Traženo: lokalna taksa

Ukupno nađeno: 137 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 96 pronadjenih primera ovde je prikazano 14 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Zakon o finansiranju lokalne samouprave (RS)

Lokalne administrativne takse

Lokalne komunalne takse

Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste za transportne svrhe, za prevoz tereta (RS)

2) ako poseduje rešenje o ispunjenosti uslova za otpočinjanje i obavljanje javnog prevoza lica, odnosno stvari u drumskom saobraćaju izdato od ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja ili uverenje o osposobljenosti za obavljanje međunarodnog javnog prevoza u drumskom saobraćaju izdato od ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja ili odobrenje nadležnog organa lokalne samouprave za obavljanje auto taksi prevoza putnika;

3) odobrenje nadležnog organa lokalne samouprave za obavljanje auto taksi prevoza putnika;

Zakon o javnoj svojini (RS)

Prilikom podnošenja zahteva na upis prava na nepokretnostima, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave kao podnosioci zahteva nisu u obavezi da plate administrativne i sudske takse , niti troškove za rad i pružanje usluga Republičkog geodetskog zavoda, koji padaju na teret tog organa. Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave dužne su da plate naknadu za rad geodetske organizacije u slučaju kad je njeno angažovanje neophodno za pravilno rešenje zahteva.

Zakon o ministarstvima (RS)

... taksi , naknada i drugih javnih prihoda; osnove sistema doprinosa za socijalno osiguranje i obezbeđivanje finansiranja obaveznog socijalnog osiguranja; uređenje izvornih prihoda autonomne pokrajine i lokalnih ... lokalne ... lokalne ...

Zakon o državnom premeru i katastru (RS)

(3) Oslobađaju se plaćanja takse Republika Srbija, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave i njihovi organi i organizacije za obavljanje kancelarijskih poslova iz delokruga Zavoda, za izdavanje izvoda iz geodetsko-katastarskog informacionog sistema i za uvid u geodetsko-katastarske podatke.

Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem (RS)

714431 Komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa, uključujući i isticanje i ispisivanje firme van poslovnog prostora na objektima i prostorima koji pripadaju jedinici lokalne samouprave (kolovozi, trotoari, zelene površine, bandere i sl.)

716112 Komunalna taksa za isticanje i ispisivanje firme van poslovnog prostora na objektima i prostorima koji pripadaju jedinici lokalne samouprave (kolovozi, trotoari, zelene površine, bandere i sl.)

Zakon o budžetskom sistemu (RS)

2) organa nadležnog za finansije u slučaju da visinu takse utvrđuje subjekat pod kontrolom lokalne vlasti.

Odredba stava 7. tačka 2) ovog člana ne primenjuje se u slučajevima kada visinu takse utvrđuje nadležni organ lokalne vlasti.

(1) lokalne administrativne takse ;

(2) lokalne komunalne takse ;

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji (RS)

Jedinica lokalne samouprave ne plaća naknadu troškova, odnosno taksu , za podatke koje pribavlja od organa i organizacija iz stava 1. ovog člana, za potrebe utvrđivanja njenih izvornih prihoda na koje se primenjuje ovaj zakon.

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 37 pronadjenih primera ovde je prikazano 12 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Zakonom je uspostavljena obaveza održavanja javne rasprave pre usvajanja odluke o lokalnim komunalnim taksama od strane skupštine jedinice lokalne samouprave, kao i mogućnost njenog menjanja samo jedanput godišnje, i to u postupku utvrđivanja budžeta jedinice lokalne samouprave za narednu godinu.

...

Zakon ne sadrži ovlašćenje jedinice lokalne samouprave da prilikom određivanja visine lokalnih komunalnih taksa (pa i takse za isticanje firme na poslovnom prostoru) može propisivati druge kriterijume, osim onih koji su zakonom predviđeni, a da li će se opredeliti za jedan ili više ovih kriterijuma stvar je isključivo same skupštine jedinice lokalne samouprave i spada u domen njene diskrecione procene.

...

Za odlučivanje po žalbi izjavljenoj protiv rešenja jedinice lokalne samouprave o utvrđivanju lokalne komunalne takse , nije nadležna da odlučuje poreska uprava, već opštinsko veće jedinice lokalne samouprave.

...

Zakonodavac je prepustio skupštini jedinice lokalne samouprave da svojim aktom kojim uvodi lokalnu komunalnu taksu , a u zavisnosti od potreba i interesa jedinice lokalne samouprave, samostalno uredi pitanja koja se tiču načina plaćanja i obračunavanja lokalne komunalne takse .

...

Vlada nije utvrdila najviši iznos za lokalne komunalne takse koji bi ograničavao skupštinu opštine u pogledu utvrđivanja visine takse za isticanje firme na poslovnom prostoru, te je visina ovog lokalnog javnog prihoda predmet samostalnog uređivanja od strane skupštine jedinice lokalne samouprave.

...

Mesna zajednica, kao teritorijalna jedinica - mesna samouprava u lokalnoj samoupravi, ne podleže obavezi plaćanja sudskih taksi .

...

Odluke jedinice lokalne samouprave kojim se utvrđuju stope izvornih prihoda, kao i način i merila za određivanje visine lokalnih taksi i naknada, donose se nakon održane javne rasprave i mogu se menjati najviše jedanput godišnje, i to u postupku utvrđivanja budžeta jedinica lokalne samouprave za narednu godinu, odnosno izuzetno, i u slučaju donošenja, odnosno izmene zakona ili drugog propisa kojim se uređuju izvorni prihodi jedinice lokalne samouprave.

...

... lokalne samouprave utvrđeni su kriterijumi za određivanje različite visine svih lokalnih komunalnih taksi , pa i taksi za isticanje firme na poslovnom prostoru i jedinica lokalne samouprave nije ovlašćena da svojim aktom propisuje druge kriterijume, mimo onih utvrđenih Zakonom. Stoga akt jedinice lokalne samouprave kojim je visina takse ... taksenog ... takseni ...

...

Ovlašćenje utvrđeno zakonom da opština, odnosno grad može propisivati bliže uslove za obavljanje auto- taksi prevoza ne daje pravo opštini, odnosno gradu da određuje, pored zakonom propisanih uslova, dodatne uslove koje pravno ili fizičko lice mora da ispunjava da bi mu nadležni organ odobrio obavljanje ove delatnosti, pa je stoga određivanjem dodatnog uslova aktima lokalne samouprave da motorno vozilo nije starije od osam godina i da je registrovano na teritoriji određene opštine prekoračeno zakonom

...

Odlukom skupštine opštine kojom se uvodi lokalna komunalna taksa ne mogu se, pored zakonskih, utvrđivati i drugi kriterijumi za različito određivanje visine komunalne takse za isti predmet taksene obaveze

...

Skupština opštine ne može delegirati svome izvršnom organu da vrši nominalno uskalđivanje visine lokalnih komunalnih taksa

...

Ne mogu se propisivati lokalne komunalne takse za traktore u zavisnosti od snage motora

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 4 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Zakonom o republičkim administrativnim taksama nije utvrđena mogućnost uvođenja opštinskih administrativnih taksi kao izvornih javnih prihoda jedinice lokalne samouprave

PITANjA I ODGOVORI (_)

Kako je ureen poreski tretman hartija od vrednosti?

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2451/2009-04 (_)

Mogućnost oslobađanja od PDV uvoza aparata za analizu makronutrimenata u humanom leku, aparata za pasterizaciju mleka i pumpe za izmlazanje humanog mleka, koje nabavlja Institut za neonatalogiju iz sredstava donacije gradske opštine

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2238/2009-04 (_)

Poreski tretman prometa dobara i usluga koji vrši obveznik PDV - domaće privredno društvo u okviru sprovođenja projekta "Podrška Edukaciono-informativnom centru pri Zavodu za intelektualnu svojinu Republike Srbije", finansiranog iz sredstava donacije Evropske unije stranom pravnom licu iz Nemačke - podimplementarnom partneru EAR