Traženo: stranac

Ukupno nađeno: 58829 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 56325 pronadjenih primera ovde je prikazano 8 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Pravilnik o obrascu poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika (RS)

Uredba o načinu raspodele i kriterijumima za dodelu stranih dozvola za međunarodni javni prevoz stvari domaćim prevoznicima (RS)

Uredba o raspodeli stranih dozvola za međunarodni javni prevoz stvari domaćim prevoznicima (RS)

Pravilnik o uslovima pod kojima se izdaje odobrenje stranom avio-prevoziocu za obavljanje međunarodnog javnog avio-prevoza sa Republikom Srbijom (RS)

Uredba o uslovima pod kojima strana plovila mogu da plove i državnim vodnim putevima radi ulaska u domaće luke otvorene za međunarodni saobraćaj (RS)

Odluka o bližim uslovima i načinu davanja i oduzimanja saglasnosti za otvaranje predstavništva strane banke u Republici Srbiji (RS)

Odluka o vrstama deviza i efektivnog stranog novca koje se kupuju i prodaju na deviznom tržištu (RS)

Pravilnik o načinu uzimanja uzoraka robe od strane carinskog organa (RS)

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 1791 pronadjenih primera ovde je prikazano 6 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Pitanje: Nejasno je kako primeniti odredbe člana 84. st. 1. i 2. ZIO o uručenju rešenja o izvršenju izvršnom dužniku od strane službenog lica suda, ukoliko izvršenje sprovodi sud na čijoj teritoriji se nalaze pokretne stvari izvršnog dužnika, a koje se nalaze u državini poverioca ili trećeg lica, u mestu gde se izvršenje i sprovodi. Šta se u tom slučaju ima smatrati urednom dostavom rešenja o izvršenju?

...

U predmetima koji se rešavaju po čl. 294 stav 1 Zakona o prekršajima, kada se radi o strancu , a zahtev nije uredan, rok za otklanjanje nedostataka mora biti - odmah.

...

Pitanje: Imajući u vidu član 97. stav 6. Zakona o izvršenju i obezbeđenju, sa aspekta načela pravičnosti koja je najniža cena (u procentima od procenjene vrednosti) koja može biti predmet dogovora između strana u ugovoru o prodaji neposrednom pogodbom, a za koju se ne traži saglasnost izvršnog dužnika?

...

U nemeđunarodnom oružanom sukobu ne pojavljuje se status ratnih zarobljenika osim ako se strane u sukobu ne saglase da se taj status obezbedi licima lišenim slobode.

...

Kada tužilac na ročištu, na kome nije prisutan tuženik, precizira tužbeni zahtev o kome se tuženik nije izjasnio, a sud zaključi raspravu i donese presudu, odlučivanje o takvom zahtevu, bez pružanja mogućnosti tuženiku - drugoj strani za izjašnjenje predstavlja bitnu povredu odredaba parničnog postupka iz čl. 361. st. 2. tač. 7. ZPP.

...

Pitanje: Može li poverilac koji je na ispitnom ročištu na osnovu čl. 117. Zakona o stečaju osporio prijavu potraživanja drugog poverioca (priznatu od strane stečajnog upravnika), da ističe u parnici kao razlog osporavanja

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 219 pronadjenih primera ovde je prikazano 6 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Da li je odredbom člana 46. Zakona o platnom prometu, dozvoljeno plaćanje od strane jemca ako je račun korisnika finansijskog lizinga (dužnika) u blokadi u trenutku naplate, a nije bio u blokadi prilikom zaključivanja ugovora o jemstvu?

...

Sprovođenje postupka tranzita strane robe između dva mesta u Republici Srbiji, sa prelaskom preko teritorije Republike Hrvatske

...

a) Da li se prihod koji preduzeće organizovano u formi društva sa ograničenom odgovornošću ostvaruje po osnovu sredstava doznačenih od svog vlasnika i osnivača, koji je nerezidentno pravno lice, uključuje u oporezivu dobit? / b) Da li se prihod koji predstavništvo nerezidentnog obveznika ostvari po osnovu sredstava doznačenih od strane nerezidenta (centrale u čijem je sastavu) uključuje u oporezivu dobit?

...

Poreski tretman prometa usluge ustupanja igrača na neodređeno vreme od strane obveznika PDV - srpskog fudbalskog kluba fudbalskom klubu u inostranstvu, kao i poreski tretman premija, nagrada, stimulacija, bonusa i drugih primanja sportiste po osnovu njegovog doprinosa uspehu u ostvarivanju odgovarajućih sportskih rezultata sportske organizacije

...

Obaveza obračunavanja i plaćanja poreza na dohodak građana na zarade koje ostvaruju upućeni radnici stranog pravnog lica, po osnovu obavljanja rada na teritoriji Republike Srbije, koji nemaju zaključene ugovore o radu sa domaćom pravnim licima

...

a) Plaćanje poreza na upotrebu mobilnog telefona u slučaju izdavanja avansnog računa za "postpejd" korisnike / b) Da li se plaća porez na upotrebu mobilnog telefona kada davalac usluga mobilne telefonije putem svoje mreže, na zahtev ugovorne strane , isporučuje svojim korisnicima razna obaveštenja/informacije u vidu SMS poruke pri čemu sadržinu informacije kreira druga ugovorna strana ?

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 485 pronadjenih primera ovde je prikazano 5 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Ugovor o stranom ulaganju

...

Zahtev za reviziju od strane vanbračne supruge

...

Dana , u ugovorne strane :

...

Dana , ugovorne strane

Prodavac neće biti odgovoran u okviru ove garancije za neispravnosti u funkcionisanju nastale usled neovlašćenih intervencija i zahvata na softveru ili bazi, od strane Kupca.

U dokumentima tipa obrasci od ukupno 9 pronadjenih primera ovde je prikazano 5 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

OBRAZAC - Zahtev stranog obveznika za refakciju (REF-1) (_)

Porezi / Zahtev stranog obveznika za refakciju / REF-1

OBRAZAC - Zahtev stranog drzavljanina za refakciju (REF-4) (_)

Porezi / Zahtev stranog drzavljanina za refakciju / REF-4