Traženo: obrazac poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na zarade

Ukupno nađeno: 30 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 22 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Pravilnik o obrascu poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika (RS)

... obrazac poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu samooporezivanjem koju dostavlja fizičko lice kao poreski obveznik kada sam obračunava i uplaćuje porez na dohodak građana (u daljem tekstu: samooporezivanje) na zaradu ... porez ... obračuna i ... uplati ... obračunavanja i plaćanja poreza ... o porezu na ... i ...

Poresku prijavu iz člana 1. ovog pravilnika poreski obveznik dostavlja Poreskoj upravi na Obrascu PP OPO - Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu /drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika za prihod primljen ______20__. godine, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Pravilnik o obrascu zbirne poreske prijave o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku (RS)

... obrasci zbirne poreske prijave o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (u daljem tekstu: doprinosi), koji se sastavljaju i podnose Poreskoj upravi za svaku isplatu zarada , razlike zarada , odnosno plata izabranim, imenovanim i postavljenim licima, naknade zarada na teret drugih isplatilaca, ugovorene naknade po osnovu ugovora o ... i ... zarada ... zarada ... porez na ... poreza na ... i obračunatih i plaćenih ...

3) OS - Obrazac specifikacije uplate doprinosa za svakog obveznika - osiguranika, uz poresku prijavu PP OD o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na zarade /naknade zarada za mesec _______ (konačna isplata/deo* ___) 20___. godine*;

4) OS-1 - Obrazac specifikacije uplate doprinosa za svakog obveznika - osiguranika, uz poresku prijavu PP OD-1 o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na naknade zarada na teret drugih isplatilaca za mesec _______ (konačna isplata/deo* ___) 20___. godine*.

... obračunao i platao doprinose za koje je obaveza plaćanja dospela bez izvršene isplate zarade u skladu sa važećim propisima, ukoliko posle početka primene Zakona vrši isplatu zarade za ista mesec, uz poresku prijavu PP OD popunjenu u skladu sa ovim pravilšnikom podnosi i kopiju poreske prijave PP OD o obračunatim i plaćenim doprinosima bez isplate zarade na obrascu koji je važio u vreme dospeća plaćanja ... zarade ...

... obračunao i platao, odnosno koji je obračunao , a nije platao doprinose za koje je obaveza plaćanja dospela bez izvršene isplate zarade u skladu sa važećim propisima, ukoliko posle početka primene Zakona vrši isplatu zarade za isti mesec, uz poresku prijavu PP OD popunjenu u skladu sa ovim pravilnikom podnosi i poresku prijavu PP OD o obračunatim doprinosima na obrascu koji je važio u vreme dospeća plaćanja ... zarade ...

Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja (RS)

- za zaposlene iz člana 17. stav 1. tač. 1-7. Zakona, izjave poslodavca da je dospeli doprinos plaćen , Poreske prijave o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na zarade - obrazac PP OD i Poreske prijave o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na naknade zarada na teret drugih isplatioca - obrazac PP OD-1;

- za verske službenike iz člana 17. stav 1. tačka 20. Zakona - izjave poslodavca da je dospeli doprinos plaćen , Poreske prijave o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na zarade - obrazac PP OD i Poreske prijave o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na naknade zarada na teret drugih isplatioca - obrazac PP OD-1;

Pravilnik o obrascima zahteva za subvencionisanje poreza na zarade i doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje (RS)

... poreza na zarade poslodavac podnosi Poreskoj upravi na Obrascu ZSP, kao prilog uz poresku prijavu o obračunatom i plaćenom porezu na zarade ( Obrazac PP OPJ), prilikom svake isplate zarade za određeni mesec, pri čemu, u Obrascu PP OPJ, pored ostalog, iskazuje u koloni 3 pod red. br. <lat> I </lat> - podatak o ... na ... poreza ... o ...

... i invalidsko osiguranje poslodavac podnosi Poreskoj upravi na Obrascu ZSD, kao prilog uz poresku prijavu o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na zarade ( Obrazac PP OD), prilikom svake isplate zarade za određeni mesec, pri čemu, u Obrascu PP OD, pored ostalog, iskazuje pod red. br. 2. - podatak o broju zaposlenih, a pod red. br. 2.2. ne iskazuje podatke za lica za koja koristi pravo na ... i ... o ...

Pravilnik o načinu i postupku obračunavanja poreza na zarade u slučaju umanjenja poreske osnovice (RS)

Poslodavac prilikom svake isplate zarade , odnosno naknade zarade za odgovarajući mesec, uz Obrazac PP OPJ - Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na zarade , koji podnosi za tu isplatu zarade , odnosno naknade zarade nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave prema mestu svog sedišta, odnosno prebivališta, dostavlja i obaveštenje o zaposlenima koji rade sa nepunim radnim vremenom.

sa nepunim radnim vremenom, uz Obrazac PP OPO - Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku i pripadajućim doprinosima na zaradu /drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika, koji podnosi u zakonom propisanom roku nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave prema mestu svog prebivališta, odnosno boravišta, dostavlja i obaveštenje o nepunom radnom vremenu, iskazanom u procentualnom iznosu u odnosu na ...

Pravilnik o načinu obrade i isplate plata , dodataka i naknada plata zaposlenih, odnosno naknada lica angažovanih po ugovoru kod indirektnih korisnika budžetskih sredstava za oblast osnovnog i srednjeg obrazovanja (RS)

Istog dana organizaciona jedinica Trezora dostavlja školi u elektronskom ili štampanom obliku i propisane obrasce poreskih prijava o obračunatom i plaćenom porezu na zarade i obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na zarade i naknade zarada , kao i izvode sa evidencionih računa .

Uredba o načinu i kontroli obračuna i isplate zarada u javnim preduzećima (RS)

... Obrazac ZIP i Obrazac PP OD - Poreska prijava o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na zarade /naknade za mesec ...... (konačna isplata/deo* .......) 200.. godine, koji je odštampan uz Pravilnik o obrascu zbirne poreske prijave o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku ("Službeni glasnik RS", br. 96/04, 105/04 i 65/05), dostavi na ... i ... zarada ...

Pravilnik o obrascu poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku i pripadajućim doprinosima od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika (RS)

... obrazac poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku koju dostavlja fizičko lice kao poreski obveznik, kada sam obračunava i uplaćuje porez na dohodak građana po odbitku (u daljem tekstu: porez po odbitku) na zaradu ... porez ... obračuna i ... uplati ... obračunavanja i plaćanja poreza ... o porezu na ... i ...

Poresku prijavu iz člana 1. ovog pravilnika, poreski obveznik dostavlja Poreskoj upravi na Obrascu PP OPO - Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku i pripadajućim doprinosima na zaradu /drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Pravilnik o obrascu za obračun i isplatu zarada u javnim preduzećima i preduzećima koja su osnovala javna preduzeća (RS)

... Obrazac ZIP, prilikom isplate zarada u skladu sa Uredbom, dostavi overen Obrazac PP OD - Poreska prijava o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na zarade /naknade za mesec .....(konačna isplata/deo*....) 200..godine (u daljem tekstu: Obrazac PP OD), koji je odštampan uz Pravilnik o obrascu zbirne poreske prijave o obračunatim i plaćenim ... i ...

Uredba o visini zarada u javnim preduzećima (RS)

... zarade isplaćen za mesec decembar 2004. godine, odnosno za mesec koji prethodi mesecu decembru za koji je izvršena isplata je zbir iznosa isplaćenih sredstava za zarade iz obrasca PP OD - Poreska prijava o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na zarade /naknade za mesec.... (konačna isplata/deo*....) 200. godine, koji je odštampan uz Pravilnik o obrascu zbirne poreske prijave o obračunatim i plaćenim ... i ...

Preduzeće čiji je osnivač Republika dužno je da obrazac iz stava 1. ovog člana i obrazac PP OD - Poreska prijava o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na zarade /naknade za mesec....(konačna isplata/deo*....) 200.. godine, dostavi na overu ministarstvu nadležnom za poslove rada i ministarstvu nadležnom za poslove finansija, najkasnije tri dana pre isplate zarada .

Pravilnik o obliku i sadržini poreske prijave o izvršenim finansijskim transakcijama i o obračunatom i plaćenom porezu na finansijske transakcije (RS)

Obrazac iz člana 3. ovog pravilnika sadrži opšte podatke o obvezniku poreza , podatke o izvršenim finansijskim transakcijama i o finansijskim transakcijama na koje se porez na finansijske transakcije ne plaća , odnosno koje su izuzete od plaćanja u skladu sa Zakonom, kao i podatke o obračunatom i plaćenom porezu na finansijske transakcije u periodu za koji se prijava podnosi.

Pravilnik o obrascu zbirne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku pravnim licima (RS)

... plaća porez po odbitku u skladu sa članom 40. Zakona o porezu na dobit preduzeća - "Službeni glasnik RS", br. 25/2001 i 80/2002 (u daljem tekstu: Zakon), odnosno potvrđenim međunarodnim ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu, prilikom svake isplate prihoda, podnosi Poreskoj upravi poresku prijavu na Obrascu PP OPJ - 9 - Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu ... i ...

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 5 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

PITANjA I ODGOVORI (_)

Kako je ureen poreski tretman hartija od vrednosti?

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-708/2010-04 (_)

Nastanak obaveze obračunavanja i plaćanja PDV za usluge parkiranja pružene korisnicima post paid usluga mobilne telefonije koji su za usluge parkiranja poslali SMS poruke

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2627/2009-04 (_)

a) Obaveza evidentiranja za PDV zatvorenog, odnosno privatnog investicionog fonda b) Poreski tretman naknade koju ostvaruje obveznik PDV - društvo za upravljanje investicionim fondovima za promet usluga koje pruža v) Poreski tretman kapitalnog dobitka koji ostvari zatvoreni, kao i privatni investicioni fond prodajom nepokretnosti, hartija od vrednosti, odnosno udela (u kapitalu privrednog društva)

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2271/2009-04 (_)

Obračunavanje i plaćanja poreza na promet proizvoda za vreme važenja Zakona o porezu na promet, kao i da li je postojala obaveza prodavca da proveri ispravnost podnetih poreskih izjava?

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2553/2009-04 (_)

Poreski tretman prometa dobara koji vrši obveznik PDV sa teritorije Republike van APKM na teritoriju APKM u slučaju kada dobra otpremi u jednom poreskom periodu, a dokaze o otpremanju tih dobara obezbedi u narednom poreskom periodu

U dokumentima tipa obrasci od ukupno 3 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

OBRAZAC - Poreska prijava o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na naknade zarada na teret drugih isplatilaca (PP-OD-1) (_)

Registracija_drustava / Poreska prijava o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na naknade zarada na teret drugih isplatilaca / PP-OD-1

OBRAZAC - Poreska prijava o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na zarade - naknade (PP-OD) (_)

Registracija_drustava / Poreska prijava o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na zarade - naknade / PP-OD

OBRAZAC - Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na zarade (PP-OPJ) (_)

Registracija_drustava / Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na zarade / PP-OPJ