Traženo: sprinkler

Ukupno nađeno: 8 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 8 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Pravilnik o programu i načinu polaganja posebnog stručnog ispita za inspektore zaštite od požara (RS)

a) Stabilne instalacije za gašenje požara vodom tipa sprinkler .

Funkciona šema delovanja; opis instalacije; sastavni delovi instalacije; vrste sprinkler instalacija: mokra, suva; vrste sprinkler ventila; vrste sprinkler mlaznica; sprinkler instalacija visokog pritiska - vodena magla; projektovanje i izvođenje instalacije; zahtevi u pogledu funkcionisanja instalacije i sastavnih delova instalacije u požaru - nezavisni izvor napajanja i dr; sertifikat kvaliteta sastavnih delova i instalacije u pogledu zaštite od požara; ispitivanje ispravnosti i

Pravilnik o posebnoj obuci i polaganju stručnog ispita iz oblasti zaštite od požara (RS)

1. Stabilne instalacije za gašenje požara vodom tipa sprinkler : funkciona šema delovanja; opis instalacije; sastavni delovi instalacije; vrste sprinkler instalacija: mokra, suva; vrste sprinkler ventila; vrste sprinkler mlaznica; sprinkler instalacija visokog pritiska-vodena magla; projektovanje i izvođenje instalacije; zahtevi u pogledu funkcionisanja instalacije i sastavnih delova instalacije u požaru-nezavisni izvor napajanja i dr.; sertifikat kvaliteta sastavnih delova i

Uredba o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri eksploataciji mineralnih sirovina dubinskim bušotinama (RS)

2.2.1.6. automatski sprinkler sistemi;

Uredba o određivanju sredstava naoružanja i opreme za Vojsku Srbije i Crne Gore i organe unutrašnjih poslova na koje se ne plaća porez na promet proizvoda (RS)

70) vatrogasna oprema: aparati za gašenje požara prahom, penom, gasom (<lat>CO<sub>2</sub></lat>), vodom i halonom; elementi i aparati stabilnih sistema (stabilne instalacije za gašenje požara penom, raspršenom vodom i prahom), instalacije za gašenje iskre, stabilne <lat>CO<sub>2</sub></lat> instalacije, stabilne sprinkler -instalacije; vatrogasna vozila, pumpe i prikolice (vatrogasna vozila za gašenje vodom, vodom-prahom, vodom-prahom-penom, prahom);

Pravilnik o ovlašćenjima i osposobljenosti članova posade pomorskih brodova trgovačke mornarice SRJ i uslovima za njihovo sticanje (SCG)

5.6. Sistem za gašenje požara <lat>" SPRINKLER "</lat> 0,25

Odluka o utvrđivanju proizvoda koji se smatraju sredstvima naoružanja i opreme za Vojsku Jugoslavije i policije na koje se ne plaća porez na promet proizvoda (SCG)

69) vatrogasna oprema: aparati za gašenje požara prahom, penom, gasom (<lat>CO<sub>2</sub></lat>), vodom i halonom; elementi i aparati stabilnih sistema (stabilne instalacije za gašenje požara penom, raspršenom vodom i prahom), instalacije za gašenje iskre, stabilne <lat>CO<sub>2</sub></lat> instalacije, stabilne sprinkler -instalacije; vatrogasna vozila, pumpe i prikolice (vatrogasna vozila za gašenje vodom, vodom-prahom, vodom-prahom-penom, prahom);

Pravilnik o zaštiti na radu pri izradi eksploziva i baruta i manipulisanju eksplozivima i barutima (SCG)

U objektima gde se vrši sečenje, sejanje i poliranje baruta i mešanje serija baruta, iznad ugroženih mesta moraju se ugraditi automatski uređaji za gašenje, tipa " Sprinkler " ili sl.