Traženo: trgovinski objekt

Ukupno nađeno: 340 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 305 pronadjenih primera ovde je prikazano 10 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Pravilnik o broju i sastavu posade za plovne objekte koji nisu brodovi unutrašnje plovidbe trgovačke mornarice (RS)

Zakon o republičkim administrativnim taksama (RS)

6) obavljanje trgovine na malo duvanskim proizvodima, po objektu - 250

Tarifa naknada koju od korisnika naplaćuje OFPS (RS)

TRŽNI CENTRI, ŠOPING MOLOVI, MEGA MARKETI, SAMOPOSLUGE, PRODAVNICE I OSTALI TRGOVINSKI OBJEKTI

Zakon o trgovini (RS)

Trgovina u prodajnom objektu

Trgovina van prodajnog objekta

Ostala trgovina na malo van prodajnog objekta

Privremena zabrana obavljanja trgovine van prodajnog objekta

Odluka o uslovima i načinu dodele kreditnih sredstava malim i srednjim preduzećima sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine za trajna obrtna sredstva (APV)

Založnim pravom prvog reda na građevinskim objektima mogu se obezbediti krediti u iznosu od najviše 1.500.000,00 dinara, pri čemu tržišna vrednost građevinskog objekta koji je predmet zaloge, mora biti najmanje tri, a najviše šest puta veća od iznosa odobrenog kredita.

Pravilnik o minimalnim tehničkim uslovima za obavljanje trgovine derivatima nafte i biogorivom (RS)

Ovim pravilnikom bliže se propisuju minimalni tehnički uslovi u pogledu prostora, opreme i uređaja, spoljašnjih odlika prostora, načina prodaje robe/usluga, načina, opreme i uređaja za skladištenje robe i vrste robe u objektima u kojima se obavlja trgovina derivatima nafte i biogorivom.

Trgovina derivatima nafte i biogorivima obavlja se u odgovarajućem prostoru (u daljem tekstu: objekti ), i to:

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 14 pronadjenih primera ovde je prikazano 8 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Zakon ne sadrži ovlašćenje da grad svojom odlukom propiše ograničenje slobode preduzetništva, odnosno slobodu trgovine propisivanjem određene zabrane prodaje alkoholnih pića u trgovinskim objektima .

...

Lice koje u maloprodajnom objektu vrši nadzor i kontrolu nad radom zaposlenih, vodi trgovačku knjigu, vrši specifikaciju cena i predaju pazara, ima svojstvo odgovornog lica - računopolagača, u smislu krivičnog dela nesavestan rad u privrednom poslovanju.

...

Materijalno pravni odnos stranaka koji po svojoj pravnoj prirodi predstavlja ugovor o izgradnji stambeno poslovnog objekta koji je izvođač trebalo da izgradi za tržište , a za svoj račun i o svom riziku, ne može se smatrati prometom roba i usluga, iz čl. 374. Zakona o obligacionim odnosima nego ugovornim odnosom na koji se primenjuje opšti rok zastarelosti od 10 godina propisan članom 371. Zakona o obligacionim odnosima.

...

Zaštitne mere kod privrednih prestupa iz Zakona o trgovini , primenjuju se samo prema onim objektima pravnog lica gde je neposredno i izvršen prestup

...

Garažno mesto i garaža su dva kvalitetno različita objekta za koje su tržišne vrednosti različite, te se radi pravilnog utvrđivanja poreza na imovinu moraju imati u vidu i te okolnosti.

...

Vlasnika preduzeća - radnje koji imaju ovlašćenje za trgovinu , a trgovinom se bave mimo svojih prodajnih objekata , odgovaraju za Nedozvoljenu trgovinu

...

Opština je ovlašćena da propisuje radno vreme objekata u oblasti ugostiteljstva, trgovine i zanatstva

...

Opština ima zakonsko ovlašćenje da propiše radno vreme zanatekih, ugostiteljekih i drugih objekata , kao i da ovlasti organ opštineke uprave da svojim aktom odobrava neprekidno radno vreme određenih trgovinskih i zanatekih objekata

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 16 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Trgovina na malo biodizela može se obavljati isključivo u objektima koji ispunjavaju propisane uslove

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2194/2009-04 (_)

a) Pravo na odbitak prethodnog poreza za promet mobilnih telefona koje obveznik PDV nabavlja za službene potrebe zaposlenih b) Poreski tretman korišćenja službenog mobilnog telefona u privatne svrhe

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-908/2010-04 (_)

Da li obveznik PDV - Društvo za iznajmljivanje nekretnina "Dipos" d.o.o. ima pravo na odbitak prethodnog poreza u slučaju kada zaključi ugovor o zakupu stambenog objekta sa licem koje će taj objekat koristiti za stambene potrebe (pri čemu se ne radi o licu iz čl. 24. st. 1. tač. 16) Zakona o PDV)?

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2820/2009-04 (_)

Obaveza podnošenja evidencione prijave za PDV fizičkog lica - supruge preminulog fizičkog lica - obveznika PDV koji je obavljao delatnost investicione izgradnje građevinskih objekata , a koja stekne pravo svojine na delu zaostavštine -poslovne imovine, kao i pravo upravljanja i raspolaganja na drugom delu zaostavštine - poslovne imovine koji pripadne maloletnoj deci

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-816/2009-04 (_)

Poreski tretman prvog prenosa prava raspolaganja na novoizgrađenom građevinskom objektu ili ekonomski deljivim celinama u okviru tog objekta od strane investitora - stambene zadruge, koji je obveznik PDV, građevinskom preduzeću koje finansira izgradnju građevinskog objekta , na osnovu ugovora o zajedničkoj izgradnji

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2274/2009-04 (_)

Utvrđivanje osnovice za obračunavanje i plaćanje PDV za prvi prenos prava raspolaganja na ekonomski deljivim celinama u okviru novoizgrađenog građevinskog objekta čija je izgradnja započeta pre 31. decembra 2004. godine, a čiji se prvi prenos prava raspolaganja vrši od 1. januara 2005. godine, pri čemu naknada za prvi prenos prava raspolaganja na ekonomski deljivim celinama nije izražena u novcu, već u obliku prometa vlasničkih udela na nepokretnosti koja je izgrađena pre 31. decembra 2004. godine, a koji je

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2942/2009-04 (_)

a) Da li je Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda obveznik PDV? b) Poreski tretman prvog prenosa prava raspolaganja na ekonomski deljivoj celini u okviru novoizgrađenog građevinskog objekta , odnosno prvog prenosa vlasničkog udela na ekonomski deljivoj celini u okviru novoizgrađenog građevinskog objekta koji vrši Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda fizičkom licu u cilju raseljavanja, a to fizičko lice zauzvrat Direkciji izvrši promet nepokretnosti (ili vlasničkog

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 5 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Davalac franšizinga, ovim ugovorom obezbeđuje Primaocu franšizinga pravo da, u skladu sa odredbama ovog ugovora otvori trgovinsku radnju u objektu koji mu se ustupa na privremeno korišćenje, da u njemu organizuje rad, da u svom poslovanju koristi ime i renome Davaoca franšizinga, da primenjujući određenu tehnologiju rada posluje na način propisan od strane Davaoca franšizinga i da koristi sve prednosti sistema Davaoca franšizinga u obezbeđenju kvalitetnih roba koje su predmet delatnosti Primaoca

Primalac franšizinga se obavezuje da, u objektu u , ul. br. , koji je dobio za obavljanje delatnosti, organizuje trgovinsku radnju, i to isključivo na način i pod uslovima utvrđenim Zakonom i ovim ugovorom.

Primalac franšizinga će u objektu iz člana 2. ovog ugovora otvoriti samostalnu trgovinsku radnju za promet na malo prehrambenom i industrijsko-neprehrambenom robom.

- da će u objektu koji je dobio na privremeno korišćenje organizovati rad u svemu prema odredbama ovog ugovora i u skladu sa propisima koji regulišu rad i poslovanje trgovinskih radnji,

Danom preuzimanja na korišćenje trgovinske radnje iz ovog ugovora Primalac franšizinga preuzima na korišćenje sva osnovna sredstva i sitan inventar u ispravnom stanju koji su se zatekli u objektu . Oprema ostaje vlasništvo Davaoca franšizinga a Primalac franšizinga kao korisnik iste dužan je da je koristi sa pažnjom dobrog domaćina i ne može je otuđiti bez prethodne saglasnosti Davaoca franšizinga.