Traženo: obligacija

Ukupno nađeno: 690 primera


U dokumentima tipa propisi od ukupno 289 pronadjenih primera ovde je prikazano 14 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Zakon o obligacionim i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju (RS)

Zakon o obligacionim odnosima i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju (SCG)

Zakon o obligacionim odnosima (SCG)

Zakon o obligacionim i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju (RS)

OBLIGACIONI ODNOSI U VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU

Zakon o javnom informisanju (RS)

Proširenje odgovornosti iz člana 198. st. 1. i 2. Zakona o obligacionim odnosima

Porodični zakon (RS)

Primena zakona kojim se uređuju svojinskopravni odnosi i primena zakona kojim se uređuju obligacioni odnosi

Zakon o nasleđivanju (RS)

Ako je nužni deo obligaciono pravo

Zakon o obligacionim odnosima (SCG)

Strane u obligacionim odnosima

Merodavno pravo za ostale obligacione odnose

Obligacioni odnosi nastali van SRJ

Zakon o ministarstvima (RS)

Ministarstvo saobraćaja obavlja poslove državne uprave u oblasti železničkog, drumskog, vodnog i vazdušnog saobraćaja, koji se odnose na: uređenje i obezbeđenje saobraćajnog sistema; realizaciju projekata izgradnje saobraćajne infrastrukture; unutrašnji i međunarodni prevoz i intermodalni transport; uređenje i bezbednost tehničko-tehnološkog sistema saobraćaja; obligacione i svojinskopravne odnose; inspekcijski nadzor; strategiju razvoja saobraćaja, planove razvoja i planove vezane za organizaciju

Ministarstvo pravde i državne uprave obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: krivično zakonodavstvo i zakonodavstvo o privrednim prestupima i prekršajima; obligacione odnose; nasleđivanje; postupak pred sudovima, izuzev stečajnog postupka; organizaciju i rad pravosudnih organa; pravosudni ispit; stručno usavršavanje nosilaca pravosudnih funkcija i javnih beležnika; sudske veštake, prevodioce i tumače; izvršenje krivičnih sankcija; rehabilitaciju, amnestiju i pomilovanje; izručenje; prikupljanje

Zakon o stečaju (RS)

Kamata iz stava 3. ovog člana obračunava se po propisima kojima se određuje stopa zakonske zatezne kamate iz obligacionih odnosa, pri čemu se kamata svim stečajnim poveriocima isplaćuje srazmerno, nezavisno od isplatnih redova.

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 328 pronadjenih primera ovde je prikazano 13 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Poverilac umesto izvršenja obaveze u svemu kako ona glasi, predaje stvari određenih po rodu, može tražiti isplatu njihove vrednosti, pod uslovom da je dužnika, koji je u docnji sa ispunjenjem svoje obaveze, obavestio da će vršiti pravo iz člana 290. Zakona o obligacionim odnosima, kao i da ga je obavestio da je izvršio izbor prava, tako da traži vrednost dugovanih stvari.

...

Kada je spor nastao povodom poslovnog odnosa koji je regulisan ugovorom o prevozu stvari brodom, nepravilno je prvostepeni sud, prilikom odlučivanja o osnovanosti tužbenog i protivtužbenog zahteva, primenio isključivo odredbe Zakona o obligacionim odnosima, a propustio da primeni odredbe Zakona o pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi, koje upravo regulišu (čl. 475. do 495) ugovore o iskorišćavanju brodova, pa između ostalog i ugovore o prevozu stvari morem.

...

Iako tužioci nisu pretrpeli telesne povrede u saobraćajnoj nezgodi, imaju pravo na naknadu nematerijalne štete zbog pretrpljenog straha a shodno čl. 200. Zakona o obligacionim odnosima.

...

Kod konfirmirajuće (potvrđene) garancije, pored banke garanta pojavljuje se i druga banka koja potvrđuje obavezu iz garancije banke garanta i uspostavlja neposredan odnos sa korisnikom garancije kao i banka garant; u slučaju realizacije garancije, svoj međusobni poslovni odnos banke mogu rešiti primenom pravila o solidarnim dužnicima i pravila o međusobnom regresiranju nakon ispunjenja obaveze prema poveriocu, koja su regulisana članom 424. Zakona o obligacionim odnosima.

...

Aneks ugovora, po redovnom toku stvari, nema samostalnost jer je vezan za određeni ugovor i predstavlja njegov prilog, dodatak, odnosno nastavak. Samo ugovorne strane ili njihovi univerzalni sukcesori (uz ograničenje iz čl. 148. stav 2. Zakona o obligacionim odnosima) aneksom mogu menjati pojedine odredbe ugovora i saglasnošću volja uspostaviti nova prava i obaveze, menjati postojeće obaveze, odricati se od istih, ugovarati nove rokove za ispunjenje obaveza ili regulisati ugovorni odnos na nov način.

...

Privilegovani rok za isticanje zahteva za naknadu štete, nastale izvršenjem krivičnog dela odgovara zakonskom roku za zastarelost krivičnog gonjenja, koji se može produžavati u slučaju prekida ili zastoja krivičnog gonjenja, ali ne i po opštim pravilima obligacionog prava o prekidu i zastoju zastarevanja.

...

Kada tuženik prema tužiocima, policajcima izvrši krivično delo ometanje ovlašćenih službenih lica u obavljanju poslova bezbednosti i održavanju javnog reda i mira izrečenim uvredama tada tužioci imaju pravo na naknadu štete zbog povrede ugleda i časti shodno čl. 200. Zakona o obligacionim odnosima.

...

Odluka skupštine privrednog društva se može pobijati samo na način propisan Zakonom o privrednim društvima, a ne po članu 103. Zakona o obligacionim odnosima.

...

Ugovorom o prevozu obavezuje se prevozilac da preveze na određeno mesto neku stvar, a pošiljalac se obavezuje da mu za to plati određenu naknadu, čl. 648. Zakona o obligacionim odnosima. Za ugovor o prevozu nije obavezna pismena forma.

...

Fakturom se dužnik poziva, a ne obavezuje, na plaćanje uz predočavanje dospelosti obaveze, od kog trenutka teče zakonska zatezna kamata prema članu 277. Zakona o obligacionim odnosima.

...

Materijalno pravni odnos stranaka koji po svojoj pravnoj prirodi predstavlja ugovor o izgradnji stambeno poslovnog objekta koji je izvođač trebalo da izgradi za tržište, a za svoj račun i o svom riziku, ne može se smatrati prometom roba i usluga, iz čl. 374. Zakona o obligacionim odnosima nego ugovornim odnosom na koji se primenjuje opšti rok zastarelosti od 10 godina propisan članom 371. Zakona o obligacionim odnosima.

...

Tužilac ima pravo na naknadu nematerijalne štete zbog neosnovanog lišenja slobode, u situaciji kada je bio u pritvoru po rešenju policijske uprave, a u toku akcije "Sablja" pravnosnažno osuđen zbog krivičnog dela. Kaznu zatvora je izdržao, a vreme u pritvoru nije uračunato u kaznu zatvora shodno čl. 154,172. i 200. Zakona o obligacionim odnosima.

...

Kada je nastala šteta na tužiočevim uređajima - televizor, bojler i dr. usled udara groma, tužena "elektrodistribucija" se ima osloboditi odgovornosti za naknadu štete primenom čl. 177. au vezi čl. 173. Zakona o obligacionim odnosima.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 9 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

U konkretnom slučaju, tužilac je kao poslenik svoju obavezu da izvrši određeni posao, odnosno popravku predmetnih automobila, izvršio i popravljene automobile isporučio tuženom, kao naručiocu. Tuženi je preuzeo predmetne automobile, na izvršene usluge popravke primedbi nije imao, obavezu plaćanja naknade nije izvršio, pa ga je prvostepeni sud, pravilnom primenom člana 262. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima, kao dužnika u obaveznom odnosu, obvezao na ispunjenje ugovorene obaveze.

...

Porez na imovinu na pravo zakupa stana obligacionog karaktera

...

Porez na finansijske transakcije plaća se na sve isplate preko računa, na kompenzaciju, na promenu poverioca - cesiju, odnosno na promenu dužnika u određenom obligacionom odnosu - asignaciju (član 2. stav 1. Zakona)

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2809/2009-04 (_)

Izdavanje računa za zakup poslovnog prostora u slučaju ako se posle isteka roka na koji je zaključen ugovor o zakupu nastavi upotreba predmetnog poslovnog prostora

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2263/2008-04 (_)

Pravo na refundaciju PDV kupcu prvog stana u slučaju kada je kupac prvog stana, kao nužni naslednik ostavioca - supružnika, čiju zaostavštinu je, između ostalog, činila i porodična stambena zgrada sagrađena za vreme trajanja bračne zajednice, ostvario pravo na novčanu nadoknadu po osnovu nužnog naslednog dela, kao i po osnovu zajedničkog sticanja u braku sa ostaviocem, zaključenjem sudskog poravnanja sa zaveštajnim naslednicima ostavioca

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2892/2009-04 (_)

Poreski tretman prometa dobara koji obveznik PDV vrši Republičkoj direkciji za robne rezerve na osnovu ugovora o razmeni

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-1743/2009-04 (_)

Poreski tretman prometa usluge davanja u zakup poslovnog prostora ako zakupac posle isteka roka na koji je zaključen ugovor o zakupu nastavi upotrebu tog poslovnog prostora

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-1955/2009-04 (_)

Izmena osnovice za obračun PDV obveznika PDV - davaoca lizinga u slučaju smanjenja naknade za predaju predmeta lizinga zbog raskida ugovora o lizingu kojim je predviđen otkup predmeta lizinga, pri čemu je primalac lizinga lice koje nije obveznik PDV

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2248/2008-04 (_)

Poreski tretman davanja u zakup poslovnog prostora u slučaju kada je ugovor o zakupu zaključen na određeno vreme, a upotreba poslovnog prostora se nastavila i posle isteka roka na koji je ugovor zaključen, pri čemu se obveznik PDV - imalac prava davanja u zakup poslovnog prostora usprotivio toj upotrebi neposredno po isteku roka na koji je ugovor zaključen

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 64 pronadjena primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Za sve što nije predviđeno ovim ugovorom primenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

...

Sve ono što nije regulisano ovim Ugovorom primenjivaće se Zakon o obligacionim odnosima.

...

Za sve što nije izričito regulisano ovim ugovorom, primenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju.

...

Za sve što ovim ugovorom nije regulisano primenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

...

Za sve što nije izričito regulisano ovim ugovorom primenjivaće se odredbe Zakona o autorskom i srodnim pravima i Zakona o obligacionim odnosima.