Traženo: nezgoda

Ukupno nađeno: 1093 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 972 pronadjenih primera ovde je prikazano 15 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Uputstvo o sadržini, načinu izdavanja i obrascu službene legitimacije lica s liste stručnjaka za istraživanje udesa i ozbiljnih nezgoda vazduhoplova i o načinu vođenja evidencije o izdatim službenim legitimacijama (RS)

Pravilnik o istraživanju udesa i ozbiljnih nezgoda civilnih vazduhoplova (RS)

Pravilnik o opremi i postupku za pružanje prve pomoći i o organizovanju službe spasavanja u slučaju nezgode na radu (SCG)

Zakon o republičkim administrativnim taksama (RS)

Za obezbeđenje lica mesta i vršenje uviđaja saobraćajne nezgode u kojoj je nastala samo manja materijalna šteta - 12.090

Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima (RS)

<lat>Dž</lat>. DUŽNOSTI UČESNIKA U SAOBRAĆAJU U SLUČAJU SAOBRAĆAJNE NEZGODE

Zakon o pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi (RS)

PLOVIDBENE NEZGODE

Zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju (RS)

Obaveštenje o saobraćajnoj nezgodi

Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi

Krivični zakonik (RS)

Nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi

Zakon o vazdušnom saobraćaju (RS)

UDESI I OZBILjNE NEZGODE VAZDUHOPLOVA

Pojam udesa i ozbiljne nezgode

Istraživanje i analiza udesa i ozbiljne nezgode vazduhoplova

Centar za istraživanje udesa i ozbiljnih nezgoda

Komisija za istraživanje uzroka udesa i ozbiljnih nezgoda vazduhoplova

Udes i ozbiljna nezgoda stranog vazduhoplova

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 119 pronadjenih primera ovde je prikazano 13 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

"Sl. glasnik RS", br. 58/2004, 85/2005, 115/2005, 85/2005 - dr. zakon, 49/2007, 20/2009 - dr. zakon, 72/2009 i 76/2010) koji je u primeni do 14.01 2013. god. Pomenuta odredba člana 56 ZOPP-a više ne uređuje ni odnose niti materiju za koju je pisana pa se postavlja pitanje da li ima osnova analogijom od 14.01 2013. god. primeniti novi Zakonik o krivičnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011 i 101/2011) i u postupcima po privrednim prestupima, posebno kada je reč o primeni načela oportuniteta ...

...

Iako je osiguravač stekao pravo na isplatu regresa prema licu koje je prouzrokovalo saobraćajnu nezgodu , pa i ako je to lice bilo u alkoholisanom stanju, potrebno je da se utvrdi krivica tuženog.

...

Svrha sačinjavanja Evropskog izveštaja o saobraćajnoj nezgodi je da se olakša utvrđivanje činjenica koje se odnose na nastalu saobraćajnu nezgodu kada je prisutna mala šteta, a ne da se utvrđuje visina štete koja se može isplatiti oštećenom licu i na taj način da se isključi pravo osiguravajućeg društva oštećenog da zahteva razliku do stvarno isplaćenog iznosa na ime stvarno nastale i procenjene štete od strane ovlašćenih procenitelja. Sačinjavanje Evropskog izveštaja o saobraćajnoj nezgodi je

...

Na osnovu "evropskog izveštaja" o saobraćajnoj nezgodi može se ostvariti naknada štete samo u visini male štete u dinarskoj protivvrednosti do 500 evra.

...

Imalac motornog vozila u pokretu koje se nije sudarilo sa drugim vozilima, ali je svojim propustom stvorio opasnu saobraćajnu situaciju, koja je prerasla u nezgodu sudarom drugih vozila, je takođe učesnik nezgode , a za štetu koji pretrpi neko od drugih učesnika nezgode ne odgovara solidarno sa ostalim učesnicima, nego svako od njih odgovara srazmerno stepenu svoje krivice.

...

Osiguravajuće društvo, u postupku po zahtevu za regres isplaćene štete, mora dostaviti ili predložiti dokaze čijim će izvođenjem sud utvrditi pod kojim okolnostima je došlo do saobraćajne nezgode u kojoj je šteta nastala, ako tuženi osporava svoju poslovnu legitimaciju.

...

Iako tužioci nisu pretrpeli telesne povrede u saobraćajnoj nezgodi , imaju pravo na naknadu nematerijalne štete zbog pretrpljenog straha a shodno čl. 200. Zakona o obligacionim odnosima.

...

Svako napuštanje mesta saobraćajne nezgode u kojoj je oštećeni povređen od strane vozača motornog vozila, predstavlja radnju izvršenja krivičnog dela ne pružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi iz čl. 296. st. 1. KZ, bez obzira na razloge napuštanja.

...

Odgovornost za naknadu nematerijalne štete, za STR koja je vlasnik teretnog vozila koje je prouzrokovalo saobraćajnu nezgodu i u kojoj je maloletno lice izgubilo život je objektivna shodno čl. 174. ZOO, pa nema mesta primeni čl. 175-177. ZOO.

...

PRILIKOM UTVRIVANjA DA <lat>LI<d> JE OKRIVLjENI KAO UČINILAC KRIVIČNOG DELA TEŠKO DELO PROTIV BEZBEDNOSTI JAVNOG SAOBRAĆAJA BIO SVESTAN MOGUĆNOSTI NASTUPANjA TEŽE POSLEDICE KRIVIČNOG DELA ILI NIJE BIO SVESTAN MOGUĆNOSTI NASTUPANjA TEŽE POSLEDICE , SUD ĆE , OSIM NA SUBJEKTIVNIM KRITERIJUMIMA KOJI SE ODNOSE NA SVOJSTVA UČINIOCA, SVOJ ZAKLjUČAK O OBLIKU NEHATA ZASNOVATI I NA OBJEKTIVNIM OKOLNOSTIMA KOJE SE ODNOSE NA MESTO NEZGODE , NA BRZINU KRETANjA VOZILA, DA JE DELO UČINjENO UDAROM AUTOMOBILA

...

iz čl. 195. st. 3. u vezi st. 1. jer je upravljao neosiguranim traktorom, a kojim je oštećeno vozilo osigurano kod tužioca i kojem je isplaćena naknada materijalne štete, osnovan je tužbeni zahtev tužioca kompanije "Dunav"; pa su obavezani tuženici, pravni sledbenici tužioca za isplatu naknade štete. Postoji doprinos tužiočevog osiguranika nastaloj saobraćajnoj nezgodi , jer je upravljao neprilagođenom brzinom, a da se kretao brzinom od 70 km/čas mogao bi izbeći saobraćajnu nezgodu ...

...

Trgovinski sud je stvarno nadležan za sporove radi naknade materijalne štete nastale u saobraćajnoj nezgodi između stranog privrednog društva koje se bavi uvozno izvoznim poslovima, kao tužioca protiv tuženih - Udruženja osiguravača Srbije - Biro zelene karte i osiguravajuće organizacije, koji se kao svojom registrovanom delatnošću bave osiguranjem pa i osiguranjem od auto odgovornosti kao posebnom vrstom osiguranja.

...

Kada je tužilac povređen u saobraćajnoj nezgodi , a naknadu štete potražuje od osiguravajuće organizacije kod koje su bila osigurana vozila - učesnici saobraćajne nezgode , a u jednom vozilu je bio tužilac, a krivični postupak protiv učesnika saobraćajne nezgode nije vođen, tada se zastarelost potraživanja naknade štete ima ceniti prema odredbi čl. 376 st.1 i 2 ZOO.

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 2 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

U slučaju saobraćajne nezgode ili kvara na vozilu, prevozilac nije odgovoran za zakašnjenje u isporuci stvari ali je dužan da preduzme sve potrebne mere kako bi se stvar predala primaocu.

...

Na prvo ročište za raspravu, održano dana . godine, u časova, nisam došao jer sam prethodnog dana, doživeo nezgodu : .