Traženo: oslobadjanje

Ukupno nađeno: 4081 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 3354 pronadjenih primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Uredba o vrsti, količini i vrednosti robe na koju se ne plaćaju uvozne dažbine, rokovima, uslovima i postupku za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina (RS)

Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja akcize na proizvode koje proizvođač, odnosno uvoznik prodaje diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama (RS)

Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza (RS)

Pravilnik o određivanju delatnosti za čije obavljanje se plaća turistička naknada, razvrstavanju delatnosti u grupe po stepenu povezanosti, načinu plaćanja turističke naknade i uslovima za oslobađanje od obaveze plaćanja turističke naknade (RS)

Uredba o reprogramiranju i oslobađanju plaćanja zatezne kamate po odobrenim dugoročnim kreditima datim za finansiranje registrovanih poljoprivrednih gazdinstava fizičkim i pravnim licima u cilju podsticanja razvoja poljoprivredne proizvodnje (RS)

Uredba o oslobađanju plaćanja zatezne kamate po odobrenim kratkoročnim kreditima datim fizičkim licima za finansiranje registrovanih poljoprivrednih gazdinstava u cilju podsticanja razvoja poljoprivredne proizvodnje (RS)

Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom i bez prava na odbitak prethodnog poreza (RS)

Uredba o uslovima za oslobađanje obaveze plaćanja novčanog iznosa mere zaštite konkurencije (RS)

Uredba o merilima i uslovima za povraćaj, oslobađanje ili smanjenje plaćanja naknade za zagađivanje životne sredine (RS)

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 528 pronadjenih primera ovde je prikazano 6 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Kada činjenični opis prekršaja u zahtevu za pokretanje prekršajnog postupka sadrži više radnji koje se okrivljenom stavljaju na teret (npr. vređanje i guranje, odnosno udaranje), pa se u toku postupka dokaže samo jedna radnja, u izreci presude za drugu radnju koja nije utvrđena, tj. dokazana ne donosi se oslobađajuća presuda, već se u obrazloženju presude daju razlozi zbog kojih nije oglašen krivim i za druge radnje koje imaju obeležje tog istog prekršaja.

...

Pitanje: Da li se u sudu mora podneti zahtev za besplatnu pravnu pomoć ili se besplatna pravna pomoć određuje po službenoj dužnosti "kada je stranka potpuno oslobođena od plaćanja troškova postupka, ako je to nužno radi zaštite, odnosno ako je propisano posebnim zakonom" kako je to navedeno u članu 170. ZPP-a?

...

Sud je u obavezi da stranku upozori na obavezu plaćanja sudske takse pri preduzimanju prve radnje pa kada do pravnosnažnog okončanja spora nije izdat nalog za plaćanje takse, a stranka traži oslobađanje , takav zahtev se ne može smatrati neblagovremenim.

...

Sporazum o deobi nasleđa predstavlja osnov za utvrđivanje poreza na poklon za ustupljeni nasledni deo u korist određenog naslednika, pa poklonoprimac zemljoradnik može biti oslobođen poreza na poklon na imovinu koja mu služi za obavljanje poljoprivredne delatnosti samo ako je sa poklonodavcima živeo u zajedničkom domaćinstvu najmanje godinu dana pre prijema poklona.

...

Okrivljena se oslobađa od krivice kada je prekršajno delo učinila u stanju neuračunljivosti - u stanju duševne poremećenosti usled postojanja trajne duševne bolesti i u kom stanju nije bila svesna značaja svoje prekršajne radnje niti je mogla upravljati svojim postupcima.

...

Postoji bitna povreda odredaba krivičnog postupka iz člana 368. stav 1. tač. 10. ZKP-a, kada je na glavnom pretresu, uz saglasnost stranaka, sud pročitao iskaz majke okrivljenog, svedoka koji je, u smislu člana 98. ZKP-a, oslobođen dužnosti svedočenja, a ovaj svedok nije ni pozvan na glavni pretres.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 177 pronadjenih primera ovde je prikazano 6 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

... oslobođenje iz člana 50a stav 1. Zakona o porezu na dobit preduzeća u slučaju plaćanja jednokratne naknade po osnovu dugoročnog zakupa neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnoj svojini / b) Početak primene poreskog oslobođenje ... oslobođenja ...

...

Da li naslednik prvog naslednog reda ostvaruje pravo na oslobođenje od poreza na nasleđe po osnovu pravosnažnog rešenja kojim ga je sud oglasio naslednikom prvog naslednog reda u odnosu na ostavioca, kao i na osnovu kog propisa poreski organ može da odbije primenu odredbe člana 21. stav 1. tačka 1) Zakona o porezima na imovinu kada naslednik prvog naslednog reda nasleđuje zaostavštinu po sporazumu o deobi, "tvrdeći da zbog nesrazmerne razlike u nasledstvu, suprotno sudskom rešenju, on tada nije

...

Poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza za promet električne energije koju obveznik PDV otprema na teritoriju APKM licu koje na teritoriji APKM nema sedište, odnosno stalnu poslovnu jedinicu

...

Korišćenje oslobođenja od obaveze plaćanja poreza na dohodak građana i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za lica starija od 50 godina

...

Da li se na prenos prava svojine na nepokretnosti (vikend kući) fizičkom licu može ostvariti pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava po osnovu kupovine prvog stana?

...

9. Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara / c) Kada se vrši uplata poreza na upotrebu mobilnog telefona na propisani uplatni račun javnih prihoda u slučaju kada korisnik usluga mobilne telefonije - obveznik poreza na upotrebu mobilnog telefona uslugu mobilne telefonije plaća u odloženim rokovima plaćanja, odnosno sa docnjom? / d) Da li je davalac usluga mobilne telefonije u obavezi da vodi posebnu evidenciju o naplaćenim uslugama kod kojih je ostvareno pravo na poresko oslobođenje ...

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 19 pronadjenih primera ovde je prikazano 6 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Ako je za izvršenje naloga iz člana #L022. ovog ugovora potrebno više sredstava nego što iznosi vrednost poklona, ili ako njegovo izvršenje bude otežano iz bilo kog razloga, Poklonoprimac se može osloboditi obaveze izvršenja naloga vraćanjem Poklonodavcu poklonjene stvari.

Ako je za izvršenje tereta iz člana #L023. ovog ugovora potrebno više sredstava nego što iznosi vrednost poklona, ili ako izvršenje tereta bude otežano iz bilo kog razloga, Poklonoprimac se može osloboditi obaveze izvršenja tereta vraćanjem poklona.

...

Recenzent se može osloboditi i neće biti kriv za neispunjenje ovog ugovora samo u slučaju više sile ili fizičke nemogućnosti i sprečenosti da izvrši recenziju.

...

3. Zaposleni će biti oslobođen radnih obaveza kada ovo rešenje postane konačno.

...

3. Za mene i za članove mog porodičnog domaćinstva iz tačke 1. ove izjave nikada nije ostvareno pravo na refundaciju poreza na dodatu vrednost, u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost, niti je bilo koje lice ostvarilo pravo na poresko oslobođenje od plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oporezivanje imovine, po osnovu kupovine prvog stana na teritoriji Republike Srbije za mene ili za člana mog porodičnog domaćinstva.

...

U predmetu br. koji se vodi kod , tužilac je shodno odredbama čl. 164 do 169 Zakona o parničnom postupku oslobođen plaćanja troškova postupka.

U dokumentima tipa obrasci od ukupno 3 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

OBRAZAC - Potvrda o poreskom oslobođenju (PPO-PDV) (_)

Porezi / Potvrda o poreskom oslobođenju / PPO-PDV