Traženo: naplata menice

Ukupno nađeno: 349 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 309 pronadjenih primera ovde je prikazano 13 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Uredba o utvrđivanju Programa podrške inovativnim brzorastućim malim i srednjim preduzećima (RS)

- menicu i menično ovlašćenje za popunjavanje i podnošenje na naplatu blanko menice na odobreni iznos.

Uredba o utvrđivanju Programa podrške aktivnostima udruženja za podsticanje razvoja preduzetništva (RS)

5. Menično ovlašćenje za popunjavanje i podnošenje na naplatu blanko menice (Prilog 9).

Zakon o parničnom postupku (RS)

Za suđenje u sporovima imaoca menice ili čeka protiv potpisnika, pored suda opšte mesne nadležnosti, nadležan je i sud mesta plaćanja .

U platnom nalogu sud će da izrekne da je tuženi dužan u roku od osam dana, a u meničnim i čekovnim sporovima u roku od tri dana, od dana dostavljanja platnog naloga da ispuni zahtev tužbe zajedno sa troškovima koje je sud odmerio ili u istom roku da izjavi prigovor protiv platnog naloga . U platnom nalogu sud će tuženog da upozori da će da odbaci neblagovremeno podnet prigovor.

Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem (RS)

... otplate domaćih kamata sadrži analitička konta na kojima se knjiže obaveze po osnovu otplate kamata na domaće hartije od vrednosti, obaveze po osnovu otplate kamata ostalim nivoima vlasti, obaveze po osnovu otplate kamata domaćim javnim finansijskim institucijama, obaveze po osnovu otplate kamata domaćim poslovnim bankama, obaveze po osnovu otplate kamata ostalim domaćim kreditorima, obaveze po osnovu otplate ... otplate ... otplate ... menice ...

441800 - Otplata kamata na domaće menice ;

Sintetički konto 441800 - Otplata kamata na domaće menice sadrži analitički konto na kojem se knjiži otplata kamata na domaće menice .

611800 - Otplata domaćih menica ;

Sintetički konto 611800 - Otplata domaćih menica sadrži analitički konto na kojem se knjiži otplata domaćih menica .

241180 Obaveze po osnovu otplate kamata na menice

241181 Obaveze po osnovu otplate kamata na menice

441800 Otplata kamata na domaće menice

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 34 pronadjenih primera ovde je prikazano 11 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Pismeno koje je sačinjeno i plativo u RS, u kome su izdavalac i označeni korisnik domaći subjekti, predstavlja menicu pod uslovom da sadrži oznaku da je menica .

...

Pravosnažno utvrđenje da je radnja izdavanja menice bez pravnog dejstva prema stečajnoj masi ima za posledicu da se iz stečajne mase, ne može naplatiti ne samo remitent, nego ni bilo koji docniji imalac menice .

...

Menicu po viđenju, menični poverilac je dužan podneti na naplatu u roku od jedne godine od dana njenog izdavanja.

...

Predaja menice kao sredstva obezbeđenja i sredstva plaćanja , ne znači izvršenje obaveze i ne sprečava poverioca da ukoliko se po istoj nije naplatio u parničnom postupku, traži obavezivanje tuženog na izmirenje duga.

...

Kada je imalac menicu zloupotrebio, tako što je dao banci na realizaciju bez osnova u pravnom poslu sa davaocem menice , a banka nije iznos iz menice naplatila zbog nedostatka novca na računu davaoca menice , ne može se tražiti povraćaj iznosa koji je naznačen u menici po osnovu stečenog bez osnova, ako se ne dokaže da je taj iznos zaista i naplaćen , puštanjem menice na realizaciju i naplatom iznosa iz sporne menice . U nedostatku takvih

...

... menice , ovlašćuje korisnika remitenta, da naknadno popuni sve bitne menične elemente, te u takvom slučaju izdavalac menice ima pravo da ističe prigovore zloupotrebe menice , prema nesavesnom imaocu iste. Banka koja je naplatila menice , dužna je da dokaže po kom osnovu su menice banci predate na naplatu , odnosno da li postoji ugovor o eskontu tih menica . Ukoliko ne dokaže da je savesno stekla pravo na naplatu menica ... menice ...

...

menice , ovlašćuje korisnika - remitenta, da naknadno popuni sve bitne menične elemente, te u takvom slučaju izdavalac menice ima pravo da ističe prigovore zloupotrebe menice , prema nesavesnom imaocu iste. U konkretnom slučaju, banka koja je naplatila menice , dužna je da dokaže po kom osnovu su menice banci predate na naplatu , odnosno da li postoji ugovor o eskontu tih menica . Ukoliko ne dokaže da je savesno stekla pravo na naplatu menica ...

...

Kada je potraživanje obezbeđeno menicom izvršni poverilac se može naplatiti realizacijom menice putem protesta u smislu odredbe čl. 27. Zakona o menici i potom u izvršnom postupku na osnovu verodostojne isprave, pa ne postoji pravni interes izvršnog poverioca kao tužioca za pokretanje parničnog postupka po istom osnovu.

...

Opravdana je zabrana realizacije menice određivanjem privremene mere u situaciji kada je menica data kao obezbeđenje potraživanja iz ugovora, a izvršni dužnik je preda na naplatu mimo uslova iz zaključenog ugovora. U tom slučaju predlagač privremene mere pojavljuje se u svojstvu poverioca, zato što je suprotno ugovoru žalilac realizovao delimičnu menicu .

...

Imalac menice može direktnom tužbom prema izdavaocu sopstvene trasirane menice i njegovom avalisti tražiti naplatu iste, bez prethodnog protesta menice , što znači da za ostvarivanje meničnih prava prema glavnom meničnom dužniku nije uslov prethodno protestvovanje menice .

...

Kad je predlog za obezbeđenje zasnovan na platnom nalogu koji je izdat na osnovu menice ili čeka, poverilac nije dužan posebno da dokazuje postojanje opasnosti osujećenja ili znatnog otežanog ostvarivanja potraživanja

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 2 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

PITANjA I ODGOVORI (_)

Da li je tačna informacija da će preduzetnici koji nisu uspeli da izmire svoje poreske obaveze po osnovu poreza i doprinosa za 2005. i 2006. godinu biti u situaciji da im se ista refundira ili umanji od strane države?

PITANjA I ODGOVORI (_)

Kako je ureen poreski tretman hartija od vrednosti?

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 4 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Avalista se obavezuje da izda aval za sopstvenu trasiranu menicu honorata domiciliranu kod ___ u cilju obezbeđenja plaćanja remitentima na iznos od dinara.

Trasant se obavezuje da će isplatiti iznos po avaliranoj menici u celosti o roku dospeća, da će avalisti platiti ceo iznos koji je on platio po menici i da će isplatiti Avalisti revalorizaciju, kao i zateznu zakonsku kamatu za vreme od dana plaćanja meničnog iznosa do naplate Trasanta.

...

Na dan eskonta Banka će uplatiti na tekući racun Korisnika eskonta br. , koji se vodi kod Banke diskontovanu vrednost menice umanjenu za iznos provizije i troškova.

Korisnik eskonta se obavezuje da Banci plati zakonsku zateznu kamatu, kao i sve troškove ukoliko Banka iz bilo kojih razloga ne naplati eskontovanu menicu u roku dospeća.