Svi sporovi koji nastanu u vezi ovog ugovora rešavaće se pred nadležnim sudom ili spoljnotrgovinskom arbitražom.

...

Ukoliko stranke ne postignu sporazumno rešenje, za rešenje spora stranke ugovaraju nadležnost spoljnotrgovinske arbitraže koja će konačno resiti spor.

...

Ugovorne strane zaključuju ovaj Ugovor u cilju što efikasnijeg poslovanja Preduzeća na tržištu , u delatnosti , za koju je Preduzeće registrovano.

Ugovorne strane snose rizik posla zajedničkog poduhvata na tržištu . Strani ulagač garantuje za rizik poslovanja preduzeća celokupnim svojim ulaganjem.

hor003