Traženo: preambula

Ukupno nađeno: 146 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 146 pronadjenih primera ovde je prikazano 30 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Pravilnik o sadržini i načinu izrade planskih dokumenata u lovstvu (RS)

Preambula

Konvencija o zaštiti ljudskih prava i dostojanstva ljudskog bića u pogledu primene biologije i medicine: Konvencija o ljudskim pravima i biomedicini (mp)

PREAMBULA

Odluka o pravnom normiranju (APV)

Preambula - pravni osnov

Pravilnik o sadržini i načinu izrade planskih dokumenata u lovstvu (RS)

1) preambulu ;

Preambula se nalazi na početku Programa ispred naziva i sadrži pravni osnov za donošenje i naziv organa koji donosi Program.

Preambula se nalazi na početku lovne osnove ispred naziva i sadrži pravni osnov za donošenje, broj ugovora o davanju prava na gazdovanje lovištem i naziv organa koji donosi lovnu osnovu.

Preambula se nalazi na početku godišnjeg plana ispred naziva i sadrži pravni osnov za donošenje i naziv nadležnog organa korisnika lovišta koji donosi godišnji plan.

Zaključak o usvajanju Metodologije za izradu podzakonskih propisa (RS)

1) preambula (viza);

Preambula . Preambula se nalazi na početku propisa, ispred naziva, i sadrži pravni osnov za donošenje propisa i naziv organa koji donosi propis.

U preambuli se, po pravilu, navodi prvo materijalni, a zatim formalni pravni osnov za donošenje propisa.

Kada je organ koji donosi propis dužan da prethodno pribavi saglasnost drugog organa, preambula treba da sadrži i naziv organa koji je dao saglasnost za donošenje propisa, kao i naznaku o datoj saglasnosti.

Kada propis sporazumno donose dva ili više organa, preambula treba da sadrži i nazive tih organa, kao i naznaku o tome da se propis donosi sporazumno.

Ustava Republike Srbije da donosi propise radi izvršavanja zakona, preambula mora da sadrži i naznaku da se propis donosi u vezi sa određenim zakonom, odnosno odredbama zakona kojima se uređuju odnosi koje je potrebno bliže razraditi, u skladu sa zakonom.

U preambuli se, po pravilu, ne koriste skraćenice.

Jedinstvena metodološka pravila za izradu propisa (RS)

Propisi koje donosi Narodna skupština, izuzev zakona, sadrže i preambulu (vizu).

Kada je organ koji donosi propis iz stava 1. ovog člana dužan da prethodno pribavi saglasnost drugog organa, preambula treba da sadrži i naziv organa koji je dao saglasnost za donošenje propisa, kao i naznaku o datoj saglasnosti.

Zakon o potvrđivanju akata Svetskog poštanskog saveza (mp)

1.8 Rezerva: klauzula o izuzimanju kojom država članica namerava da izuzme ili izmeni pravni efekat neke odredbe Akta prilikom primene istog u toj državi članici, ako nije u pitanju odredba iz Ustava ili Opšteg pravilnika. Svaka rezerva će biti kompatibilna sa ciljem i svrhom Saveza, kako su one definisane u preambuli i članu 1 Ustava. Ona mora biti u potpunosti opravdana i odobrena od strane većine koja je potrebna za odobravanje Akta koji je u pitanju i odobrenje priloženo Završnom Protokolu.

1.1 odrediti opštu poslovnu politiku postojanja svrhe Saveza i dostizanje cilja, datih u Preambuli i članu 1 Ustava;

5.1. u skladu sa duhom preambule Ustava Saveza i odluka koje su doneli organi Saveza;

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o snabdevanju i uzajamnim uslugama (RB-01) između Ministarstva odbrane Republike Srbije u ime Vlade Republike Srbije i Ministarstva odbrane Sjedinjenih Američkih Država (mp)

Ovaj sporazum, USA-SRB-01, koji se sastoji od Preambule , Članova I do <lat>IDž</lat> i Aneksa A do I privremeno će se primenjivati od dana potpisivanja i stupiće na snagu danom prijema obaveštenja da su ispunjene sve unutrašnje procedure u Srbiji koje su neophodne za stupanje na snagu ovog sporazuma.

Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora između Republike Srbije i Evropske investicione banke "Zajam za opštinsku i regionalnu infrastrukturu" (mp)

(5) da bi ostvario plan finansiranja naveden u stavu (2) Preambule , Zajmoprimac je od Banke zatražio odobrenje kredita u iznosu od 50.000.000 evra (pedeset miliona evra);

zahtev Zajmoprimca, a pošto je uverena da finansiranje Podprojekata spada u delokrug njenih funkcija i odgovara ciljevima Okvirnog sporazuma, i oslanjajući se, između ostalog, na izjave i činjenice koje se navode u ovim stavovima, Banka je izrazila spremnost da Zajmoprimcu najpre odobri kredit u iznosu jednakom protivvrednosti od 50.000.000 evra (pedeset miliona evra), a takođe je spremna i da razmotri mogućnost zaključivanja dodatnih finansijskih ugovora do iznosa koji je naveden u stavu (2) Preambule ...

(iii) potvrdu skorijeg datuma u kojoj se navodi da deo budžetskih sredstava iz stava (2) Preambule jeste ili će biti na raspolaganju Zajmoprimcu, kako slučaj nalaže, radi neometanog izvođenja Projekta u skladu sa Prilogom <lat>I</lat>.1 tokom tekuće budžetske godine i, ako je i budžet usvojen, tokom bilo koje budžetske godine posle toga;

U slučaju da ukupni troškovi Projekta budu smanjeni sa vrednosti koja je navedena u stavu (2) Preambule tako da ukupan iznos Kredita, i svih ostalih kredita koje je Banka odobrila Zajmoprimcu u vezi sa istim Projektom, prelazi 50% takvih ukupnih troškova, Banka može proporcionalno pomenutom smanjenju, dostavljajući obaveštenje Zajmoprimcu, da otkaže Kredit ili da zahteva prevremenu otplatu Zajma.

(ii) Zajmoprimac će osigurati da se i ostala sredstva navedena u stavu (2) Preambule stave na raspolaganje za potrebe Projekta i da se takva sredstva troše, u neophodnoj meri, za finansiranje Projekta.