Traženo: nasilje

Ukupno nađeno: 900 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 742 pronadjena primera ovde je prikazano 12 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Pravilnik o Pprotokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje , zlostavljanje i zanemarivanje (RS)

Zakon o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama (RS)

Pravilnik o evidenciji i dokumentaciji o licima prema kojima je izvršeno nasilje u porodici i o licima protiv kojih je određena mera zaštite od nasilja u porodici (RS)

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (RS)

Zabrana nasilja , zlostavljanja i zanemarivanja

Zakon o učeničkom i studentskom standardu (RS)

Zabrana diskriminacije, nasilja i zlostavljanja u ustanovi

Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju (RS)

Program zaštite od nasilja , zlostavljanja i zanemarivanja i programi prevencije drugih oblika rizičnog ponašanja

Zakon o republičkim administrativnim taksama (RS)

3) u slučaju elementarne nepogode, akata nasilja i sl.

Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima (RS)

4. Nasilnička vožnja

Krivični zakonik (RS)

Nasilje u porodici

Ugrožavanje bezbednosti vazdušnog saobraćaja nasiljem

Pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja

Poseban kolektivni ugovor za državne organe (RS)

6) nedolično, nasilničko ili uvredljivo ponašanje prema strankama ili saradnicima;

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 130 pronadjenih primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Izreka presude je nerazumljiva u pogledu krivičnog dela nasilničko ponašanje iz člana 344. stav 2. u vezi stava 1. KZ ako ne sadrži činjenični opis krivičnog dela.

...

Paljenje pirotehničkog sredstva, mahanje njime do sagorevanja, te spuštanje pored sebe, ne predstavlja niti jednu od mogućih zakonom određenih radnji izvršenja krivičnog dela nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi.

...

Unuk okrivljenog smatra se članom porodice i uživa krivičnopravnu zaštitu kod krivičnog dela nasilje u porodici iz člana 194. KZ-a.

...

Za postojanje krivičnog dela nasilja u porodici potrebno je utvrditi i obrazložiti intenzitet i trajnost posledice u vidu ugrožavanja spokojstva, telesnog integriteta ili duševnog stanja člana svoje porodice, a radi utvrđivanja stepena narušavanja porodičnih odnosa.

...

Prvostepena presuda sadrži bitnu povredu odredaba krivičnog postupka kada su okrivljeni i oštećeni rođena braća, a prvostepeni sud okrivljenog oglasi krivim zbog krivičnog dela nasilje u porodici, navodeći, pri tome, da okrivljeni i oštećeni žive u porodičnoj zajednici, jer su razlozi o odlučnim činjenicama nejasni.

...

Prilikom ocene da li neko ponašanje jednog člana porodice prema drugom, proisteklo iz njihovih međusobnih nesuglasica, predstavlja nasilje u porodici, relevantno je da li to ponašanje ima takav karakter i intenzitet da bi moglo da ugrozi telesni integritet, duševno zdravlje ili spokojstvo drugog člana porodice.

...

U ponašanju okrivljenog koje se sastoji u zadržavanju ličnih dokumenata oštećene koja je strani državljanin i vršenjem nasilja nad njom uz pretnje, a sve u cilju eksploatacije oštećene koja se sastoji u prosjačenju koje oštećena vrši u korist okrivljenog, pri čemu je okrivljeni svestan svog dela i hoće njegovo izvršenje, stiču se obeležja krivičnog dela trgovine ljudima iz člana 388. stav 1. KZ-a.

...

Za postojanje krivičnog dela nasilničkog ponašanja nije dovoljno samo to da je došlo do ugrožavanja spokojstva građana ili do remećenja javnog reda i mira, već je neophodno da isto bude "značajnije", odnosno "teže", dakle mora se raditi o ponašanju koje za razliku od istorodnog prekršaja ima ozbiljne posledice po spokojstvo građana ili javni red i mir.

...

Radnju okrivljenog koji je uperio pištolj u oštećenog, dok ga je saučesnik udarao palicom, treba kvalifikovati kao krivično delo nasilničkog ponašanja u saizvršilaštvu.

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 28 pronadjenih primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Tužba radi zaštite od nasilja u porodici

Radi: zaštite od nasilja u porodici

Dana godine, tuženi iz je izvršio nasilje u porodici iz člana 197. stav 2. tačka 1) Porodičnog zakona ("Sl. glasnik RS", br. 18/05), nanošenjem, odnosno pokušajem nanošenja telesne povrede na sledeći način:

1. Usvaja se tužbeni zahtev tužilje iz i utvrđuje se da je tuženi iz dana godine, izvršio nasilje u porodici na taj način što je ugrozio telesni integritet svoje supruge - tužilje iz , tako što joj je naneo lakšu telesnu povredu, čime je izvršio delo nasilja u porodici iz člana 197. stav 2. tačka 1) Porodičnog zakona ("Sl. glasnik RS", br. 18/05).

2. Određuje se mera zaštite od nasilja te se tuženom iz zabranjuje dalje uznemiravanje ugrožavanjem telesnog integriteta tužilje iz , nanošenjem ili pokušajem nanošenja telesnih povreda.

Ova mera zaštite od nasilja u porodici, trajaće od dana izricanja i može se produžavati sve dok ne prestanu razlozi zbog kojih je određena.

3. Žalba ne zadržava izvršenje presude o određivanju ili produženju mere zaštite od nasilja u porodici.

Dana godine, tuženi iz je izvršio nasilje u porodici iz člana 197. stav 2. tačka 2) Porodičnog zakona ("Sl. glasnik RS", br. 18/05), izazvanjem straha pretnjom ubistva članu porodice i njemu bliskog lica na sledeći način:

1. Usvaja se tužbeni zahtev tužilje iz i utvrđuje se da je tuženi iz dana godine izvršio nasilje u porodici na taj način što je ozbiljnom pretnjom izazvao strah pretnjom ubistva članu porodice i njemu bliskog lica, čime je izvršio delo nasilja u porodici iz člana 197. stav 2. tačka 2) Porodičnog zakona ("Sl. glasnik RS", br. 18/05).