Traženo: prokura

Ukupno nađeno: 939 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 824 pronadjena primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Zakon o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti (RS)

Ovlašćenje za zaključenje ugovora o prometu ili zakupu nepokretnosti

Zakon o republičkim administrativnim taksama (RS)

(8) pripremu i zaključenje ugovora koje po zakonu, u ime Republike Srbije, zaključuje direktor Direkcije, odnosno ovlašćeno lice, najkasnije do zaključenja ugovora - 10.320

Pravilnik o obezbeđivanju kontinuirane plovidbenosti vazduhoplova i drugih vazduhoplovnih proizvoda, delova i uređaja i o odobravanju vazduhoplovno-tehničkih organizacija i osoblja koje se bave ovim poslovima (RS)

... ovlašćenog osoblja, organizacija za održavanje s kojom je zaključen ugovor o omogućavanju podrške pri održavanju, može da izda jednokratno ovlašćenje za izdavanje uverenja o spremnosti za upotrebu (i) jednom svom zaposlenom licu koji ima ekvivalentna ovlašćenja za tip vazduhoplova slične tehnologije, konstrukcije i sistema ili (ii) svakom licu koje ima najmanje pet godina iskustva na poslovima ... ugovor ...

Pravilnik o sadržini Registra privrednih subjekata i dokumentaciji potrebnoj za registraciju (RS)

Registraciona prijava prokure

Registraciona prijava prestanka prokure

Zakon o privrednim društvima (RS)

6.2. Prokura

Pojam prokure

Izdavanje prokure

Vrste prokure

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 88 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

... pravnog lica izdvojeni i obeleženi? Da li sud putem službenog lica oduzima te lekove i kako dalje da postupi sa njima ili je nadležan neki drugi organ? ŠPri tome gradska sanitarna inspekcija obaveštava da nije nadležna za nadzor nad lekovima i stavljanje lekova van prometa, a Ministarstvo zdravlja obaveštava da Inspekcija za lekove i medicinska sredstva Ministarstva zdravlja nije ovlašćena ... pravno ... pravnom ... ugovor ...

...

Sudska praksa Opozivanje punomoćja nema dejstvo prema trećem licu koje je zaključilo ugovor sa punomoćnikom , a nije znalo niti je moralo znati da je punomoćje opozvano. , Int-______ od

...

Za nastanak prividnog ugovora potrebno je da postoji saglasnost stranaka da zaključenim ugovorom ne ostvare njegova dejstva. Za prividne ugovore važe opšta pravila ništavosti u pogledu kruga lica ovlašćenih da se pozivaju na ništavost, o retroaktivnom dejstvu sudske odluke o poništenju, o nezastarivosti tužbe za utvrđenje ništavosti, o nemogućnosti konvalidacije, delimičnoj ništavosti i konverziji.

...

Ugovor o međusobnim pravima i obavezama direktora, sa direktorom zaključuje u ime poslodavca Upravni odbor, odnosno organ ovlašćen aktom poslodavca .

...

Ugovorom o poravnanju lica između kojih postoji spor ili neizvesnost o nekom pravu , pomoću uzajamnih popuštanja prekidaju spor, odnosno uklanjaju neizvesnost i određuju svoja uzajamna prava i obaveze. Mirno rešenje spora, kao i zaključenje ugovora o poravnanju, je u ovlašćenju parničnih stranaka, a ne suda, te isto može biti zaključeno i nakon donošenja meritorne odluke.

...

Sud može da utvrdi da je radni odnos zasnovan na neodređeno vreme samo kada su za to ispunjeni zakonom predviđeni uslovi, ukoliko je to predmet tužbenog zahteva, kada odluka suda postaje osnov kojim se deklariše zasnovan radni odnos, pa stoga nema ovlašćenja da nalaže tuženiku, kao poslodavcu , da zaključi ugovor o radu.

...

Ugovor zaključen od neovlašćenog lica je nevažeći pravni posao , a ne relativno ništav pravni posao , zbog mana u volji.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 16 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Član odbora za pregovore za zaključivanje kolektivnog ugovora može da bude lice koje nije zaposleno kod poslodavca , ako ima ovlašćenje nadležnog organa sindikata za učestvovanje u pregovorima za zaključivanje kolektivnog ugovora

...

Ako je, pored sindikata . učesnika kolektivnog ugovora , u međuvremenu stekao reprezentativnost i drugi sindikat kod poslodavca , taj sindikat je ovlašćen da učestvuje u zaključivanju aneksa kolektivnog ugovora

...

Da bi se pristupilo zaključivanju pojedinačnog kolektivnog ugovora kod poslodavca kod koga više sindikata ispunjava uslove reprezentativnosti, potrebno je da sindikati obrazuju odbor za pregovore i da imaju ovlašćenja svojih organa. Međutim, ako jedan od sindikata odbije da učestvuje u pregovorima za zaključivanje kolektivnog ugovora , pregovori mogu da se vode i da se zaključi kolektivni ugovor sa sindikatom koji prihvati da pregovara, ako ispunjava uslove reprezentativnosti

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-856/2010-04 (_)

Poreski tretman prometa dobara i usluga, odnosno uvoza dobara, koji se vrši u skladu sa ugovorom o kreditu, odnosno zajmu zaključenim između JP "Putevi Srbije" i Evropske investicione banke, u kojem se Republika Srbija pojavljuje kao garant

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-1357/2005-04 (_)

Oporezivanje knjiga koje Univerzitetska biblioteka dobija u međunarodnoj razmeni koja se vrši u skladu sa Sporazumom o uvozu predmeta prosvetnog, naučnog i kulturnog karaktera potpisanog u Lejk Saksesu 25.11.1952. Godine

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-312/2010-04 (_)

Poreski tretman prometa dobara i usluga, odnosno uvoza dobara, koji se vrši u okviru sprovođenja projekta LOT DžIII Rehabilitacija mosta 22 finansiranog sredstvima zajma dobijenog na osnovu Ugovora o finansiranju između Evropske investicione banke i JP "Putevi Srbije" - Rehabilitacija puteva i mostova - B2, potpisanog 16.7.2007. godine, a za koji je Republika Srbija dala garanciju Ugovorom o garanciji između Republike Srbije i Evropske investicione banke Rehabilitacija puteva i mostova -

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2660/2009-04 (_)

a) Poreski tretman prometa usluga koji vrši obveznik PDV -"Dipos" d.o.o. na osnovu ovlašćenja predviđenih Ugovorom o davanju na privremeno korišćenje, upravljanje i održavanje nepokretnosti u vlasništvu Republike Srbije namenjenih za smeštaj stranih diplomatsko-konzularnih predstavništava, diplomatskih i drugih stranih predstavnika, trgovinskih i drugih predstavništava i predstavnika u Republici Srbiji, zaključenim između Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije i Društva za

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 11 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Poslovi iz člana 1. obuhvataju kako staranje o zaključivanju ugovora trećih lica sa poslodavcem , tako i zakljucivanje ugovora sa trecim licima u ime i za racun poslodavca , u skladu sa ovlašćenjima .

...

5. Davanju i opozivanju prokure ,

8) davanju prokure i poslovnog punomoćja ;

16) davanju i opozivanju prokure .

7. davanju prokure i poslovnog punomoćja za sve ogranke društva,