hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: načeti

Ukupno nađeno: 15735 primera (stranica je generisana 16.12.2013)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 14981 pronadjenog primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Uredba o vrstama usluga rečnih informacionih servisa (<lat>RIS<d>) i početku njihove obavezne primene (RS)

Pravilnik o standardima za početnu akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa (RS)

Odluka o sedištu Uprave carina, osnivanju, početku i prestanku rada carinarnica, carinskih ispostava, odseka i referata (RS)

Pravilnik o bližim uslovima za osnivanje, početak rada i obavljanje delatnosti u pogledu prostora i opreme za domove učenika i studentske centre (RS)

Odluka o proceni i obračunavanju tržišne i neto vrednosti imovine dobrovoljnog penzijskog fonda i utvrđivanju jedinstvene početne vrednosti investicione jedinice (RS)

Pravilnik o uslovima za otpočinjanje obavljanja delatnosti poštanskih usluga (RS)

Pravilnik o kadrovskim, prostornim i tehničkim uslovima za početak rada i obavljanje delatnosti univerziteta, odnosno fakulteta (RS)

Pravilnik o određivanju početne grupe usluga univerzalnog servisa (RS)

Odluka o utvrđivanju načina i rokova obračuna i naplate početne premije osiguranja depozita (RS)

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 563 pronadjena primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

I U postupcima izvršenja na osnovu verodostojne isprave radi namirenja potraživanja po osnovu komunalnih i sličnih usluga pred sudom, gde je predlog za izvršenje podnet pre 1. 6. 2012. godine, tj. pre započinjanja rada izvršitelja, sud zadržava nadležnost.

...

Pitanje: Imajući u vidu član 97. stav 6. Zakona o izvršenju i obezbeđenju, sa aspekta načela pravičnosti koja je najniža cena (u procentima od procenjene vrednosti) koja može biti predmet dogovora između strana u ugovoru o prodaji neposrednom pogodbom, a za koju se ne traži saglasnost izvršnog dužnika?

...

Stečajni sudija zbog obezbeđenja poštovanja načela javnosti mora rešenje o pokretanju prethodnog stečajnog postupka dostaviti Agenciji za privredne registre, radi objavljivanja na sajtu iste.

...

člana 506. stav 1. novog ZPP-a, predviđeno da će se postupci započeti pre stupanja na snagu ovog zakona sprovesti po odredbama ZPP-a ("Službeni glasnik RS", br. 125/04 i 111/09), da li se u ovim slučajevima može smatrati da je isti parnični postupak započet pre stupanja na snagu novog parničnog procesnog zakona, a u smislu da se predlog za izvršenje smatra tužbom, te da je datum stavljanja predloga za izvršenje (sada tužbe) merodavan prilikom određivanja vremenskog trenutka započinjanja ...

...

Pitanje: Od kada počinje da teče rok zastarelosti potraživanja Republike Srbije i banaka prema krajnjim korisnicima, koja su bila obuhvaćena sporazumom sa poveriocima Pariskog i Londonskog kluba?

...

Pitanje: Odredbe o prodaji neposrednom pogodbom u članu 97. Zakona o izvršenju i obezbeđenju su nepotpune i nije jasno na koji se način vrši takva prodaja. Radi rešavanja tog pitanja, sud je sastavio model zaključka o prodaji neposrednom pogodbom, koji se dostavlja strankama i ističe na oglasnoj tabli, u kome se navode početne cene s druge javne prodaje, napomena da su iste orijentacionog karaktera s pozivom na stav 6. ovog člana, i vremenski rok za neposrednu pogodbu (u praksi 2-3 sedmice). Ukoliko se

...

Pitanje: Prvostepeni sud je u izreci osuđujuće presude odredio da, ako okr. odgovorno lice ne plati izrečenu novčanu kaznu u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti presude, ista će biti zamenjena kaznom zatvora tako što će se za svakih započetih 1.000 dinara odrediti jedan dan zatvora ili tako što će se za svakih započetih 1.000 dinara novčane kazne odrediti 8,00 časova rada u javnom interesu.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 56 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

a) Mogućnost ostvarivanja prava na poresko oslobođenje iz člana 50a stav 1. Zakona o porezu na dobit preduzeća u slučaju plaćanja jednokratne naknade po osnovu dugoročnog zakupa neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnoj svojini / b) Početak primene poreskog oslobođenje iz člana 50a stav 1. Zakona o porezu na dobit preduzeća / c) Način utvrđivanja srazmernog dela ulaganja u osnovna sredstva za svrhu korišćenja poreskog podsticaja iz člana 50a Zakona o porezu na dobit preduzeća ako u periodu korišćenja

...

Kada se stiče pravo na godišnji odmor na početku ili na kraju godine?

...

Da li radnik koji je u 2006. godini radio prva tri meseca, zatim šest meseci bio na neplaćenom odsustvu, ima pravo da koristi godišnji odmor za tu kalendarsku godinu, i to nedelju dana nakon otpočinjanja sa radom?

...

U privatnom preduzeću sam zasnovala radni odnos na određeno vreme, na godinu dana. Nakon četiri meseca ostala sam u drugom stanju i po preporuci lekara, a usled nastalih komplikacija, otpočela sam sa bolovanjem radi održavanja trudnoće. Pismenim putem sam obaveštena da mi radni odnos prestaje na dan isteka ugovora o radu, a tog dana sam se i porodila. Da li su neka od mojih prava iz radnog odnosa ovim putem povređena?

...

Pod smenskim radom se podrazumeva rad organizovan u tri smene pri čemu smenski rad podrazumeva efektivan rad u vremenu čiji se početak i završetak pomera iz dana u dana (I, II i III smena) ili iz nedelje u nedelju

...

Pravno lice može da otpočne promet preparatima za zaštitu bilja i veštačkim đubrivima tek posle pribavljanja rešenja od nadležnih organa, bez obzira na to što je u istom objektu pre toga drugi subjekat obavljao promet istih proizvoda

...

Obračun PDV na građevinski objekat koji se sastoji od stambene zgrade, poslovnog prostora i hotela, a čija je izgradnja započela pre 31.12.2004 godine

ogl3
ogl4

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 135 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

5. Žalba izjavljena protiv ovog zaključka ne odlaže započeto izvršenje, u smislu odredbe člana 270. Zakona o opštem upravnom postupku.

...

Prodavac se obavezuje i da u periodu od 12 meseci, počev od datuma uplate, uredno vrši azuriranje baza i softvera instaliranih na računarima kupca, putem interneta u intervalima koje Kupac sam odredi.

...

Prevozilac odgovara za sigurnost putnika od početka do završetka prevoza i dužan je da naknadi svu štetu koja nastane oštećenjem zdravlja, povredom ili smrću putnika, izuzev u zakonom utvrđenim slučajevima.

hor003