hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: trgovinski centar

Ukupno nađeno: 338 primera (stranica je generisana 25.02.2014)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 334 pronadjena primera ovde je prikazano 26 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Pravilnik o davanju saglasnosti na opšta akta organizatora tržišta , investicionog društva i Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (RS)

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o izmeni i pristupanju Sporazumu o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi - CEFTA (RS)

Tarifa naknada koju od korisnika naplaćuje OFPS (RS)

TRŽNI CENTRI , ŠOPING MOLOVI, MEGA MARKETI, SAMOPOSLUGE, PRODAVNICE I OSTALI TRGOVINSKI OBJEKTI

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Kraljevine Belgije i Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Republike Moldavije, Crne Gore, Republike Srbije i Misije privremene uprave Ujedinjenih nacija n (RS)

SPORAZUM IZMEU KRALjEVINE BELGIJE I REPUBLIKE ALBANIJE, BOSNE I HERCEGOVINE, REPUBLIKE HRVATSKE, BIVŠE JUGOSLOVENSKE REPUBLIKE MAKEDONIJE, REPUBLIKE MOLDAVIJE, CRNE GORE, REPUBLIKE SRBIJE I MISIJE PRIVREMENE UPRAVE UJEDINjENIH NACIJA NA KOSOVU U IME KOSOVA U SKLADU SA REZOLUCIJOM SAVETA BEZBEDNOSTI UJEDINjENIH NACIJA 1244 O PRIVILEGIJAMA I IMUNITETIMA SEKRETARIJATA SPORAZUMA O SLOBODNOJ TRGOVINI U CENTRALNOJ EVROPI

Zakon o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (RS)

Upis hartija od vrednosti u Centralni registar i uključivanje hartija od vrednosti na organizovano tržište

Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku (RS)

Sporazum o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi - CEFTA 2006 - roba poreklom iz Bosne i Hercegovine - roba na koju se ne naplaćuju dažbine, sva roba obuhvaćena glavama 1 do 97 Carinske tarife BA00C

Sporazum o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi - CEFTA 2006 - roba poreklom iz Makedonije - roba na koju se ne naplaćuju dažbine, sva roba obuhvaćena glavama 1 do 97 Carinske tarife MK00C

Sporazum o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi - CEFTA 2006 - roba poreklom iz Hrvatske - roba na koju se ne naplaćuju dažbine, industrijski proizvodi obuhvaćeni glavama 25 do 97 Carinske tarife osim proizvoda navedenih u Aneksu 1 HR01C

Sporazum o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi - CEFTA 2006 - roba poreklom iz Hrvatske - poljoprivredni proizvodi obuhvaćeni glavama 1 do 24 Carinske tarife uključujući robu navedenu u Aneksu 1, osim robe iz Aneksa 10.5. Na osnovu člana 1. stav 3. Dodatnog protokola, carinske dažbine (01, 02 i 05) ne naplaćuju se HR11C

Sporazum o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi - CEFTA 2006 - roba poreklom iz Hrvatske - poljoprivredni proizvodi obuhvaćeni Aneksom 10.5 za koje je propisana kvota. Dažbina 01 se naplaćuje prema Aneksu 10.5 (carina u okviru kvote, preferencijalna ili MFN stopa po iscrpljenju kvote). Ostale carinske dažbine (02 i 05) se naplaćuju samo kada je Aneksom 10.5 propisana stopa MFN nakon iscrpljenja kvote HR12C

Sporazum o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi - CEFTA 2006 - roba poreklom iz Hrvatske - poljoprivredni proizvodi obuhvaćeni Aneksom 10.5 za koje nije propisana kvota. Dažbina 01 se naplaćuje prema Aneksu 10.5 (preferencijalna stopa). Ostale carinske dažbine (02 i 05) ne naplaćuju se HR13C

Sporazum o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi - CEFTA 2006 - roba poreklom iz Moldavije - roba na koju se ne naplaćuju dažbine, industrijski proizvodi obuhvaćeni glavama 25 do 97 Carinske tarife osim proizvoda navedenih u Aneksu 1 MD01C

Sporazum o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi - CEFTA 2006 - roba poreklom iz Moldavije - poljoprivredni proizvodi obuhvaćeni glavama 1 do 24 Carinske tarife uključujući robu navedenu u Aneksu 1. Na osnovu člana 1. stav 3. Dodatnog protokola, carinske dažbine (01, 02 i 05) ne naplaćuju se MD11C

Sporazum o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi - CEFTA 2006 - roba poreklom iz Albanije - roba na koju se ne naplaćuju dažbine, industrijski proizvodi obuhvaćeni glavama 25 do 97 Carinske tarife osim proizvoda navedenih u Aneksu 1 AL01C

Sporazum o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi - CEFTA 2006 - roba poreklom iz Albanije - poljoprivredni proizvodi obuhvaćeni glavama 1 do 24 Carinske tarife uključujući robu navedenu u Aneksu 1. Na osnovu člana 1. stav 3. Dodatnog protokola, carinske dažbine (01, 02 i 05) ne naplaćuju se AL11C

Sporazum o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi - CEFTA 2006 - roba poreklom iz Crne Gore - roba na koju se ne naplaćuju dažbine, sva roba obuhvaćena glavama 1 do 97 Carinske tarife ME00C

Sporazum o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi - CEFTA 2006 - roba poreklom iz APKM - roba na koju se ne naplaćuju dažbine, sva roba obuhvaćena glavama 1 do 97 Carinske tarife DžK00C

Uputstvo za markiranje derivata nafte (RS)

uređaju, uzima se dodatni uzorak. Ukoliko dodatni uzorak potvrdi da rezultat nije pozitivan, uzorak podleže forenzičkoj analizi kod Pružaoca usluge. U ovom slučaju, uzimaju se četiri uzorka, od kojih jedan ostaje energetskom subjektu. Ostala tri uzorka dostavljaju se u centralnu laboratoriju koja je u nadležnosti Pružaoca usluge. Jedan od ova tri uzorka se koristi za laboratorijsko (forenzičko) testiranje, dok se ostala dva uzorka čuvaju 60 dana i mogu se, na zahtev, predati tržišnoj ...

uređaju, uzima se dodatni uzorak. Ukoliko dodatni uzorak potvrdi da rezultat nije pozitivan, uzorak podleže forenzičkoj analizi kod Pružaoca usluge. U ovom slučaju, uzimaju se četiri uzorka, od kojih jedan ostaje energetskom subjektu. Ostala tri uzorka dostavljaju se u centralnu laboratoriju koja je u nadležnosti Pružaoca usluge. Jedan od ova tri uzorka se koristi za laboratorijsko (forenzičko) testiranje, dok se ostala dva uzorka čuvaju 60 dana i mogu se, na zahtev, predati tržišnoj ...

Uredba o postupanju sa fluorovanim gasovima sa efektom staklene bašte, kao i o uslovima za izdavanje dozvola za uvoz i izvoz tih gasova (RS)

Centar je dužan da plati operateru ili servisu za dostavljeni fluorovani gas sa efektom staklene bašte najmanje 50% tržišne cene obrađenog gasa, samo ako rezultat analize fluorovanog gasa sa efektom staklene bašte, koja je urađena u centru , potvrdi da može biti obnovljen ili obrađen.

Centar stavlja u promet na domaće tržište obnovljene ili obrađene fluorovane gasove sa efektom staklene bašte u svrhu dalje upotrebe.

Troškove otkupa, obnavljanja i obrade prikupljenih fluorovanih gasova sa efektom staklene bašte, fizičko-hemijskih analiza sakupljenih i prerađenih gasova centar nadoknađuje kroz prodajnu cenu tog gasa koji ispunjava fizičko-hemijska svojstva prvi put korišćenog gasa i koji kao takav stavlja u promet na domaće tržište .

Uredba o postupanju sa supstancama koje oštećuju ozonski omotač, kao i o uslovima za izdavanje dozvola za uvoz i izvoz tih supstanci (RS)

Centar je dužan da plati operateru ili servisu za dostavljenu kontrolisanu supstancu najmanje 50% tržišne cene obrađene supstance, samo ako rezultat analize supstance, koja je urađena u centru , potvrdi da može biti obnovljena ili obrađena.

Centar stavlja u promet na domaće tržište obnovljene ili obrađene kontrolisane supstance u svrhu dalje upotrebe.

Troškove otkupa, obnavljanja i obrade prikupljenih kontrolisanih supstanci, fizičko-hemijskih analiza sakupljenih i prerađenih supstanci centar nadoknađuje kroz prodajnu cenu te supstance koja ispunjava fizičko-hemijska svojstva prvi put korišćene supstance i koju stavlja kao takvu u promet na domaće tržište .

Zakon o budžetskom sistemu (RS)

11) Centralni nivo države obuhvata sve subjekte koji su odgovorni za pružanje, pretežno, netržišnih usluga i preraspodelu dohotka i bogatstva na nivou zemlje kao celine; obuhvata budžet Republike Srbije i vanbudžetske fondove, uključujući i fondove socijalnog osiguranja;

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 2 pronadjena primera svi su prikazani.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Primena Sporazuma o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi (CEFTA 2006) u postupcima javnih nabavki, odnosno obaveštenje o tome da li je nadležno ministarstvo "propisalo Upustvo ili Pravilnik" o primeni ovog sporazuma, kao i "da li se kod javne nabavke po partijama priznaje preferencijal domaćeg ponuđača i ako se priznaje koji procenat vrednosti robe domaćeg porekla treba da bude da bi se priznao preferencijal?"

...

Tržišna cena kao i izraz ponude i potražnje određuje se na osnovu opisa parcele, konfiguracije terena, udaljenosti od asfaltnog puta, udaljenosti od centra sela, mogućnosti upotrebe mehanizacije, blizine vode, struje, izgrađenih stambenih zgrada i uvidom u postojeće overene ugovore o kupoprodaji poljoprivrednog zemljišta iste ili susedne katastarske opštine, na osnovu saslušanja svedoka koji su prodali i kupili parcele slične spornim i na druge načine

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

PITANjA I ODGOVORI (_)

Kako je ureen poreski tretman hartija od vrednosti?

ogl3
ogl4

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Ekspropisana nepokretnost nalazi se u blizini centra grada, a zgrada je sazidana pre desetak godina, od kvalitetnog materijala, tako da predlagač smatra da ukupna tržišna cena ovih nepokretnosti iznosi dinara i predlaže da sud nakon procene vrednosti ekspropisanih nepokretnosti donese sledeće:

hor003