Traženo: narudžbenica

Ukupno nađeno: 248 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 238 pronadjenih primera ovde je prikazano 20 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Zakon o autorskom i srodnim pravima (RS)

6.2.3.5. Ugovor o narudžbini autorskog dela

Pravilnik o sadržaju i načinu obeležavanja spoljnjeg i unutrašnjeg pakovanja medicinskog sredstva, kao i sadržaju uputstva za upotrebu medicinskog sredstva (RS)

k) Obeležavanje medicinskog sredstva koje je "izrađeno po narudžbini " ili "za klinička ispitivanja"

Pravilnik o postupku javne nabavke male vrednosti (RS)

<lat>III</lat>. POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI NARUDžBENICOM

Odluka o postupku dodele javne nabavke male vrednosti (APV)

2. Dodela javne nabavke male vrednosti u skraćenom postupku ( narudžbenica )

Odluka o postupku javnih nabavki male vrednosti (APV)

Narudžbenica

Zakon o izvozu i uvozu robe dvostruke namene (RS)

2) omogući nadležnim organima da prikupe informacije o svakoj narudžbenici ili transakciji koje se odnose na robu dvostruke namene, odnosno da vrše nadzor i kontrolu izvoza, uvoza, pružanja brokerskih usluga i pružanja tehničke pomoći, transportnih sredstava i dr;

Uredba o carinski dozvoljenom postupanju s robom (RS)

9) je utvrđeno da je roba neodgovarajuća za upotrebu za koju je primalac namenio, zbog očigledne greške u njegovoj narudžbini ,

Zakon o trgovini (RS)

Daljinska trgovina na malo je naročito elektronska trgovina, kataloška prodaja, kao i TV prodaja, trgovina putem pošte, štampanih pošiljki, reklamnih materijala sa narudžbenicom , telefona, tekstualnih ili multimedijalnih poruka u mobilnoj telefoniji i automata.

Zakon o javnim nabavkama (RS)

U pojedinačnom postupku javne nabavke male vrednosti čija vrednost nije veća od iznosa iz stava 2. ovog člana, naručilac može umesto zaključenja ugovora o javnoj nabavci, najpovoljnijem ponuđaču izdati narudžbenicu ako sadrži bitne elemente ugovora.

Na osnovu okvirnog sporazuma naručilac može zaključiti ugovor o javnoj nabavci sa najpovoljnijim dobavljačem, odnosno najpovoljnijem dobavljaču izdati narudžbenicu , ako sadrži bitne elemente ugovora:

Zakon o autorskom i srodnim pravima (RS)

Ugovorom o narudžbini autorskog dela autor se obavezuje da za naručioca izradi autorsko delo i preda mu primerak istog.

Naručilac ima pravo da objavi delo i da stavi u promet primerak dela koji mu je autor predao, a autor zadržava ostala autorska prava, ako ugovorom o narudžbini nije drukčije određeno.

Ako je na osnovu ugovora o narudžbini autorskog dela izrađen računarski program, naručilac stiče sva prava iskorišćavanja računarskog programa, ako ugovorom nije drukčije određeno.

Zakon o lekovima i medicinskim sredstvima (RS)

U opšta medicinska sredstva spadaju i medicinska sredstva proizvedena po narudžbini (Custom Made Device) koja su specijalno proizvedena po nalogu odgovarajućeg zdravstvenog radnika za određenog pacijenta.

Nalog za medicinsko sredstvo po narudžbini iz stava 4. ovog člana može da izda lice koje je za to ovlašćeno u skladu sa zakonom, odnosno koje ima odgovarajuće profesionalne kvalifikacije.

Serijski proizvedena medicinska sredstva koja treba prilagoditi da bi ispunila specifične zahteve odgovarajućeg zdravstvenog radnika ne smatraju se sredstvima proizvedenim po narudžbini iz st. 4. i 5. ovog člana.

3) koja su proizvedena po narudžbini za određenog pacijenta;

11) potrebne oznake kao što su "izrađeno po narudžbini " i "za klinička ispitivanja";

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja registra dodeljenih proizvođačkih kodova i izdatih licenci, o sadržini zahteva i dokazima kojima se potvrđuje ispunjenost uslova za izdavanje licence, o izgledu i sadržini licence i sadržini i načinu vođenja (RS)

3) ugovor o proizvodnji optičkog diska ili proizvodnog dela (stamper), odnosno narudžbenicu za proizvodnju optičkog diska ili proizvodnog dela (stamper);

Pravilnik o uslovima za proizvodnju medicinskih sredstava (RS)

Proizvođač medicinskih sredstava može da proizvodi medicinska sredstva koja nisu upisana u Registar medicinskih sredstava u slučaju medicinskih sredstava koja se proizvode po narudžbini (Custom Made Device), odnosno koja se proizvode specijalno za određenog pacijenta po nalogu odgovarajućeg zdravstvenog radnika.

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 2 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Izradom dela po osnovu ugovora o delu od strane izvođača vlasnik iste postaje naručilac, jer je ista izrađena po njegovom nalogu - narudžbini i za njegov račun i on ima prava da zahteva njenu predaju.

...

Izvođač radova ne može po osnovu održaja postati vlasnik stvari koju je izradio po narudžbini , bez obzira na dužinu državine, jer on nije savestni držalac.

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 8 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Postupak dodele javne nabavke male vrednosti po skraćenom postupku realizuje se putem narudžbenice .

Postupak dodele javne nabavke male vrednosti po skraćenom postupku započinje predlogom za izdavanje narudžbenice , sa potpisom ovlašćenog lica Naručioca, koji sadrži redni broj javne nabavke male vrednosti za tekuću godinu, predmet nabavke, oznake i vrednosti prethodno prikupljenih ponuda, bitne elemente ponude izabranog ponuđača i izvor finansiranja.

Predlog za izdavanje narudžbenice u prilogu sadrži nacrt odluke o javnoj nabavci male vrednosti u skraćenom postupku, koja sadrži sve bitne elemente iz stava 1. ovog člana.

Predlog za izdavanje narudžbenice sa nacrtom odluke, dostavlja se rukovodiocu Naručioca radi donošenja odluke o javnoj nabavci male vrednosti u skraćenom postupku.

Po donošenju odluke o javnoj nabavci male vrednosti u skraćenom postupku Naručilac dostavlja narudžbenicu izabranom ponuđaču, sa potpisom ovlašćenog lica Naručioca.

...

Naručilac se obavezuje da Izvršiocu isporuči rezervne delove iz člana #L009. Ugovora u roku od dana računajući od dana prijema narudžbenice .

...

2. da na zahtev KONSIGNATARA vrši popunu asortimana i količina robe na konsignacionom skladištu, a prema narudžbinama KONSIGNATARA, u okviru zajednički utvrđene specifikacije, i to u roku od dana od dana prijema narudžbine ako ima gotove proizvode na svom skladištu, odnosno najdalje u roku od dana ako ih mora proizvesti.

- da redovno vrši popunu robe utvrđene specifikacijom, kao i druge robe iz proizvodnog programa KONSIGNANTA, ako se ista traži, s tim da se popuna skladišta robom vrši putem narudžbenica ,koje moraju da sadrže: naziv robe, katalošku oznaku, broj i količinu robe;