Traženo: ljudska prava život

Ukupno nađeno: 1007 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 881 pronadjenog primera ovde je prikazano 11 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Pravilnik o bližim uslovima za ostvarivanje prava člana dobrovoljnog penzijskog fonda na raspolaganje i povlačenje akumuliranih sredstava pre navršenih 58 godina života (RS)

Zakon o potvrđivanju Konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine (RS)

Pravilnik o bližim uslovima za ostvarivanje prava člana dobrovoljnog penzijskog fonda na raspolaganje i povlačenje akumuliranih sredstava pre navršene 53 godine života (RS)

Krivični zakonik (RS)

Povreda prava na informisanje o stanju životne sredine

Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (mp)

Pravo na život

Pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života

Konvencija o zaštiti ljudskih prava i dostojanstva ljudskog bića u pogledu primene biologije i medicine: Konvencija o ljudskim pravima i biomedicini (mp)

Privatni život i pravo na informaciju

Zakon o javnom informisanju (RS)

Zaštita prava na privatni život , odnosno prava na lični zapis

Zakon o potvrđivanju Revidirane evropske socijalne povelje (mp)

Pravo osoba sa invaliditetom na nezavisnost, socijalnu integraciju i učešće u životu zajednice

Poseban kolektivni ugovor za državne organe (RS)

Zaposleni je dužan da postupa u skladu sa utvrđenim dužnostima i, na propisani način, koristi utvrđena prava i mere u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu u cilju zaštite svog, kao i života i zdravlja ostalih zaposlenih.

Zaposleni ima pravo da odbije da radi kada mu preti neposredna opasnost po život i zdravlje, zbog toga što nisu sprovedene propisane mere bezbednosti i zdravlja na radu , sve dok se ne sprovedu određene mere bezbednosti i zdravlja na radu .

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 105 pronadjenih primera ovde je prikazano 8 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Kada supružnici nisu razvedeni, a između njih duži niz godina ne postoji zajednica života , zbog poremećaja supružanskih odnosa, onda tužilja kao bračni drug ima pravni interes da se utvrdi da predmetna parcela predstavlja njenu posebnu imovinu i da tuženi, kao bračni drug, sečom šume, na predmetnoj parceli, bez njene saglasnosti, pričinjava joj štetu.

...

Pravo na novčanu socijalnu pomoć može ostvariti pojedinac, odnosno porodica ako nema u vlasništvu određenu nepokretnu imovinu - zemljište, koje, po svojoj prirodi, može služiti zadovoljavanju osnovnih životnih potreba.

...

Država Srbija dužna je da rehabilituje lica samo ukoliko je ona ili njen pravni prethodnik odgovorna, putem svojih organa, za lišavanje života , slobode ili drugih prava sa ili bez sudske ili administrativne odluke, ali iz političkih ili ideoloških razloga.

...

Da bi povodom podnetog zahteva za rehabilitaciju neko lice bilo rehabilitovano moralo je prethodno to lice ili njegov pravni prethodnik čija se rehabilitacija traži biti pravnosnažno osuđeno ili na drugi faktički način iz političkih ili ideoloških razloga lišeno života , slobode ili nekih drugih prava .

...

Roditelji koji propuste da vrše nadzor nad detetom starim pet godina doprineli su nastanku štete u povređivanju deteta, pa nemaju pravo na naknadu za strah koji su preživeli zbog detetovog povređivanja.

...

U postupku rehabilitacije, po Zakonu o rehabilitaciji, utvrđuje se da li postoje uslovi za rehabilitaciju osobe koja je lišena života , slobode ili nekih drugih prava bez sudske ili administrativne odluke, ili pak na osnovu odluke donete iz političkih ili ideoloških razloga.

...

Pravo na naknadu štete zbog izmakle koristi poverilac ima samo ako je prema onome što se u životu redovno dešava ili prema posebnim okolnostima slučaja izvesno da bi tu korist i ostvario.

...

Zahtev za otkup stana podnet od strane lica koje sebe smatra članom porodičnog domaćinstva bivšeg nosioca stanarskog prava (koje je prestalo usred smrti zakupca) i koje pretenduje na utvrđenje te činjenice od strane suda, nije ključni dokaz da je na taj način manifestovana volja za trajnim korišćenjem predmetnog stana, niti da je, u situaciji kada drugi dokazi upućuju da nema kontinuiteta životnih aktivnosti na adresi tog stana, taj stan centar životnih aktivnosti tog

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 18 pronadjenih primera ovde je prikazano 8 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Da li zaposlena u centru za socijalni rad na neodređeno vreme, ima pravo na plaćeno odsustvo i koliko dana, u slučaju smrti majke svog bračnog druga, koja nije živela u zajedničkom domaćinstvu sa zaposlenom? Da li direktor centra može zaposlenom u centru da uskrati davanje na uvid opštih akata centra?

...

Da li zaposlena na neodređeno vreme u centru za socijalni rad , ima pravo na plaćeno odsustvo i koliko dana, u slučaju smrti majke svog bračnog druga, koja nije živela u zajedničkom domaćinstvu sa zaposlenom? Kako zaposlena da pribavi pravilnik o radu svog CSR?

...

Godine 2001. utvrđena mi je <lat>III<d> kategorija invalidnosti, a 2004. godine rešenjem ukinuta i utvrđena naknada u iznosu od 50% invalidske penzije. 2007. godine napunila sam 32 godine penzijskog staža i 55 godina života . Da li imam pravo na starosnu penziju?

...

Imam 38 godina života i 6 godina radnog staža. Trenutno sam na bolovanju, jer sam obolela od multiple skleroze i želim da idem u penziju. Kakva su moja prava ?

...

Zasnovala sam radni odnos na određeno vreme na poslovima komunalnog inspektora, radi zamene odsutnog radnika koji je imenovan na funkciju, a starešina me je rešenjem rasporedio i na poslove samostalnog stručnog saradnika inspektora za zaštitu životne sredine. Kakva su moja prava ?

...

Prestao mi je radni odnos u društvenom preduzeću 30.06.2004. godine, zbog ostvarivanja prava na starosnu penziju (navršenih 64 godine života i 34 godine penzijskog staža). Imam li pravo na otpremninu, s obzirom na odredbe člana 119. novog Zakona o radu ?

...

Da li zaposleni, koji nema užu porodicu, a živi u porodičnom domaćinstvu sa roditeljima, ima pravo na naknadu troškova pogrebnih usluga u slučaju smrti roditelja sa kojim je živeo u zajedničkom domaćinstvu?

...

Da li zaposleni, koji je navršio 40 godina staža osiguranja i 61 godinu života , na sopstveni zahtev može da ostane u radnom odnosu? Da li, u okviru programa rešavanja viška zaposlenih, takav zaposleni može da bude višak i da li isti ima pravo na otpremninu, shodno članovima 158. i 159. Zakona o radu ?

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 3 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

U toku parnice utvrđeno je da se tuženi , iz koji je nosilac stanarskog prava na stanu u svojini tužioca , iz , iselio iz spornog stana u , ul. , br. . Tuženi je pre oko godinu dana prešao da živi kod sina u drugom delu grada, a sporni stan je izdao u podzakup iz .

...

3. Shodno članu 154. stav 2. Porodičnog zakona ("Sl. glasnik RS", br. 18/05), maloletno dete ima pravo na izdržavanje od drugih krvnih srodnika u pravoj ushodnoj liniji ako roditelji nisu živi ili nemaju dovoljno sredstava za izdržavanje, a kako je maloletni tužilac unuk tuženih, postoji pravni osnov za podnošenje ove tužbe.

...

Na ovo činjenično stanje trebalo je primeniti odredbu čl. 201. st. 4. Zakona o obligacionim odnosima ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 57/89 i 31/93), po kojoj pravo na novčanu naknadu za pretrpljene duševne bolove pripada i vanbračnom drugu, ako je između njega i umrlog postojala zajednica života .