Traženo: naplata dospelog iznosa

Ukupno nađeno: 358 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 316 pronadjenih primera ovde je prikazano 12 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Zakon o parničnom postupku (RS)

Ako se tužbeni zahtev odnosi na dospelo potraživanje u novcu koje ne prelazi dinarsku protivvrednost 2.000 evra po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja tužbe, sud će da izda platni nalog protiv tuženog iako uz tužbu nisu priložene verodostojne isprave, a u tužbi je iznet osnov i iznos dugovanja i naznačeni su dokazi na osnovu kojih može da se utvrdi istinitost tužbenih navoda.

Pravilnik o merilima za obračun i određivanje visine naknada za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi (RS)

Smatra se da je Evrokontrol primio uplatu na dan polaganja dugovanog iznosa na određeni bankovni račun Evrokontrol. Datum dospeća je datum od kojeg Evrokontrol može da koristi uplaćena sredstva.

Protokol o primeni Jedinstvene tarife za ostvarivanje prava na posebnu naknadu i načinu uređenja plaćanja posebne naknade pre stupanja na snagu Jedinstvene tarife za ostvarivanje prava na posebnu naknadu (RS)

Obveznici posebne naknade protiv kojih su Kolektivne organizacije pokrenule sudske postupke u cilju naplate posebne naknade dospele se obavezuju da u roku od 15 dana od dana potpisivanja Vansudskog poravnanja, Kolektivnim organizacijama nadoknade celokupne troškove sudskog postupka (sudske takse, troškovi veštačenja, advokatski troškovi u skladu sa AT, i drugi troškovi), kao i iznos PDV-a po računima na osnovu kojih su pokrenuti takvi sudski postupci. Iznos sudskih troškova i PDV-a

Vansudskim poravnanjem o isplati dugovane naknade biće u celini regulisani odnosi povodom plaćanja posebne naknade dospele do stupanja na snagu ovog protokola (bilo da je naplata zahtevana u sudskom postupku ili ne), tako da Kolektivne organizacije garantuju da nakon plaćanja iznosa naknade utvrđene Vansudskim poravnanjem o isplati dugovane naknade neće imati bilo kakvih daljih potraživanja prema obveznicima plaćanja posebne naknade za period do stupanja na snagu ovog protokola.

U slučaju neblagovremenog plaćanja obveznik posebne naknade biće u obavezi da plati posebnu naknadu u punom iznosu predviđenom Jedinstvenom tarifom i to samo za one obaveze koje nisu plaćene blagovremeno, tako da neblagovremeno plaćanje jedne obaveze neće uticati na visinu obaveza koje dospevaju u budućnosti.

Uredba o uslovima i načinu dodele i korišćenja kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude (RS)

Fond će tromesečno, po uplatama dospelih anuiteta od strane korisnika kreditnih sredstava, izveštavati Ministarstvo o iznosu vraćenih kreditnih sredstava.

Zakon o budžetskom sistemu (RS)

- projektovanje potrebnih iznosa novčanih sredstava na kvartalnom i mesečnom nivou radi finansiranja deficita i otplate dospelih dugova i planiranje održanja adekvatnog nivoa likvidnosti tokom budžetske godine;

Uredba o carinski dozvoljenom postupanju s robom (RS)

Izdavanjem bankarske garancije banka garant se u pismenoj formi obavezuje da će u roku dospelosti , solidarno sa dužnikom, platiti iznos carinskog duga obuhvaćenog garancijom, uključujući kamate i troškove nastale u postupku naplate neplaćenog carinskog duga.

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju (RS)

Osiguranik koji sam plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje, ako nisu uplaćeni svi dospeli iznosi doprinosa, prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja ostvaruje i koristi srazmerno periodima osiguranja za koje su uplaćeni doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Fond će izvršiti obustavu 1/3 mesečnog iznosa penzije utvrđene u stavu 1. ovog člana, sve dok se na taj ili drugi način ne namire neuplaćeni dospeli iznosi doprinosa.

Po namirenju neuplaćenih dospelih iznosa doprinosa, osiguranik iz stava 1. ovog člana ostvaruje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja na osnovu ukupnog staža počev od dana sticanja prava iz stava 1. ovog člana.

Zakon o budžetu Republike Srbije (RS)

Za finansiranje budžetskog deficita i otplate dospelih obaveza po osnovu javnog duga, mogu se tokom 2013. godine koristiti sredstva sa konsolidovanog računa trezora Republike Srbije, do iznosa koji ne ugrožava likvidnost tog računa.

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 33 pronadjenih primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Kada je predmet poravnanja stranaka u parničnom postupku, pored glavnog potraživanja, isplata troškova tog postupka, poravnanje postaje izvršno kada potraživanje iz poravnanja bude dospelo za naplatu , odnosno kada protekne rok za dobrovoljno ispunjenje obaveze, pa poverilac u izvršnom postupku nema pravo na zakonsku zateznu kamatu na opredeljeni iznos troškova utvrđen u poravnanju od dana donošenja izvršne isprave (dan kada je zaključeno poravnanje), već od dospelosti potraživanja do isplate

...

Računi kao jednostrane isprave ne predstavljaju verodostojne isprave na osnovu kojih se na nesumnjiv način dokazuje postojanje, iznos i dospelost poveriočevog potraživanja, a ne predstavljaju ni sredstvo plaćanja , u smislu člana 36. stav 5. Zakona o izvršnom po-stupku, pa nisu isprave podobne za određivanje i sprovođenje skraćenog izvršnog postupka.

...

Predmet sudskog poravnanja među strankama ne može biti ugovaranje sredstva izvršenja radi prinudnog izvršenja eventualnog, budućeg duga, po osnovu Ugovora o izdavanju garancije, koji nije dospeo , nije određen, niti je sudskim poravnanjem konstituisana obaveza plaćanja određenog novčanog iznosa po ovom osnovu. Sredstva izvršenja predstavljaju izvršne radnje, kojima se po zakonu potraživanje prinudno ostvaruje i regulisana su imperativnim normama Zakona o izvršnom postupku, te stoga, ne mogu

...

izmirivanja javnih prihoda dospelih za plaćanje do kraja 2001. godine za subjekte koji se privatizuju metodom javne aukcije i metodom javnog tendera ("Sl. glasnik RS" br. 91/2002) u obavezi je da u Zapisniku o obavezama po osnovu javnih prihoda koje su dospele za plaćanje do kraja 2001. godine, obračuna pripadajuću kamatu, saglasi svoje stanje sa obveznikom i isti dostavi Agenciji radi priključenja dokumentaciji za privatizaciju, radi naplate tako utvrđenog iznosa ...

...

Na prirodu zatezne kamate na iznos neplaćenog glavnog duga, kao zahteva za sporedno traženje iz člana 187. Zakona o parničnom postupku, nije od uticaja da li je tražena po propisanim stopama ili je primenom tih stopa kamata obračunata od dospelosti do dana obračuna i utužena u nominalnom iznosu . Zato se na nominalni iznos kamate koja je obračunata, ne može ponovo potraživati kamata kao sporedno traženje, jer ona saglasno članu 279. stav 3. Zakona o obligacionim

...

Postupak za izdavanje platnog naloga (skraćeni, mandatni postupak) predstavlja poseban parnični postupak, koji se odvija po tužbi za osudu na plaćanje novčanog iznosa . U ovom parničnom postupku, prvostepeni sud meritorno odlučuje, bez održavanja ročišta. Ako su ispunjeni svi zakonom propisani uslovi, sud donosi nalog tuženom da plati dospelo potraživanje bez održavanja ročišta, to je izraz načela ekonomičnosti postupka, jer se tužbeni zahtev po pravilu odnosi na nesporno novčano

...

Računi kao verodostojne isprave su jednostrane isprave i ne predstavljaju verodostojne isprave na osnovu kojih se na nesumnjiv način dokazuje postojanje, iznos i dospelost poveriočevog potraživanja. Računi kao verodostojne isprave nemaju ni traženi kvalitet da predstavljaju i sredstvo plaćanja , te se na osnovu računa ne može sprovesti skraćeni izvršni postupak.

...

Objedinjavanje iznosa neplaćene zakupnine za duži vremenski period u jednoj fakturi, ne utiče na rok zastarelosti koji za svaku neplaćenu zakupninu teče od prvog narednog dana od dana njene dospelosti po ugovoru.

...

U slučaju kada je poreski obveznik osporio visinu duga po primljenoj opomeni, poreska uprava je dužna da, uz obavezno učešće žalioca, raspravi sporna pitanja u vezi vrste i iznosa poreza, odnosno sporednih davanja dospelih za naplatu .

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 4 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Pitanja i odgovori (_)

Pitanje: Da li je moguće uplatiti akontaciju PDV-a, bez obzira na poreski period? Akontaciju u smisli uplate određenog iznosa koji bi bio na računu PDV-a i služio kao neka vrsta našeg osiguranja u slučaju kašnjenja uplate ili greške pri uplati (u slučaju da je uplata manja nego što treba po poreskoj prijavi). Smisao je da nas ta uplata spasi kazne u slučaju greške ili nedostatka sredstava na tekućem računu u trenutku dospeća obaveza.

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2765/2009-04 (_)

Izdavanje računa (odnosno drugog dokumenta koji služi kao račun) u slučaju izmene osnovice oporezivog prometa dobara i usluga

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2942/2009-04 (_)

Poreski tretman vansudske prodaje predmeta založnog prava od strane založnog poverioca iz ugovora o zalozi

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2019/2009-04 (_)

Poreski tretman prenosa prava svojine kod prodaje hipotekovane nepokretnosti, kao i prometa dobara u slučaju vansudske prodaje predmeta založnog prava

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 5 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Na osnovu izvedenih dokaza stečajno veće je utvrdilo da je Predlagač dokazao svoje dospelo potraživanje prema Stečajnom dužniku u iznosu od dinara koje je dospelo ___ godine, da se račun Stečajnog dužnika nalazi u blokadi u vremenskom periodu dužem od dana, da je Stečajni dužnik obustavio plaćanja dospelih potraživanja svojih poverilaca u periodu dužem od dana, te da Stečajni dužnik nema ekonomsko-finansijskih uslova za nastavak obavljanja svoje privredne delatnosti za koju je

...

Usvaja se tužbeni zahtev tužioca, kao osnovan i obavezuju se tuženi ___ i ___ iz ___ da solidarno na ime svog doprinosa za izdržavanje, kao srodnici - deda i baba, plaćaju maloletnom tužiocu ___ iz ___, iznos od ___ dinara, mesečno, počev od dana podnošenja tužbe i ubuduće, dok za to postoje zakonski uslovi, tako da dospele rate plate odjednom u roku od 15 dana, a ubuduće do petog u mesecu za prethodni mesec, zakonskom zastupniku maloletnog tužioca, pod pretnjom izvršenja, kao i da

...

Po predlogu tužioca , iz , izdao je platni nalog na dan godine, pod brojem kojim je naloženo tuženiku da tužiocu plati iznos od dinara, na ime glavnog duga, sa zakonskom zateznom kamatom počev od godine, kao dana dospeća pa do konačne isplate, kao i iznos od ___ dinara na ime parničnih troškova.

USVAJA SE prigovor tuženika, održava se delimično na snazi platni nalog , br. od godine, samo za iznos od dinara, a u pogledu ostatka potraživanja od dinara i odluke o parničnim troškovima ukida se navedeni platni nalog ovog suda i odbija tužbeni zahtev da se tuženi obaveže da plati tužiocu na ime duga još ___ dinara, sa zakonskom zateznom kamatom počev od godine, kao dana dospeća , pa do konačne isplate i da naknadi parnične troškove.

...

Trasant se obavezuje da će isplatiti iznos po avaliranoj menici u celosti o roku dospeća , da će avalisti platiti ceo iznos koji je on platio po menici i da će isplatiti Avalisti revalorizaciju, kao i zateznu zakonsku kamatu za vreme od dana plaćanja meničnog iznosa do naplate Trasanta.