Traženo: metod

Ukupno nađeno: 11270 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 11221 pronadjenog primera ovde je prikazano 11 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Odluka o Metodologiji za određivanje cene pristupa sistemu za distribuciju električne energije (RS)

Odluka o utvrđivanju Metodologije za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje (RS)

Pravilnik o transfernim cenama i metodama koje se po principu "van dohvata ruke" primenjuju kod utvrđivanja cene transakcija među povezanim licima (RS)

Pravilnik o metodama ispitivanja sorti višegodišnjih krmnih leguminoza, radi priznavanja sorte (RS)

Pravilnik o metodama ispitivanja sorte ječma (<lat>Hordeum vulgare L.<d>), radi priznavanja sorte (RS)

Pravilnik o metodama ispitivanja sorte konoplje (<lat>Cannabis sativa L<d>.) radi priznavanja sorte (RS)

Metodologija za određivanje cene električne energije za javno snabdevanje (RS)

Uredba o načinu dodeljivanja korisničkih dozvola, metodologiji unosa i ažuriranja podataka i načinu pristupa i korišćenja podataka iz Jedinstvene baze Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja (RS)

Pravilnik o metodama ispitivanja sorte šećerne repe (<lat>Beta vulgaris ssp. altissima var. sacharifera Alef<d>.) radi priznavanja sorte (RS)

Pravilnik o metodologiji i načinu utvrđivanja troškova pružanja javne usluge (RS)

Pravilnik o načinu primene metoda hidroloških merenja i osmatranja (RS)

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 39 pronadjenih primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Zatezna kamata na iznos duga, za period docnje do 3. marta 2001. godine, obračunava se primenom konformne metode .

...

Od dana objavljivanja odluke Ustavnog suda (27. 7. 2012), kojom je utvrđeno da je odredba člana 3. stav 1. Zakona o visini stope zatezne kamate ("Sl. list SRJ", br. 9/01) u delu koji glasi "primenom konformne metode " nije u saglasnosti sa Ustavom, kamata na ugovor o kreditu ne može se više obračunavati primenom konformne metode .

...

Raskid ugovora o prodaji društvenog kapitala metodom javne aukcije nastupa po samom zakonu, u situaciji kada su nepravilnosti u izvršavanju ugovornih obaveza utvrđene u roku od dve godine od dana zaključenja ugovora.

...

Smenski rad znači bilo koji metod organizovanja rada u smenama, po kojem radnici svaki radni dan rade prema određenom obrascu, a koji mora biti kontinuiran.

...

Postoji odgovornost škole za naknadu štete nastavniku fizičkog vaspitanja zbog povrede na radu prilikom metodsko - pokazne nastave.

...

poverilac prilikom prijave potraživanja, shodno Uredbi o načinu izmirivanja javnih prihoda dospelih za plaćanje do kraja 2001. godine za subjekte koji se privatizuju metodom javne aukcije i metodom javnog tendera ("Sl. glasnik RS" br. 91/2002) u obavezi je da u Zapisniku o obavezama po osnovu javnih prihoda koje su dospele za plaćanje do kraja 2001. godine, obračuna pripadajuću kamatu, saglasi svoje stanje sa obveznikom i isti dostavi Agenciji radi priključenja dokumentaciji za privatizaciju,

...

Metoda zdravstvene zaštite u vidu snimanja magnetne rezonance je na listi čekanja, pa ako je osiguranik ostvario mimo utvrđenog redosleda, ne ostvaruje pravo regresa prema Republičkom zavodu zdravstvene zaštite a shodno čl. 34-37 i čl. 56 Zakona o zdravstvenom osiguranju.

...

Dosuđivanje pravične novčane naknade nematerijalne štete zbog neosnovanog pritvora metodom obračuna štete po jednom danu provedenom u pritvoru nije primereno ideji moralne satisfakcije zbog mnoštva razloga koji mogu uticati na smanjenje ili povećanje naknade

...

Banka nema pravo da pored ugovorene kamate kao cene kredita (kapitala) naplaćuje još i revalorizaciju, ukoliko ne dokaže da su kreditna sredstva obezvređena i u situaciji kada se od korisnika kredita naplaćuje stopa ugovorne kamate primenom konformne metode .

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 3 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Da li je konformna metoda , kao način obračuna zatezne kamate, utvrđena zakonom ili drugim propisom? Koje je značenje ove metode , njeno pojmovno definisanje i praktična primena kod utvrđivanja visine zatezne kamate?

...

Da li je za potrebe upisa promene vlasnika nepokretnosti u katastarskim knjigama "zbog promene pravne forme D.P. u A.D." potrebno da ugovor o prodaji društvenog kapitala metodom javne aukcije bude snabdeven dokazom o plaćenom porezu?

...

Da li zaposlenom u opštinskoj upravi, koji je usled promena u organizaciji i metodu rada, odnosno ukidanja pojedinih poslova, ostao neraspoređen i koji se duže vreme nalazi na bolovanju, može prestati radni odnos kao tehnološkom višku, bez obzira na dužinu trajanja privremene sprečenosti na rad?

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 7 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

U obračunu eskontne stope biće primenjena konformna metoda obračuna.

...

Obračun izvršenih radova vršiće se prema količinama utvrđenim građevinskom knjigom i jediničnim cenama i Ponude korigovanim prema usvojenoj dinamici izvođenja radova i utvrđenim promenama u skladu sa metodologijom formiranja promena cena putem klizne skale - indeks metode .

...

Imajući u vidu činjenice navedene u st. 1. i 2. ovog člana, Primalac franšizinga ima nameru da uspostavi poslovnu saradnju sa Davaocem franšizinga i tako uđe u sistem prometa iz stava 1. ovog člana, prihvatajući u svemu metod poslovanja Davaoca franšizinga uz korišćenje njegovog znanja i iskustva.

1) Davalac franšizinga daje Primaocu franšizinga formulu za poslovanje, svoj metod za uspešan plasman proizvoda, znanje i iskustvo (knonj-honj) i vrši obuku stručnih kadrova.

1) Davalac franšizinga daje Primaocu franšizinga formulu za poslovanje, svoj metod za uspešan plasman usluga, znanje i iskustvo (knonj-honj) i vrši obuku stručnih kadrova.

- planira proizvodnju i razvoj po jedinstvenoj metodologiji Davaocu franšizinga;