hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: međupresuda

Ukupno nađeno: 5007 primera (stranica je generisana 25.02.2014)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 2503 pronadjena primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Uredba o evidentiranju dospelih neizmirenih obaveza društvenih preduzeća po izvršnim presudama za potraživanja iz radnih odnosa (RS)

Pravilnik o načinu dostavljanja i obrascu prijave potraživanja dospelih neizmirenih obaveza društvenih preduzeća po izvršnim presudama za potraživanja iz radnih odnosa (RS)

Zakon o potvrđivanju Evropske konvencije o međunarodnom važenju krivičnih presuda , sa dodacima (mp)

Krivični zakon (RS)

Objavljivanje sudske presude

Krivični zakonik (RS)

Javno objavljivanje presude

Sudski poslovnik (RS)

6. Kontrolnik lica upućenih na izdržavanje kazne zatvora pre pravnosnažnosti presude donete u krivičnom ili prekršajnom postupku

Statut Advokatske komore Srbije (RS)

9.3. Žalba protiv prvostepene presude

Zakon o parničnom postupku (RS)

PRESUDA

2. Vrste presuda

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 2300 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Pitanje: Član 50. Zakona o izvršenju i obezbeđenju - treće lice je dobilo pravnosnažnu presudu kojom je proglašeno nedopuštenim izvršenje na određenim pokretnim stvarima, pošto je podnelo prigovor i upućeno je na parnicu. Da li navedena pravnosnažna presuda ima dejstvo i u drugim izvršnim predmetima drugih poverilaca protiv istog izvršnog dužnika gde su popisane iste pokretne stvari?

...

Pitanje: Da li se u izreci presude u sporu za predaju državine mora navesti da skica veštaka sa uviđaja predstavlja sastavni deo izreke, kao i da li takva obaveza postoji i u nekoj drugoj vrsti sporova?

...

Kada činjenični opis prekršaja u zahtevu za pokretanje prekršajnog postupka sadrži više radnji koje se okrivljenom stavljaju na teret (npr. vređanje i guranje, odnosno udaranje), pa se u toku postupka dokaže samo jedna radnja, u izreci presude za drugu radnju koja nije utvrđena, tj. dokazana ne donosi se oslobađajuća presuda , već se u obrazloženju presude daju razlozi zbog kojih nije oglašen krivim i za druge radnje koje imaju obeležje tog istog prekršaja.

...

Izreka presude koja u opisu radnje izvršenja dela ne sadrži označenje imena i prezimena okrivljenog kao saizvršioca je protivrečna sama sebi i nerazumljiva.

...

Povredu postupka i odluku donetu suprotno odredbi člana 385. stav 2. ZKP-a (ukidanje prvostepene presude , nakon što je ona već jedanput ukinuta), moguće je otkloniti jedino zahtevom za zaštitu zakonitosti.

...

... presudom ... presudom ...

...

Kad su od okrivljenog privremeno oduzete petarde koje je neovlašćeno palio, prekršajni sud je dužan da svojom presudom odluči o tim privremeno oduzetim predmetima.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 13 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

člana 385. stav 2. ZKP-a ne primenjuje se u postupku po žalbi na rešenje doneto u postupku za primenu mere bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi iz člana 506. ZKP-a. Ovo s toga što se u postupku po žalbi na ovo rešenje primenjuju odredbe člana 389- 403 ZKP-a o žalbi na rešenje. Upravo u članu 402. stav 1. ZKP-a određena je shodna primena odredbi koje regulišu postupak po žalbi na presudu , i na postupak po žalbi na rešenje, gde nije predviđena shodna primena i

...

Pravosnažnom sudskom presudom poništeno je rešenje NBJ o prestanku radnog odnosa jednom zaposlenom, zbog prestanka potrebe za njegovom radom, nakon čega je isti zaposleni vraćen na rad i raspoređen, te mu je isplaćena naknada zarade, regres za godišnji odmor za 2006. godinu i jubilarna nagrada za navršenih 20 godina rada. Isti zaposleni, kome je prestao radni odnos 31.10.2005. godine, a koji je pravosnažnom sudskom presudom vraćen na rad 12.02.2007. godine, podneo je zahtev za korišćenje godišnjeg

...

Zaposlenom je 2005. godine prestao radni odnos zbog prestanka potrebe za njegovom radom. Nakon donošenja pravosnažne sudske presude , kojom je poništeno rešenje o prestanku radnog odnosa, isti zaposleni vraćen na rad 2007. godine i raspoređen, te su mu isplaćene pripadajuće naknade. Da li zaposleni u navedenoj radno-pravnoj situaciji ima pravo na korišćenje godišnjeg odmora za 2006. godinu?

...

Tužba podneta zbog ćutanja administracije Kada je tužba podneta zbog ćutanja administracije (član 24 ZUS-a), a sud nađe da je osnovana, presudom će uvažiti tužbu i odrediti da nadležni organ donese rešenje

...

Inspektor rada je doneo rešenje kojim odlaže izvršenje rešenja o otkazu ugovora o radu, do okončanja sudskog spora. Šta se dešava sa rešenjem inspektora kad sud donese presudu ?

...

Sud ne može posle održanog glavnog pretresa na osnovu optužnice neuračunljivom učiniocu izreći meru bezbednosti iz člana 63, odnosno člana 64. KZ SFRJ bez izmene optužnice javnog tužioca u predlog za izricanje mere bezbednosti. U takvom slučaju sud mora doneti presudu kojom se optuženi oslobađa od optužbe.

ogl3
ogl4

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 191 pronadjenog primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Odgovor na žalbu protiv presude

...

Zaposleni učinio je krivično delo na radu (u vezi sa radom) iz člana Krivičnog zakona Republike Srbije, što je utvrđeno pravnosnažnom presudom broj od godine, kojom je osuđen na , zbog čega mu se otkazuje ugovor o radu.

Presudom , imenovani je osuđen na izdržavanje kazne zatvora - na izdržavanje preostalog dela kazne zatvora - u trajanju od .

2. Prestanak radnog odnosa određuje se zaposlenom po osnovu pravnosnažne presude , br. , od . godine, kojom je imenovamon zabranjeno vršenje poslova i zadataka .

4. Zaposlenom prestaje radni odnos, po sili zakona, danom dostavljanja pravosnažne sudske presude Poslodavcu, odnosno dana . godine.

...

Na osnovu pravnosnažne i izvršne presude , br. , od . godine, dužnik je obavezan da poveriocu isplati iznos od evra, u roku od dana.

Na osnovu pravnosnažne i izvršne presude , br. , od . godine, ODREUJE SE IZVRŠENjE protiv dužnika iz , radi naplate iznosa od evra, te se nalaže da u da po prijemu ovog rešenja, sa deviznog računa dužnika br. , skine pomenuti iznos i prenese ga na devizni račun poverioca kod broj u .

hor003