hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: sertifikacija organskog proizvoda

Ukupno nađeno: 146 primera (stranica je generisana 16.12.2013)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 145 pronadjenih primera ovde je prikazano 29 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Pravilnik o podsticajima za unapređenje ruralne ekonomije kroz uvođenje i sertifikaciju sistema bezbednosti i kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla (RS)

Uredba o korišćenju podsticaja za podršku razvoju poljoprivredne i prehrambene proizvodnje kroz sertifikaciju sistema bezbednosti i kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla (RS)

Pravilnik o kontroli i sertifikaciji u organskoj proizvodnji i metodama organske proizvodnje (RS)

Pravilnik o uslovima koje treba da ispunjava pravno lice koje izdaje sertifikat , odnosno resertifikat za organske proizvode i o načinu njihovog izdavanja (RS)

Pravilnik o obliku i sadržini obrasca zahteva za dobijanje sertifikata da je proizvod dobijen metodama organske poljoprivrede (SCG)

Pravilnik o obrascu sertifikata da je proizvod dobijen metodama organske poljoprivrede (SCG)

Pravilnik o kontroli i sertifikaciji u organskoj proizvodnji i metodama organske proizvodnje (RS)

<lat>II</lat>. USLOVI KOJE TREBA DA ISPUNI KONTROLNA ORGANIZACIJA ZA OBAVLjANjE POSLOVA KONTROLE I SERTIFIKACIJE U ORGANSKOJ PROIZVODNjI

Zakon o organskoj proizvodnji (RS)

<lat>V</lat>. KONTROLA I SERTIFIKACIJA U ORGANSKOJ PROIZVODNjI

Obavljanje poslova kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji do usklađivanja sa ovim zakonom

Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku (RS)

Sertifikat o organskom proizvodu izdat od strane ovlašćene kontrolne organizacije U 81 br./gggg

Uredba o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju (RS)

... organske proizvodnje ; podsticaje za genetsko unapređenje stočarstva; premiju za mleko; sredstva za regresiranje osiguranja životinja, useva i plodova; podsticaje za tov junadi i tov svinja; subvencije za ratarsku proizvodnju i proizvodnju krompira; podsticaje za podizanje proizvodnih zasada voća i vinove loze; podsticaje za podršku ruralnom razvoju, kroz investicije za proizvodnju ... proizvodnje ... sertifikaciju ... organskih proizvoda ... proizvoda ...

(3) ekonomske aktivnosti u smislu dodavanja vrednosti poljoprivrednim proizvodima , kao i uvođenje i sertifikaciju sistema bezbednosti i kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla u iznosu od 30.000.000 dinara.

Pravilnik o korišćenju podsticaja u organskoj stočarskoj proizvodnji po košnici pčela (RS)

Pravo na podsticaje ima pravno lice, preduzetnik i fizičko lice - nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koje, pored uslova propisanih zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, ima zaključen ugovor o vršenju kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji sa ovlašćenom kontrolnom organizacijom koji važi za godinu u kojoj se podnosi zahtev za korišćenje podsticaja.

Pravilnik o korišćenju podsticaja u organskoj stočarskoj proizvodnji za krave dojilje (RS)

Pravo na podsticaje ima pravno lice, preduzetnik i fizičko lice - nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koje pored uslova propisanih zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, ima zaključen ugovor o vršenju kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji sa ovlašćenom kontrolnom organizacijom koji važi za godinu za koju se podnosi zahtev za korišćenje podsticaja.

Pravilnik o podsticajima za unapređenje ruralne ekonomije kroz uvođenje i sertifikaciju sistema bezbednosti i kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla (RS)

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje za unapređenje ruralne ekonomije kroz uvođenje i sertifikaciju sistema bezbednosti i kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla (u daljem tekstu: podsticaji), obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje, kao i maksimalni iznosi podsticaja po korisniku.

Sertifikacija , u smislu ovog pravilnika, jeste postupak kontrole i ocenjivanja procesa proizvodnje i dobijenog proizvoda , kao i izdavanje sertifikata kojim se potvrđuje njihova usklađenost sa propisanim zahtevima u pogledu proizvodnje i kvaliteta ili izdavanje dokumenta kojim se potvrđuje njihova usklađenost sa propisanim zahtevima u pogledu proizvodnje , za proizvode u periodu konverzije u organskoj proizvodnji .

4) sertifikat izdat od kontrolne organizacije koja je ovlašćena od ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) u skladu sa zakonom kojim se uređuje organska proizvodnja ili dokument izdat od te organizacije kojom proizvođač čija je proizvodnja u periodu konverzije dokazuje da je njegova proizvodnja u skladu sa zakonom kojim se uređuje organska proizvodnja , za namene iz člana 2. stav 2. tačka 3) ovog pravilnika;

Zahtev može da se podnese jedanput godišnje, od 1. maja do 31. oktobra tekuće godine na Obrascu - Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za unapređenje ruralne ekonomije kroz uvođenje i sertifikaciju sistema bezbednosti i kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla u ________ godini, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Pravilnik o korišćenju podsticaja za organsku proizvodnju (RS)

1) da je sa ovlašćenom kontrolnom organizacijom (u daljem tekstu: ovlašćena organizacija) zaključilo ugovor o vršenju kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji koji važi za godinu za koju se podnosi zahtev za korišćenje podsticaja;

Zakon o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju (RS)

Podsticaji za organsku proizvodnju obuhvataju plaćanja iz člana 14. ovog zakona, i to: premiju, podsticaje za proizvodnju i regrese za gorivo, đubrivo i seme, uvećana za minimalno 40% za proizvođače čija je proizvodnja u periodu konverzije, za proizvođače kojima je završen period konverzije i nalaze se u postupku izdavanja sertifikata i za proizvođače koji imaju sertifikovanu biljnu ili stočarsku proizvodnju .

3) ekonomske aktivnosti u smislu dodavanja vrednosti poljoprivrednim proizvodima , kao i uvođenje i sertifikaciju sistema bezbednosti i kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla;

Uredba o korišćenju podsticaja za podršku razvoju poljoprivredne i prehrambene proizvodnje kroz sertifikaciju sistema bezbednosti i kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla (RS)

Ovom uredbom utvrđuju se uslovi i način korišćenja podsticaja za podršku razvoju poljoprivredne i prehrambene proizvodnje kroz sertifikaciju sistema bezbednosti i kvaliteta hrane prema zahtevima dobrovoljnih standarda za bezbednost i kvalitet hrane, kao i kroz sertifikaciju organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla u 2012. godini (u daljem tekstu: podsticaji).

4) sertifikat izdat od strane kontrolne organizacije koja je ovlašćena od strane ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) u skladu sa zakonom kojim se uređuje organska proizvodnja - za sertifikaciju iz člana 2. tačka 5) ove uredbe;

Zahtev za dodelu podsticaja podnosi se Ministarstvu poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede - Upravi za agrarna plaćanja, 15000 Šabac, ul. Hajduk Veljkova 4-6 (u daljem tekstu: Uprava) na Obrascu - Zahtev za korišćenje podsticaja za podršku razvoju poljoprivredne i prehrambene proizvodnje kroz sertifikaciju sistema bezbednosti i kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla u 2012. godini (u daljem tekstu: Zahtev), koji je odštampan uz ovu

Pravilnik o kontroli i sertifikaciji u organskoj proizvodnji i metodama organske proizvodnje (RS)

... sertifikacije u organskoj proizodnji, metode organske biljne i stočarske proizvodnje , dužina trajanja perioda konverzije u biljnoj i stočarskoj proizvodnji , način vršenja kontrole u organskoj proizvodnji i mere koje ovlašćena kontrolna organizacija određuje u slučaju utvrđenih nepravilnosti u načinu obavljanja proizvodnje organskih proizvoda ... organskoj proizvodnji ... organskih proizvoda ... organskih proizvoda ... organskih proizvoda ...

Za obavljanje poslova kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji može se, u skladu sa zakonom kojim se uređuje organska proizvodnja , ovlastiti kontrolna organizacija koja je registrovana u Registar privrednih subjekata u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata i koja u pogledu akreditacije, tehničke opremljenosti i kadrovske osposobljenosti ispunjava sledeće uslove, i to:

2) da ima uspostavljenu organizacionu strukturu, sa opisom obavljanja poslova, kao i uspostavljen način vršenja poslova kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji ;

4) da ima kancelarijsku opremu i opremu za telekomunikacije sa internet konekcijom, neophodnu za obavljanje poslova kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji ;

... sertifikacije u organskoj proizvodnji ... sertifikacije ... organskoj proizvodnji ... organske proizvodnje ...

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Samo na sertifikovane organske proizvode može se staviti termin ili skraćenica koja označava poreklo organskog proizvoda (ekološki, biološki, organski ...). U suprotnom, čini se privredni prestup iz člana 30. stav 1. tačka 4. i stav 2. Zakona o organskoj proizvodnji i organskim proizvodima .

hor003