hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: prtljag gubitak

Ukupno nađeno: 99 primera (stranica je generisana 26.02.2014)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 96 pronadjenih primera ovde je prikazano 27 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Zakon o obligacionim i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju (RS)

Odgovornost avio-prevozioca za gubitak ili oštećenje prtljaga i stvari, kao i za štetu nastalu zbog kašnjenja u prevozu i predaji pošiljaocu

Atinska konvencija o prevozu putnika i njihovog prtljaga morem (mp)

Ograničenje odgovornosti za gubitak ili oštećenje prtljaga

Prigovor zbog gubitka ili oštećenja prtljaga

Zakon o pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi (RS)

4) potraživanja po osnovu naknade štete zbog sudara brodova ili drugih nezgoda plovidbe, kao i naknade štete objektima luka i plovnih puteva, po osnovu naknade štete zbog telesnih povreda putnika i članova posade, po osnovu naknade štete zbog gubitka ili oštećenja tereta i prtljaga ;

- kod zakonskog založnog prava zbog gubitka ili oštećenja tereta ili prtljaga - od dana kad je teret ili prtljag predat ili je trebalo da bude predat;

Brodar odgovara za štetu nastalu zbog smrti ili telesne povrede putnika, za oštećenje, manjak ili gubitak prtljaga ako se događaj koji je prouzrokovao štetu dogodio za vreme prevoza, kao i za zadocnjenje u predaji prtljaga putnika, ako se šteta, odnosno zadocnjenje može pripisati krivici brodara ili lica koja rade za brodara.

Krivica brodara pretpostavlja se dok se protivno ne dokaže, ako su smrt ili telesna povreda putnika ili oštećenja, manjak ili gubitak ručnog prtljaga , kao i zadocnjenje u njegovoj predaji putniku, nastali neposredno ili posredno zbog brodoloma, sudara, nasukanja, eksplozije, požara ili mana broda.

Krivica brodara za štetu zbog oštećenja, manjka ili gubitka ostalog prtljaga , kao i zbog zadocnjenja u predaji tog prtljaga putniku pretpostavlja se, dok se protivno ne dokaže, bez obzira na prirodu događaja koji je tu štetu prouzrokovao.

Ako brodar dokaže da su smrt ili telesna povreda putnika, oštećenje, manjak ili gubitak prtljaga ili zakašnjenje u predaji prtljaga putniku u celini ili delimično prouzrokovani krivicom putnika ili njegovim ponašanjem koje se ne može smatrati normalnim, sud će isključiti, odnosno ublažiti odgovornost brodara.

Odgovornost brodara za štetu pričinjenu prtljagu zbog njegovog oštećenja, manjka ili gubitka ili zakašnjenja u predaji prtljaga putniku, ograničava se u svim slučajevima, i to:

Brodar i putnik mogu da ugovore da će brodar odgovarati po odredbama člana 666. ovog zakona tek po odbitku propisane franšize ne veće od 80 <lat>US</lat> dolara u dinarskoj protivuvrednosti po kursu na dan zaključenja ugovora u slučaju štete prouzrokovane vozilu, i ne veće od 10 <lat>US</lat> dolara u dinarskoj protivuvrednosti po kursu na dan zaključenja ugovora po putniku u slučaju štete prouzrokovane drugom prtljagu zbog njegovog oštećenja, manjka, gubitka ili zakašnjenja u

Kamate i troškovi postupka dosuđeni putniku u parnici za naknadu štete zbog smrti ili telesne povrede putnika, oštećenja, manjka ili gubitka prtljaga , kao i zbog zadocnjenja u predaji prtljaga putniku, isplaćuju se u punom iznosu, i to pored iznosa koji je brodar dužan da plati prema odredbama čl. 665, 666, 667. i 669. ovog zakona.

Kad postoji osnov za primenu granica odgovornosti iz čl. 665, 666, 667. i 669. ovog zakona, te granice odgovornosti važe za ukupan iznos odštete koja može da se postigne u okviru svih ugovornih i vanugovornih tužbi podnesenih po osnovu odgovornosti zbog smrti ili telesne povrede putnika ili oštećenja, manjka ili gubitka prtljaga ili zakašnjenja u predaji prtljaga putnika.

2) u slučaju da šteta pričinjena prtljagu nije vidljiva ili u slučaju gubitka prtljaga - u roku od 15 dana od dana iskrcaja ili izdavanja ili od dana kad je prtljag trebalo da bude izdat.

Putnik može izjaviti da smatra da je prtljag izgubljen ako mu nije predat u roku od 30 dana od dana završetka putovanja.

Putnik ima pravo, prilikom davanja izjave, u smislu stava 1. ovog člana, da zahteva od brodara da ga obavesti o pronalasku prtljaga , ako se on pronađe u roku od jedne godine od dana isplate nadoknade štete za gubitak prtljaga .

Putnik koji preuzme pronađeni prtljag dužan je da brodaru vrati iznos koji mu je plaćen na ime naknade štete za gubitak prtljaga , uz odbitak vozarine koja mu je bila vraćena, ili zadržava pravo na nadoknadu štete za zadocnjenje u predaji prtljaga .

Svaka ugovorna odredba, zaključena pre nastupanja slučaja koji je prouzrokovao smrt ili telesnu povredu putnika ili oštećenje, manjak ili gubitak njegovog prtljaga ili zadocnjenja u predaji prtljaga putniku, sa ciljem da se brodar oslobodi odgovornosti prema putniku ili da se odredi niži iznos ograničenja odgovornosti od iznosa određenog odredbama ovog zakona, osim iznosa ograničenja iz člana 667. ovog zakona, ili sa ciljem da se prenese na drugog teret dokazivanja koji pada na brodara, ništavna je.

Odredbe čl. 658, 659, 660, 661. i 664. ovog zakona primenjuju se na sve ugovorne i vanugovorne zahteve koji su po bilo kom osnovu postavljeni prema brodaru za štetu prouzrokovanu smrću ili telesnom povredom putnika, za oštećenje, manjak ili gubitak prtljaga , kao i za štetu zbog zadocnjenja u predaji prtljaga putniku.

Za oštećenje, manjak ili gubitak ručnog prtljaga odgovara brodar na čijem je delu puta nastala šteta na ručnom prtljagu . Pismeni prigovor, predviđen u odredbi člana 674. stav 1. ovog zakona, putnik mora da podnese brodaru na čijem je delu puta nastala šteta na ručnom prtljagu , i to najdocnije prilikom iskrcaja putnika iz broda tog brodara.

Zakon o obligacionim i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju (RS)

Visina naknade, kao i najniža granica odgovornosti za štetu nastalu usled smrti ili telesne povrede putnika u slučaju udesa, za štetu nastalu usled uništenja, gubitka ili oštećenja ručnog prtljaga i predatog (registrovanog) prtljaga , kao i za štetu nastalu u slučaju uništenja, gubitka ili oštećenja stvari, odnosno kašnjenja prilikom isporuke stvari određuje se u skladu sa čl. 21. i 22. Montrealske konvencije.

5) Uništenje, gubitak ili oštećenje prtljaga

Avio-prevozilac je odgovoran za uništenje, gubitak ili oštećenje prtljaga do 1.131 specijalnog prava vučenja. Za predati (registrovani) prtljag , avio-prevozilac je odgovoran i ako nije kriv, izuzev u slučaju da prtljag ima nedostatak. Za prtljag koji nije predat (registrovan), avio-prevozilac je odgovoran samo ako je kriv.

Ako je prtljag oštećen, izgubljen , uništen ili ako kasni, putnik mora što pre da podnese pisanu žalbu avio-prevoziocu. U slučaju oštećenja predatog (registrovanog) prtljaga putnik mora podneti žalbu u roku od sedam dana, a u slučaju kašnjenja prtljaga u roku od 21 dan, s tim što u oba slučaja rok počinje da teče od dana kad je prtljag predat putniku.

2) granici odgovornosti avio-prevozioca koja važi za taj let u slučaju uništenja, gubitka ili oštećenja prljaga i upozorenje putniku da prtljag čija vrednost prelazi ovu granicu mora da bude prijavljen avio-prevoziocu pri registraciji prtljaga , pre leta ili da bude u potpunosti osiguran od strane putnika pre putovanja;

Za gubitak ili oštećenje prtljaga i stvari, kao i za štetu zbog zakašnjenja u prevozu i predaji pošiljaocu, pored avio-prevozioca na čijem je delu puta došlo do štete, pošiljaocu solidarno odgovara i prvi avio-prevozilac, a primaocu i poslednji avio-prevozilac.

Atinska konvencija o prevozu putnika i njihovog prtljaga morem (mp)

7. " gubitak ili šteta na prtljagu " uključuje materijalnu štetu koja je nastala zato što prtljag nije predat putniku u razumnom roku nakon dolaska broda na kojem se prtljag prevozio ili je trebalo da se prevozi, ali ne obuhvata zakašnjenja koja su prouzrokovana štrajkom ili drugim radničkim sporovima:

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 2 pronadjena primera svi su prikazani.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Za gubitak prtljaga pri prevozu autobusom neposredno je odgovoran prevozilac a ne organizator izleta

...

Odgovornost prevozioca u drumskom saobraćaju za štetu zbog gubitka ili oštećenja prtljaga ograničena je samo ako dokaže da štetu nije prouzrokovao namerno ili krajnjom nepažnjom

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Prevozilac se obavezuje da svim licima u autobusu obezbedi u isto vreme i prevoz prtljaga i da svaki prtljag po završetku prevoza u ispravnom stanju preda putniku, a za gubitak i oštećenje prtljaga Prevozilac odgovara i snosi naknadu štete.

ogl3
hor003