Traženo: smetanje državine

Ukupno nađeno: 222 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 123 pronadjena primera ovde je prikazano 15 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Zakon o parničnom postupku (RS)

POSTUPAK U PARNICAMA ZBOG SMETANjA DRŽAVINE

Zakon o izvršenju i obezbeđenju (RS)

Ponovno smetanje državine

Zakon o potvrđivanju Ženevskog akta Haškog sporazuma o međunarodnoj registraciji industrijskog dizajna usvojenog na Diplomatskoj konferenciji od 2. jula 1999. godine (mp)

(1) (Zakoni ugovornih strana i određeni međunarodni ugovori) Odredbe ovog sporazuma nisu smetnja da se traži primena propisa koji daju veća prava po osnovu nacionalnog zakonodavstva ugovorne strane i ne utiču ni na koji način na zaštitu odobrenu umetničkim delima i delima primenjene umetnosti na osnovu međunarodnih ugovora i sporazuma autorskog prava ili na zaštitu koja se industrijskom dizajnu pruža prema Sporazumu o trgovinskim aspektima prava intelektualne svojine koji je dodat Sporazumu o

Pravilnik o bližim uslovima za primenu fizičkog sputavanja i izolacije lica sa mentalnim smetnjama koja se nalaze na lečenju u psihijatrijskim ustanovama (RS)

Fizičko sputavanje i izolacija označavaju svaku manuelnu metodu ili svako fizičko ili mehaničko sredstvo, materijal ili opremu prikačenu na licu sa mentalnim smetnjama u psihijatrijskoj ustanovi ili stavljenu u njegovu blizinu koje ono ne može lako da ukloni, a koje mu ograničava slobodu pokreta ili normalni pristup svome telu, i koje nije standardna terapija za njegovo psihičko ili fizičko stanje.

Fizičko sputavanje i izolacija lica sa mentalnim smetnjama u psihijatrijskim ustanovama ne mogu se koristi kao sredstvo prinude, disciplinovanja, komfora ili uzvraćanja tog lica, koje svojim ponašanjem ometa druga lica.

3) da ne podrazumevaju uskraćivanje pristupa osnovnoj podršci ili sprečavanje lica sa mentalnim smetnjama da zadovolji svoje osnovne potrebe kao što su uskraćivanje pristupa hrani, ličnim stvarima , kontakta sa drugima licima ili uobičajene rutine, odnosno željenog načina komunikacije;

Sudski poslovnik (RS)

Hitnim predmetom u smislu odredaba ovog poslovnika smatra se predmet u kome je posebnim zakonom određeno hitno postupanje (pritvor, postupci prema maloletnicima, krivični postupci u kojima se maloletnik pojavljuje u svojstvu oštećenog, prekršajni postupci kod kojih je propisana mogućnost izvršenja osuđujuće presude pre pravnosnažnosti, privremene mere, izvršenje, bračni i porodični sporovi, sporovi u vezi sa javnim informisanjem, stečajni postupak, smetanje državine , izdržavanje maloletne

Prilikom sačinjavanja rasporeda korišćenja godišnjeg odmora vodiće se računa o tome da u sudu ostane dovoljan broj sudija i sudskog osoblja kako bi se obezbedilo nesmetano vođenje postupka u predmetima za koje je zakonom propisana hitnost u postupanju (pritvorskim, istražnim, postupcima prema maloletnicima, krivičnom postupku kada je maloletnik oštećeno lice, puštanja na uslovni otpust, radnim sporovima, predmetima smetanja državine , porodičnim sporovima, po predlogu za obezbeđenje dokaza, određivanje

6. " Smetanje državine ";

Zakon o javnoj svojini (RS)

Zabrana za upis iz stava 4. tačka 4) ovog člana nije smetnja da se nepokretnost u javnoj svojini , na osnovu odluke Vlade, odnosno nadležnog organa autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave, u skladu sa ovim zakonom, prenese u svojinu javnog preduzeća, odnosno društva kapitala.

Zakon o parničnom postupku (RS)

U parnicama zbog smetanja državine uvek sudi sudija pojedinac.

Za suđenje u sporovima o pravu svojine i drugim stvarnim pravima na nepokretnosti, sporovima zbog smetanja državine na nepokretnosti, kao i u sporovima iz zakupnih odnosa na nepokretnosti, isključivo je mesno nadležan sud na čijem području se nalazi nepokretnost.

U sporovima zbog smetanja državine na pokretnim stvarima , pored suda opšte mesne nadležnosti, nadležan je i sud na čijem području je nastalo smetanje .

Ako je za suđenje u sporovima zbog smetanja državine na vazduhoplovu, odnosno brodu iz stava 1. ovog člana nadležan domaći sud, pored suda na čijem se području vodi upisnik u koji je vazduhoplov, odnosno brod upisan, mesno je nadležan i sud na čijem se području dogodilo smetanje .

O tužbenom zahtevu sud odlučuje presudom, a u postupku zbog smetanja državine rešenjem.

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 96 pronadjenih primera ovde je prikazano 12 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Ponavljanje pravnosnažno završenog postupka zbog smetanja državine dozvoljeno je samo iz razloga predviđenih u članu 422. tač. 1. i 2. ZPP-a.

...

Vlasnik parcele nad koju su se nadvile grane stabla sa susedne parcele može pozvati vlasnika da ih ukloni, pa ako ovaj to ne učini u razumnom roku koji mu je ostavio vlasnik parcele, ukoliko mu grane smetaju ovlašćen je da ih sam poseče i zadrži za sebe, u kom slučaju nema pravo na naknadu štete.

...

Smetanje državine verbalnim putem postoji samo ukoliko su pretnje izrečene titularu prava toliko ozbiljne, da su dovele do gubitka državine stvari ili prava službenosti.

...

Tužba za smetanje poseda - državine je kondemnatorna tužba i rešenjem suda naređuje se tuženom da uspostavi pređašnje posedovno stanje i da se ubuduće kloni smetanja , a ako je u pitanju oduzimanje poseda onda uspostava poslednjeg stanja poseda .

...

Dostavljanje tužbe tuženom na odgovor u parnici zbog smetanja državine , ne predstavlja povredu prava tuženog u postupku iako je takvo postupanje suda protivno odredbi člana 446. stav 2. Zakona o parničnom postupku.

...

Kada je u pitanju spor u vezi sa smetanjem državine na javnom vodovodu, tužilac ne može imati državinu na javnom dobru i za rešenje tog spornog odnosa između stranaka nadležan je organ lokalne samouprave u upravnom postupku.

...

Kada Sud u fazi prethodnog ispitivanja državinske tužbe utvrdi da je ona podneta posle proteka zakonskog roka, odbaciće je kao neblagovremenu. Ukoliko sud u toku rasprave utvrdi da je tužilac propustio rok za podnošenje državinske tužbe i sudsku zaštitu od uznemiravanja, odnosno oduzimanja državine , tražio po proteku roka od 30 dana od saznanja za smetanje i učinioca i godinu dana od nastalog smetanja , tada o osnovanosti tužbenog zahteva donosi meritornu odluku, jer je osnov za

...

Bez obzira što je tuženik suvlasnik sporne parcele u delu od 1/30, izvršio je akt smetanja poseda ulaskom u istu i korišćenjem deteline, jer je samo tužilac bio u posedu cele parcele u poslednje tri godine.

...

Izdavanjem naloga za isključenje komunalno preduzeće je učinilo smetanje državine prava korišćenja vode vlasnika objekta koji je priključen na vodovodnu mrežu.

...

U situaciji kada je u vreme zasnivanja zajednice života žene i muškarca postojala bračna smetnja -bračnost, koja u međuvremenu nije prestala, na takvu zajednicu i imovinu stečenu u istoj ne mogu se primenjivati pravila o sticanju i deobi imovine stečene u vanbračnoj zajednici.

...

Tuženik je izvršio akt smetanja tužioca u posedu vode u njegovom apartmanu na Zlatiboru, kada ga je isključio iz korišćenja vode sa javnog vodovoda zbog toga što investitor pomenute stambene zgrade nije platio taksu za komunalno opremanje, pa shodno čl. 78. Zakona o osnovama svojinsko pravnih odnosa tužilac uživa državinsku zaštitu.

...

Verbalno smetanje državine shodno čl. 78. Zakona o osnovama svojinsko pravnih odnosa, postoji samo ako je usled ozbiljne pretnje došlo do uznemiravanja ili oduzimanja državine stvari .

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 3 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Nema zakonskih smetnji da se ugovorom o radu utvrdi obaveza zaposlenog da se stručno obrazuje, odnosno da se prekvalifikuje ili dokvalifikuje u određenom roku, kao i da zaposlenom koji ne izvrši tu svoju obavezu može da prestane radni odnos

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Pitanja i odgovori (_)

Pitanje: Koliko vremena može da radi lokal SZR posle blokiranja računa?

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-1357/2005-04 (_)

Oporezivanje knjiga koje Univerzitetska biblioteka dobija u međunarodnoj razmeni koja se vrši u skladu sa Sporazumom o uvozu predmeta prosvetnog, naučnog i kulturnog karaktera potpisanog u Lejk Saksesu 25.11.1952. Godine