hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: lovačko udruženje

Ukupno nađeno: 33 primera (stranica je generisana 26.02.2014)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 24 pronadjena primera ovde je prikazan 21 nasumice izabrani.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Pravilnik o Katastru lovišta i Centralnoj bazi podataka (RS)

(4) tip korisnika lovišta (pravno lice osnovano kao javno preduzeće, privredno društvo, drugi oblik preduzeća, kao i lovačka udruženja i druga udruženja osnovana u skladu sa zakonom),

Pravilnik o lovačkim psima (RS)

3) Kinološki savez Republike Srbije (u daljem tekstu: KSS) je udruženje kinoloških društava sa teritorije Republike Srbije, odnosno organizacija koja se, između ostalog, bavi i zaštitom, uzgojem, unapređenjem i evidentiranjem čistokrvnih rasa lovačkih pasa, organizovanjem kinoloških manifestacija i ispita lovačkih pasa, kao i osposobljavanjem kinoloških kadrova svih profila (uzgajivači pasa, sudije, dreseri, vodiči pasa i drugo);

Pravilnik o veterinarsko-sanitarnim uslovima, odnosno opštim i posebnim uslovima za higijenu hrane životinjskog porekla, kao i o uslovima higijene hrane životinjskog porekla (RS)

24) obučeno lice jeste lice koje poznaje patologiju divljači, proizvodnju i postupanje sa divljači i mesom divljači posle ulova, na osnovu sprovedenog programa obuke u pogledu zdravstvenih i higijenskih uslova divljači i provere znanja od strane veterinarskog inspektora, odnosno lovačkog udruženja , za koji je dobio saglasnost nadležnog organa. U grupi lovaca , dovoljno je jedno obučeno lice;

Zakon o divljači i lovstvu (RS)

Korisnik lovišta iz stava 1. ovog člana može da bude pravno lice osnovano kao javno preduzeće, privredno društvo, drugi oblik preduzeća, kao i lovačka udruženja i druga udruženja koja su osnovana i deluju u skladu sa zakonom.

Zakon o civilnoj službi (RS)

8) ako je član lovačkog , streljačkog, streličarskog ili drugog kluba, društva ili udruženja koje u svojim aktivnostima ima upotrebu hladnog ili vatrenog oružja ili je to bio u periodu od godinu dana pre podnošenja zahteva;

Memorandum o budžetu i ekonomskoj i fiskalnoj politici (RS)

Doneće se zakon o divljači i lovstvu kojim će se definisati institucionalni okvir za razvoj lovstva i uspostaviti jasni odnosi između vlasnika i korisnika ovog prirodnog dobra. Svi subjekti u lovstvu (javna preduzeća, lovački savez i lovačka udruženja , druga preduzeća i pravna lica) imaće jednaka prava i obaveze u gazdovanju divljači. Posebna pažnja će se posvetiti razvoju lovnog turizma, u skladu sa Strategijom razvoja turizma Srbije i u saradnji sa resornim

Zakon o sredstvima za zaštitu bilja (RS)

Organ jedinice lokalne samouprave dužan je da o prijavi primene sredstava za zaštitu bilja iz stava 2. ovog člana obavesti odgajivače pčela ili njihova udruženja , korisnike lovišta , upravljače, odnosno vlasnike, korisnike i zakupce zemljišta u zaštićenim prirodnim područjima i lica koja su registrovana za proizvodnju i uzgoj ribe, oplođene ikre i riblje mlađi, kao i celokupno stanovništvo koje živi na teritoriji na kojoj će se vršiti primena sredstava za zaštitu bilja iz vazduhoplova. Obaveštenje mora

Zakon o lovstvu (RS)

Preduzeće, Lovački savez Srbije, odnosno lovačko udruženje koje gazduje lovištem (u daljem tekstu: korisnik lovišta ) dužno je da u neograđenom lovištu ustanovi rezervat na površini od najmanje jedne petine ukupne površine lovišta .

Lovački savez Srbije gazduje lovištem preko lovačkog udruženja organizovanog na području na kome je ustanovljeno lovište a koje je njegov član.

U slučaju iz stava 3. ovog člana lovačko udruženje mora ispunjavati uslove iz čl. 24. i 57. ovog zakona.

Lovački savez Srbije i lovačko udruženje zaključuju ugovor kojim uređuju međusobna prava i obaveze u pogledu gazdovanja lovištem na koji saglasnost daje ministar.

Vrednost uloženog rada i drugih ulaganja lovaca lovačkog udruženja u lovišta posebno se iskazuje i evidentira ako vrednost izvršenih radova u lovištu i za te iznose se umanjuje ukupan prihod iz koga se izdvaja visina sredstava iz stava 1. tačka 1) ovog člana.

Lovac , član lovačkog udruženja koje gazduje lovištem , korisniku lovišta za korišćenje divljači i njenih delova plaća iznos u visini utvrđenoj u cenovniku koji donosi korisnik lovišta .

Lovačko udruženje koje gazduje lovištem u slučaju veće ugroženosti divljači od protivzakonskog lova , može pored lovočuvara iz stava 1. ovog člana, za čuvanje lovišta ovlastiti i pojedine svoje članove koji ispunjavanju propisane uslove za nošenje oružja i imaju položeni lovački ispit.

Lovočuvar i ovlašćeni član lovačkog udruženja koji čuva lovište ima legitimaciju koju na propisanom obrascu izdaje korisnik lovišta .

Novčanom kaznom od najmanje od 200.000 do 1.500.000 dinara, kazniće se za privredni prestup preduzeće, Lovački savez Srbije, odnosno lovačko udruženje ili drugo pravno lice ako:

Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup preduzeće, Lovački savez Srbije, odnosno lovačko udruženje ako:

Novačnom kaznom od 90.000 do 900.000 dinara, kazniće se za prekršaj preduzeće, Lovački savez Srbije, odnosno lovačko udruženje ili drugo pravno lice ako:

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 10.000 do 20.000 dinara i odgovorno lice u preduzeću, lovačkom udruženju ili drugom pravnom licu.

Zakon o prelaženju državne granice i kretanju u graničnom pojasu (SCG)

Lovačko i sportsko oružje i municija za to oružje, koje zaplene carinski organi, prodavaće ti organi putem javnog nadmetanja organizacijama udruženog rada koje se bave prometom oružja i municije na malo i licima koja imaju odobrenje za nabavljanje oružja.

Zakon o prometu eksplozivnih materija (SCG)

Organizacije udruženog rada koje se bave prometom eksplozivnih materija na malo mogu u svojim prodavnicama ili priručnim skladištima da smeštaju samo municiju, lovački barut, kapisle za lovačku municiju, pirotehničke proizvode, sporogorući štapin i pomoćna sredstva za paljenje, pod uslovom da ukupna količina baruta, zajedno sa barutom koji se nalazi u municiji, ne prelazi količinu od 20 kilograma.

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 9 pronadjenih primera svi su prikazani.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Kada na magistralni put iznenada iskoči divlja životinja - srna pa dođe do kontakta sa vozilom tužioca na kome nastane šteta, postoji objektivna odgovornost tuženika - lovačkog udruženja ... shodno čl. 34. st. 1. Zakona o lovstvu .

...

Tužilac ima pravo na naknadu štete od tuženika lovačkog udruženja , zbog uništenog kukuruza na njivi od divljih svinja, shodno čl. 54. Zakona o lovstvu .

...

Sud nije nadležan da rešava o pravilnosti disciplinske mere koju je izreklo lovačko udruženje svom članu.

...

Statut lovačkog udruženja donosi se ličnim izjašnjavanjem njegovih članova, a ne na skupštini udruženja .

...

Pitanje članstva u lovačkom udruženju je stvar lovaca , i oni o tome odlučuju prilikom učlanjivanje u lovačko udruženje .

...

Ustavni sud nije nadležan da utvrđuje da li postoji jedno ili više lovačkih udruženja na teritoriji neke opštine, kao ni činjenice da li su pojedina lovačka udruženja ukinuta ili brisana iz registra društvenih organizacija i udruženja građana kod nadležnog organa.

...

Da li udruženja građana ( lovačka društva, golubarska, kinološka, dobrovoljni davaoci krvi i drugi) mogu da odgovaraju za privredne prestupe (i ako ne mogu), da li sud da odbaci optužni predlog bez saslušanja stranaka ukoliko je isti podnet protiv takvog udruženja .

...

Sud nije ovlašćen da odlučuje o zakonitosti odluke organa lovačkog udruženja zbog povrede lovačke discipline

...

Opštim aktom lovačkog udruženja može se odrediti da protiv odluke o suspenziji člana lovačkog udruženja okrivljeni nema pravo žalbe

hor003