Traženo: rok zastarevanja

Ukupno nađeno: 585 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 247 pronadjenih primera ovde je prikazano 14 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji (RS)

Prekid roka zastarelosti

Zakon o radu (RS)

1) Rok zastarelosti

Rokovi zastarelosti potraživanja iz radnog odnosa

Zakon o zaštiti prava oplemenjivača biljnih sorti (RS)

Rok zastarelosti tužbe zbog povrede prava oplemenjivača

Zakon o obligacionim odnosima (SCG)

Zabrana promene roka zastarelosti

Opšti rok zastarelosti

Jednogodišnji rok zastarelosti

Rokovi zastarelosti kod ugovora o osiguranju

Rok zastarelosti u slučaju prekida

Sudski poslovnik (RS)

Ako korisnik depozita na poziv suda ne preuzme depozit, a istekne rok , sud će rešenjem utvrditi da je pravo na izdavanje depozita zastarelo i da je predmet depozita postao državna imovina i naložiti da se uplati na račun budžetskih sredstava.

U rešenju kojim se određuje izdavanje depozita i korisnik poziva da preuzme depozit, pored roka u kome bi depozit trebalo preuzeti, navešće se pouka o pravnim posledicama ako depozit ne bude preuzet u roku u kome po zakonu zastareva pravo na njegovo izdavanje.

Zakon o parničnom postupku (RS)

Odredbe stava 4. ovog člana primenjuju se i na rok u kome po posebnim propisima mora da se podnese tužba, kao i na rok zastarelosti potraživanja ili nekog drugog prava.

Odredbe st. 1. do 7. ovog člana primenjuju se i na rok u kome po posebnim propisima tužba mora da se podnese, kao i na rok zastarelosti potraživanja ili nekog drugog prava.

Podnošenjem predloga iz stava 1. ovog člana nastaje zastoj roka zastarelosti u trajanju od 60 dana.

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 333 pronadjenih primera ovde je prikazano 11 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Pitanje: Od kada počinje da teče rok zastarelosti potraživanja Republike Srbije i banaka prema krajnjim korisnicima, koja su bila obuhvaćena sporazumom sa poveriocima Pariskog i Londonskog kluba?

...

Pitanje: Da li se kod potraživanja pojedinačnih anuiteta kod ugovora o kreditu, dok je ugovor na snazi, primenjuje rok zastarelosti potraživanja iz člana 372. Zakona o obligacionim odnosima? (Dosadašnja sudska praksa je bila da se kod potraživanja pojedinačnih anuiteta kod ugovora o kreditu dok traje rok otplate kredita primenjuje rok zastarelosti potraživanja iz člana 372. Zakona o obligacionim odnosima, a po isteku roka za otplatu kredita primenjuje se član 371. istog zakona.)

...

javnog puta) koju korisnici auto i drugih puteva (kada je korisnik vozilo privrednog društva) plaćaju Javnom preduzeću Putevi Srbije, javni prihod, te u tom smislu koji rok zastarelosti se ima primeniti; da li rok iz čl. 374. Zakona o obligacionim odnosima - trogodišnji rok za međusobna potraživanja pravnih lica iz ugovora o prometu roba i usluga ili pak primeniti odredbe Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, kojim se takođe propisuje poseban rok zastarelosti ...

...

Materijalnopravni odnos između stranaka koji po svojoj prirodi predstavlja ugovor o prometu nepokretnosti ne može se smatrati prometom robe i usluga, gde se primenjuje rok zastarelosti iz člana 374. Zakona o obligacionim odnosima, već je to ugovorni odnos gde se primenjuje opšti rok zastarelosti propisan u članu 371. istog Zakona.

...

Na bankarske ugovore o kreditu primenjuje se opšti rok zastarelosti od 10 godina u smislu člana 371. ZOO-a, a ne trogodišnji rok zastarelosti u smislu odredbe člana 374. ZOO-a, koji se odnosi na potraživanja iz ugovora o prometu roba i usluga.

...

Potraživanja proistekla iz bankarskog poslovanja zastarevaju u opštem zastarnom roku .

...

Isplata stečenog bez osnova zastareva u opštem roku zastarelosti od 10 godina, iz člana 371. ZOO-a.

...

Za računanje rokova zastarelosti relevantno je trajanje fizičkih bolova koje oštećeni trpi od povređivanja u kontinuitetu, do završetka lečenja. Povremeni bolovi koje oštećeni nakon toga trpi u određenim okolnostima (prilikom napora, promene vremena ili spontano) ne mogu produžiti rokove zastarelosti .

...

Zastarelost izvršenja novčane kazne nastupa po proteku roka od 3 godine od dana pravnosnažnosti presude, ukoliko radnjama suda zastarelost nije prekidana.

...

Za početak toka objektivnog roka zastarelosti naknade štete propisanog odredbom članom 376. st. 2. ZOO-a, nije relevantno kada je tužilac saznao kako se stručno, tj. medicinski zove bolesti od koje se razboleo, niti kada su lekari uspešno dijagnostifikovali tu bolest, već kada se bolest objektivno ispoljila pošto se s tim trenutkom smatra da je posledica definitivno nastupila.

...

Naplata sudske takse zastareva u roku od 3 godine po isteku kalendarske godine u kojoj je nastala taksena obaveza.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 3 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Da li zaposlenom zastareva pravo na korišćenje srazmernog godišnjeg odmora, odnosno da li zaposleni ima pravo da se žali, kome i u kom roku ukoliko mu isti poslodavac uskrati?

...

Prilikom svake uplate poreza ili sporednih poreskih davanja dolazi do prekida roka zastarelosti

...

Sva novčana potraživanja iz radnog odnosa smatraju obročnim davanjima i zastarevaju u roku od tri godine od nastanka obaveze

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 2 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Pravo preče kupovine zastareva u roku od 3 godine od zaključenja ugovora.

...

Pravo osiguravača na zahtev za poništenje ugovora u slučaju iz stava 2. ovog člana zastareva u roku od 3 dana od dana saznanja za netačnost ili prikrivanje podataka.