hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: ljudska prava školovanje

Ukupno nađeno: 170 primera (stranica je generisana 18.02.2014)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 156 pronadjenih primera ovde je prikazano 16 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Pravila o radu biračkih odbora za koordinirano sprovođenje izbora za narodne poslanike Narodne skupštine i izbora za odbornike skupština jedinica lokalne samouprave (RS)

iz biračkog spiska, ako su na biračkom mestu glasali i birači koji se nalaze na odsluženju vojnog roka, na vojnoj vežbi ili na školovanju u jedinicama ili ustanovama Vojske Srbije, prvi primerak Zapisnika o radu biračkog odbora i zapečaćeni koverat sa potpisanim potvrdama o izbornom pravu za glasanje van biračkog mesta, birački odbor predaje odvojeno od ostalog izbornog materijala, koji se pakuje u vreću za odlaganje izbornog materijala i tako predaje radnom ...

Uredba o sadržini, obrascu i načinu podnošenja jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje, jedinstvenim metodološkim principima i jedinstvenom kodeksu šifara za unos podataka u jedinstvenu bazu centralnog registra obaveznog (RS)

mesec i godina zaposlenja, imenovanja ili postavljenja; datum početka obavljanja samostalne ili poljoprivredne delatnosti; datum početka obavljanja ugovorenih poslova; datum ostvarivanja prava na penziju ili novčane naknade u skladu sa zakonom; datum početka školovanja , odnosno stručnog usavršavanja; datum početka mirovanja prava i obaveza po osnovu rada ; datum uključenja u obavezno socijalno osiguranje; početak pružanja hitne medicinske pomoći; datum nastanka povrede na radu ...

zaposlenja, imenovanja ili postavljenja; prestanka obavljanja samostalne ili poljoprivredne delatnosti; prestanka obavljanja ugovorenih poslova; prestanka prava na penziju ili novčanu naknadu u skladu sa zakonom; prestanka mirovanja prava i obaveza po osnovu rada ; prestanka osiguranja za lica uključena u obavezno socijalno osiguranje; završetka školovanja ; istek ugovora o razmeni stručnjaka; prestanka radnog angažovanja za koje se vrši prijava za slučaj povrede na radu ...

Pravilnik o opštim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja i srednjeg stručnog obrazovanja u delu opšteobrazovnih predmeta (RS)

... životu škole , zajednica kojima pripada, kao i u širem demokratskom društvu, rukovodeći se pravima i odgovornostima koje ima kao pripadnik zajednice i kao građanin. Prihvata i poštuje druge kao autonomne i jednako vredne osobe. Svojim aktivnostima u zajednici doprinosi zaštiti i negovanju ljudskih i manjinskih prava , humanističkih vrednosti i osnovnih demokratskih vrednosti i principa. Koristi pravo ... pravo ...

- Aktivno učestvuje u životu škole i zajednice tako što poštuje druge učesnike kao jednako vredne autonomne osobe i njihova ljudska i manjinska prava i tako što se suprotstavlja različitim formama nasilja i diskriminacije.

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju (RS)

Bračni drug profesionalnog vojnog lica prema propisima o Vojsci Srbije koje je poginulo za vreme dejstava, pravo na porodičnu penziju stiče bez obzira na propisane godine života , pod uslovom da nije ponovo sklopio brak, odnosno, ako ima decu, da su deca završila školovanje .

Posle navršenih 15 godina života dete stiče pravo na porodičnu penziju i ona mu pripada do završetka školovanja , ali najdocnije do navršenih:

Detetu kome je školovanje prekinuto zbog bolesti, pravo na porodičnu penziju pripada i za vreme bolesti do navršenih godina života iz stava 2. ovog člana kao i iznad tih godina, ali najviše za onoliko vremena koliko je zbog bolesti izgubilo od školovanja .

Detetu kome je školovanje prekinuto zbog upućivanja na odsluženje vojnog roka u skladu sa propisima kojima se uređuje vojna obaveza, pravo na porodičnu penziju pripada i za vreme odsluženja vojnog roka, a najduže do navršene 27 godine života .

Zakon o visokom obrazovanju (RS)

Visokoškolskoj ustanovi koja ne dobije akreditaciju za neki studijski program, dozvola za rad za taj studijski program važi još godinu dana, ali gubi pravo na upis novih studenata na taj studijski program.

U pogledu prava , obaveza i odgovornosti zaposlenih na visokoškolskoj ustanovi, primenjuje se zakon kojim se uređuje rad , ako ovim zakonom nije drugačije uređeno.

Studentu se, na njegov zahtev, odobrava mirovanje prava i obaveza, u slučaju teže bolesti, upućivanja na stručnu praksu u trajanju od najmanje šest meseci, odsluženja i dosluženja vojnog roka, nege deteta do godinu dana života , održavanja trudnoće i u drugim slučajevima predviđenim opštim aktom visokoškolske ustanove.

U postupku priznavanja radi nastavka obrazovanja u sistemu visokog obrazovanja, imaocu strane visokoškolske isprave utvrđuje se pravo na nastavak započetog visokog obrazovanja, odnosno pravo na uključivanje u nivoe visokog obrazovanja.

Pravilnik o načinu postupanja po prigovoru, obrascu i sadržaju zapisnika i izveštaja savetnika za zaštitu prava pacijenata (RS)

pacijenata postupa na teritoriji jedinice lokalne samouprave po prigovoru pacijenta koji smatra da mu je uskraćeno pravo na zdravstvenu zaštitu, ili da mu je postupkom zdravstvenog radnika , odnosno zdravstvenog saradnika, uskraćeno neko od prava iz oblasti zdravstvene zaštite u zdravstvenoj ustanovi, privatnoj praksi, visokoškolskoj ustanovi zdravstvene struke koja obavlja zdravstvenu delatnost, odnosno drugom pravnom licu koje obavlja određene poslove

Radi utvrđivanja činjeničnog stanja o navodima iz prigovora, savetnik pacijenata zatražiće pismene informacije, podatke i mišljenja od rukovodioca organizacione jedinice, zdravstvenog radnika , odnosno zdravstvenog saradnika na čije postupanje se prigovor odnosi, kao i od direktora zdravstvene ustanove, odnosno osnivača privatne prakse, odnosno odgovornog lica u visokoškolskoj ustanovi zdravstvene struke koja obavlja zdravstvenu delatnost, odnosno drugog pravnog lica koje

Na osnovu utvrđenih relevantnih činjenica i okolnosti u vezi sa podnetim prigovorom, savetnik pacijenata sačinjava izveštaj, koji odmah, a najkasnije u roku od tri radna dana, dostavlja podnosiocu prigovora, rukovodiocu organizacione jedinice i direktoru zdravstvene ustanove, odnosno osnivaču privatne prakse, odnosno odgovornom licu u visokoškolskoj ustanovi zdravstvene struke koja obavlja zdravstvenu delatnost, odnosno drugom pravnom licu koje obavlja određene poslove zdravstvene

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 11 pronadjenih primera svi su prikazani.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Nema diskriminacije u oblasti rada kada se za obavljanje određenih (odgovornih) poslova kao što su primera radi direktor, starešina, rukovodilac određenih organizacionih celina u pravnim licima ili državnim organima, zahtevaju stroži kriterijumi u pogledu znanja, organizacionih sposobnosti, prakse, odnosa sa strankama i javnošću, veštini komunikacija, bez obzira na formalno iste školske i stručne kvalifikacije.

...

Punoletno dete koje se redovno školuje ima pravo na izdržavanje od roditelja srazmerno njihovim mogućnostima, a najkasnije do navršene 26. godine života .

...

Punoletno dete koje se redovno školuje ima pravo na izdržavanje od roditelja srazmerno njihovim mogućnostima, a najkasnije do navršene 26 godine života , što podrazumeva da redovno pohađa nastavu i polaže ispite prema programu fakulteta.

...

Punoletno dete koje se nalazi na redovnom školovanju ima pravo na izdržavanje od roditelja dok ne završi školovanje , a najkasnije dok ne navrši 26 godina života .

...

Tužilja ima pravo na isplatu jubilarne nagrade po osnovu 30 godina radnog staža bez obzira što isti nije u celosti realizovan kod tužene škole i što nije formalno u godini kada je napunila 30 godina radnog staža podnela molbu direktoru tuženika.

...

... radni odnos na kraju školske godine u kojoj navrši 40 godina staža osiguranja ili 65 godina života saglasna je sa Ustavnim ovlašćenjem zakonodavca da uređuje opšti i poseban režim prestanka radnog odnosa, a da li će, korišćenjem ovog ovlašćenja zakonodavac prestanak radnog odnosa urediti jednim ili sa više zakona, i da li će uslovi i način prestanka radnog odnosa za različite kategorije zaposlenih u ustanovi biti uređeni na ... jednakost ... pravnim ...

...

Imajući u vidu godine života okrivljenog, njegovu školsku spremu, da je bio vojni obveznik na teritoriji Kosova i Metohije gde su bila ratna dejstva, da vatreno oružje kojim je bio zadužen drži po povratku u Čačak više od godinu dana, ne može se pozivati na pravnu zabludu i da je time po ovlašćenju vatreno oružje držao

...

IMAJUĆI U VIDU GODINE ŽIVOTA OKRIVLjENOG , NjEGOVU ŠKOLSKU SPREMU, DA JE BIO VOJNI OBVEZNIK NA TERITORIJI KOSOVA I METOHIJE GDE SU BILA RATNA DEJSTVA, DA VATRENO ORUŽJE KOJIM JE BIO ZADUŽEN DRŽI PO POVRATKU KUĆI VIŠE OD GODINU DANA, ISTI SE NE MOŽE POZIVATI NA PRAVNU ZABLUDU I DA JE TIME PO OVLAŠĆENjU VATRENO ORUŽJE DRŽAO.

...

Ne postoje uslovi da se ostvari pravo na dodatak za dete koje pohađa školu koja ne radi po usvojenom programu za srednje škole na teritoriji SRJ, odnosno da ne spada u sistem redovnog obrazovanja na teritoriji republike

...

Lice koje je u drugoj godini života ostalo bez majke o kome se otac nije nikada starao, pa je brigu preuzela tetka koja ga je izdržavala, školovala i u potpunosti mu zamenila roditelje, smatrata se članom njenog porodičnog domaćinstva te kako je on bila nosilac stanarskog prava posle njene smrti imao pravo da nastavi sa korišćenjem stana u svojstvu nosioca stanarskog prava i zaključi ugovor o zakupu na neodređeno vreme

...

Odredbama zakona kojima je propisano da se protiv nastavnika srednje škole koji van redovne nastave priprema učenike škole u kojoj radi za polaganje ispita pokreće disciplinski postupak , nisu povređena prava građana na redovnom školovanju niti sloboda rada garantovana Ustavom

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 3 pronadjena primera svi su prikazani.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Da li sekretar srednje škole (diplomirani pravnik ) može da obavlja poslove za bezbednost i zdravlje na radu i ko snosi troškove za izdavanje licence?

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-866/2010-04 (_)

Pravo međunarodne organizacije na refakciju PDV plaćenog pri uvozu materijala za unapređenje obrazovanja u oblasti životne sredine

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-465/2010-04 (_)

Poreski tretman prometa usluga dodatnog obrazovanja i obuke koju vrši obveznik PDV registrovan za obavljanje tih delatnosti

ogl3
hor003