Traženo: odjavljivanje

Ukupno nađeno: 1457 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 1382 pronadjena primera ovde je prikazano 10 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Pravilnik o postupku prijavljivanja i odjavljivanja prebivališta i boravišta građana, prijavljivanju privremenog boravka u inostranstvu i povrataka iz inostranstva, pasiviziranja prebivališta i boravišta, obrascima i načinu vođenja evidencije (RS)

Pravilnik o načinu prijavljivanja boravišta, prebivališta i promene adrese i odjave prebivališta stranca (RS)

Pravilnik o listi naročito opasnih zaraznih bolesti životinja i listi zaraznih bolesti životinja koje se obavezno prijavljuju, kao i o načinu njihove prijave i odjave (RS)

Pravilnik o obrascu registra i načinu njegovog vođenja, obrascu prijave i postupku prijavljivanja i odjavljivanja određenih bolesti (RS)

Metodologija za određivanje cene električne energije za javno snabdevanje (RS)

<lat>Dž</lat>.2. Objekat koji se prvi put priključuje na sistem, prijava i odjava kupca i obustava isporuke objektu kupca

Zakon o posebnim merama za sprečavanje vršenja krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnim licima (RS)

Obavezno javljanje nadležnom organu policije i Uprave za izvršenje krivičnih sankcija

Odluka o utvrđivanju Metodologije za određivanje cene pristupa sistemu za prenos električne energije (RS)

<lat>Dž</lat>.2. Objekat koji se prvi put priključuje, prijava i odjava korisnika i obustava isporuke objektu korisnika

Pravilnik o kućnom redu kazneno-popravnih zavoda i okružnih zatvora (RS)

Javljanje osuđenog po prijemu

Zakon o prebivalištu i boravištu građana (RS)

Odjava prebivališta

Prijava i odjava boravišta

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 53 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Pitanje: Ukoliko se prilikom prodaje neposrednom pogodbom kao kupac javi izvršni poverilac, po kojoj se ceni može njemu prodati stvar, tj. da li ispod 30% od procenjene vrednosti, s obzirom da on ima mogućnost da traži dosuđenje stvari?

...

Pitanje: Zakon o parničnom postupku u članu 140. predviđa dostavu preko oglasne table suda u situaciji bezuspešne dostave u toku parnice. Koje su to situacije i da li se pod takvom situacijom može podrazumevati slučaj kada stranka očigledno izbegava prijem pismena u slučaju kada se i pored više obaveštavanja o dospeću pošiljke ne javlja u poštu radi podizanja iste?

...

pred drugostepenim sudom nije ponavljanje prvostepenog glavnog pretresa, pošto su predmet rasprave na ovom pretresu žalbeni navodi i u vezi s tim prvostepena presuda, pa se pretres pred drugostepenim sudom ograničava samo na sporne činjenice koje su se javile u vezi žalbenih navoda i procesnih obaveza drugostepenog suda u vezi s tim (član 380. ZKP). U tom smislu, o izvođenju novih dokaza iznetih u žalbi ili ponavljanju već ranije izvedenih dokaza, odlučuje veće drugostepenog suda kada donosi odluku

...

Mišljenje nastavničkog veća ne obavezuje školski odbor, kao organ upravljanja škole, prilikom donošenja odluke o izboru direktora škole po objavljenom konkursu, čak ni u situaciji kada se na konkurs javio samo jedan kandidat, koji ispunjava uslove konkursa.

...

Kada će se smatrati da je korisnik neopravdano naplatio bankarsku garanciju odlučuje se imajući u vidu karakter osnovnog pravnog posla između nalogodavca i korisnika garancije, kao i okolnosti svakog konkretnog slučaja. U osnovnom pravnom poslu nalogodavac i korisnik bankarske garancije javljaju se u ulozi dužnika i poverioca.

...

Kada više ne stoje razlozi zbog kojih je pritvor bio određen, sud može ukinuti pritvor i izreći blažu meru, zabranu napuštanja prebivališta bez odobrenja suda, uz obavezu da se okrivljeni javlja sudu u određeno vreme.

...

Prestanak radnog odnosa zbog prestanka rada poslodavca - preduzetnika ne može se utvrđivati retroaktivno, već sa danom odjave radnje.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 3 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Invalid sam treće kategorije i dijabetičar, imam 60 godina života i 36 godina staža. Dva puta mi je odbijen zahtev za invalidsku penziju. U svojoj kompaniji otpušten sam kao "tehnološki višak". Javljao sam se na dosta oglasa, ali bez rezultata. Kome da se obratim i da li pomaže tužba sudu?

...

Kod otkaza ugovora o radu od strane poslodavca, zbog povrede radne obaveze usled nedolaska na posao, sa kojim datumom se otkazuje ugovor o radu, tj. da li sa datumom kad je radnik trebao da se javi na posao ili je datum otkaza datum nakon izjašnjavanja na upozorenje?

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2024/2009-04 (_)

Poreski tretman otpremanja dobara u inostranstvo u cilju smeštanja tih dobara u konsignaciono skladište stranog lica

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 16 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

2. DOZVOLjAVA SE izvršenje izvršnog rešenja br. od godine, kojim je odloženo izvršenje rešenja o otkazu ugovora o radu br. od godine, poslodavca iz , ul. br. , matični broj kojim je određeno da će poslodavac navedeno rešenje izvršiti na taj način što će zaposlenog iz vratiti na rad, prijaviti ga na obavezno socijalno osiguranje i omogućiti mu da ostvaruje sva prava iz radnog odnosa (ukoliko je zaposlenom otkazan ugovor o radu a nije odjavljen sa obaveznog socijalnog osiguranja, poslodavac je

...

Prevozilac je dužan da blagovremeno javi Prevoziocu (teleksom, telefaksom ili telefonom) kretanje svojih vozila iz Zapadne Evrope (broj vozila, istovarno mesto, predviđeni datum prispeća na istovar).

Prevozilac će obavezati svoje vozače da se telefonom javljaju pošiljaocu sa granice države mesta istovara, odnosno najkasnije u mestu istovara, radi primanja od Pošiljaoca potrebnih naloga za utovar (mesto, adresa, vreme, roba, odredište i dr.), na osnovu dogovorenih prevoza sa Prevoziocem.

U dokumentima tipa obrasci od ukupno 3 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

OBRAZAC - Potvrda o odjavi registracije iz jedinstvenog registra poreskih obveznika (PO) (_)

Razno / Potvrda o odjavi registracije iz jedinstvenog registra poreskih obveznika / PO