hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: list nepokretnosti

Ukupno nađeno: 259 primera (stranica je generisana 16.12.2013)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 240 pronadjenih primera ovde je prikazano 12 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Zakon o državnom premeru i katastru (RS)

List nepokretnosti

Uredba o uslovima, kriterijumima i načinu ostvarivanja prava na konverziju prava korišćenja u pravo svojine uz naknadu, kao i o načinu određivanja tržišne vrednosti građevinskog zemljišta i visine naknade po osnovu konverzije prava korišćenja u pravo svojine (RS)

Uz zahtev za utvrđivanje prava na konverziju, lice iz člana 2. tač. 1) i 2) ove uredbe dostavlja podatke o: načinu sticanja kapitala, imovine ili dela imovine privrednog društva, odnosno pravnog lica (privatizacija, stečaj, izvršni postupak) kao podnosioca zahteva; izvode iz listova nepokretnosti , odnosno zemljišnjo-knjižne uloške svih katastarskih parcela na kojima je podnosilac zahteva upisan u javnu knjigu o evidenciji nepokretnosti i pravima kao nosilac prava korišćenja; katastarskoj parceli,

Uz zahtev za utvrđivanje prava na konverziju, lice iz člana 2. tač. 3) i 5) ove uredbe dostavlja podatke o: načinu sticanja prava korišćenja na građevinskom zemljištu; katastarskoj parceli, odnosno katastarskim parcelama za koje se podnosi zahtev za konverziju prava; izvode iz listova nepokretnosti , odnosno zemljišnjo-knjižne uloške svih katastarskih parcela na kojima je podnosilac zahteva upisan u javnoj knjizi o evidenciji nepokretnosti i pravima kao nosilac prava korišćenja, privrednom društvu,

Uz zahtev za utvrđivanje prava svojine, lice iz člana 2. stav 4. ove uredbe dostavlja podatke o: načinu sticanja prava zakupa na građevinskom zemljištu; katastarskoj parceli, odnosno katastarskim parcelama za koje se podnosi zahtev za konverziju prava; izvode iz listova nepokretnosti , odnosno zemljišnjo-knjižne uloške svih katastarskih parcela na kojima je podnosilac zahteva upisan u javnoj knjizi o evidenciji nepokretnosti i pravima kao nosilac prava korišćenja; privrednom društvu, odnosno pravnom,

Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu (RS)

5) U Deo 4. Mesto nepokretnosti za koju se podnosi poreska prijava - unose se odgovarajući podaci o mestu nepokretnosti za koju se podnosi poreska prijava, zavisno od njene vrste: mesto, naziv ulice, broj i slovo (ako postoji slovna oznaka uz broj), sprat, broj i slovo posebnog dela objekta (stana, garaže i sl.) - ako postoji slovna oznaka uz broj posebnog dela objekta, katastarska opština, broj katastarske parcele i broj lista nepokretnosti .

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji (RS)

Oglas o prodaji nepokretnosti objavljuje se na oglasnoj tabli organizacione jedinice Poreske uprave na čijoj teritoriji se nalazi nepokretnost i istovremeno se dostavlja, radi oglašavanja, dnevnom listu koji pokriva celu teritoriju Republike, kao i poreskom obvezniku, založnim poveriocima i licima koja imaju zakonsko pravo preče kupovine na toj nepokretnosti .

Zakon o planiranju i izgradnji (RS)

Kada se kao dokaz iz stava 5. tačka 3) ovog člana prilaže ugovor o ustanovljavanju prava službenosti, pravnosnažna sudska odluka ili saglasnost vlasnika poslužnog dobra iz stava 7. ovog člana, organ nadležan za poslove državnog premera i katastra upisuje pravo svojine samo na objektu, a ugovor, odnosno saglasnost vlasnika se upisuje u teretni list lista nepokretnosti za predmetno zemljište koji vodi organ nadležan za upis i evidenciju prava na nepokretnosti .

Organ nadležan za poslove državnog premera i katastra rešenjem provodi nastalu promenu i stavlja zabeležbu o obavezi plaćanja naknade za promenu namene poljoprivrednog zemljišta u bazu podataka katastra nepokretnosti iz koje se izdaje list nepokretnosti o obavezi plaćanja naknade za promenu namene.

... nepokretnosti ... nepokretnosti ... listu ...

Uredba o visini naknade za korišćenje podataka premera i katastra i pružanje usluga Republičkog geodetskog zavoda (RS)

2) sud za prepise ili izvode iz posedovnog lista , odnosno lista nepokretnosti u svrhu vođenja postupka pokrenutog po službenoj dužnosti;

2) za izvod iz operata katastra nepokretnosti , po listu nepokretnosti 5

2) za prepis lista nepokretnosti ili za izvod iz lista nepokretnosti :

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 5 pronadjenih primera svi su prikazani.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Besplatnim prenosom nepokretnosti u društvenoj svojini, u smislu člana 4. Zakona o prometu nepokretnosti ("Službeni list SFRJ", br. 43/65), sticalac Zemljoradnička zadruga ne može steći pravo svojine, već pravo korišćenja i raspolaganja koje pravo prema Zakonu o udruženom radu iz 1976. g. postoji kao neprenosivo i neotuđivo pravo upravljanja, korišćenja i raspolaganja društvenim sredstvima, što uslovljava dalji ekonomski promet sredstava, a ne i promet prava na tim sredstvima, prema koncepciji

...

Podnosioci zahteva koji ne poseduju saglasnost Agencije Republike članice nadležne za poslove privatizacije (Zakon o preduzećima Službeni list SRJ 36/02 od 03.07.2002. godine) ne mogu preneti pravo vlasništva na nekretninama bez ove saglasnosti

...

Razlučni poverilac koji svoje potraživanje zasniva na hipotekarnom - založnom pravu stečenom upisom u teretni list nepokretnosti u javnim evidencijama, prijavom potraživanja može da traži samo da mu se utvrdi pravo odvojenog namirenja - razlučno pravo u nominalnom iznosu koji je u teretnim evidencijama nepokretnosti upisan

...

Brisaće se upis izvršen na osnovu prijavnog lista sačinjenog na osnovu neistinitih podataka o nepokretnosti

...

Da bi bio prilikom sticanja nepokretnosti bio savestan, sticalac mora da izvrši uvid u zemljišnu knjigu i katastarski posedovni list ALI I da poveri da li je otuđilac i faktički u posedu

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 3 pronadjena primera svi su prikazani.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-02388/2009-04 (_)

Da li je Republički geodetski zavod obveznik PDV?

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 337-00-235/2009-04 (_)

Poreski tretman prometa konsultantskih usluga, usluga tehničke podrške i usluga revizije koje strano lice, tj. lice koje na teritoriji Republike Srbije nema sedište ni stalnu poslovnu jedinicu, odnosno prebivalište, u konkretnom slučaju "Opportunity International", kao izvršni partner USAID, vrši domaćem licu "Opportunity banka" a. d.

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 337-00-235/2009-04 (_)
ogl3
ogl4

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 11 pronadjenih primera ovde je prikazano 10 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Na osnovu čl. 58i i 104. Zakona o državnom premeru i katastru i upisima prava na nepokretnostima ("Sl. glasnik RS", br. 83/92, 53/93, 67/93, 48/94, 12/96, 15/96) i člana 192. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list SRJ", br. 33/97, 31/01), rešavajući po zahtevu iz , ul. br. , Republički geodetski zavod, Služba za katastar nepokretnosti donosi

DOZVOLjAVA SE u listu nepokretnosti broj KO u korist iz , ul. br. , JMBG sa udelom na

...

Na osnovu člana 58e stav 2. i člana 106đ Zakona o državnom premeru i katastru i upisima prava na nepokretnostima , podnosim zahtev za zabeležbu upisa tereta na nepokretnosti : upisanoj u list nepokretnosti br. , KO , parcela broj , na u površini od , vlasništvo iz u korist iz , ul. br. .

Na osnovu člana 58e stav 2. i člana 106đ Zakona o državnom premeru i katastru i upisima prava na nepokretnostima , podnosim zahtev za zabeležbu brisanja tereta na nepokretnosti : upisanoj u list nepokretnosti br. , KO , parcela broj , na u površini od , vlasništvo iz u korist iz , ul. br. .

...

Na osnovu člana 97. stav 1. tačka 1) Zakona o državnom premeru i katastru i upisima prava na nepokretnostima ("Sl. glasnik RS", br. 83/92, 53/93, 67/93, 48/94, 12/96, 15/96, 34/01, 25/02 i 101/05), podnosimo zahtev za parcelaciju parcele broj , KO , površine od , upisane u list nepokretnosti br. , suvlasništvo i u 1/2 idealnih delova, na dva jednaka dela.

Na osnovu člana 97. stav 1. tačka 1) Zakona o državnom premeru i katastru i upisima prava na nepokretnostima , podnosimo zahtev za deobu parcele broj , KO , površine od , upisane u list nepokretnosti br. , suvlasništvo i u 1/2 idealnih delova, na dva jednaka dela.

Na osnovu člana 97. stav 2. i člana 129. Zakona o državnom premeru i katastru i upisima prava na nepokretnostima ("Sl. glasnik RS", br. 83/92, 53/93, 67/93, 48/94, 12/96, 15/96, 34/01, 25/02 i 101/05), podnosim zahtev za identifikaciju po važećem premeru katastarske parcele broj , potes , kultura , klasa u površini od koja je bila upisane po starom premeru u KO , posedovni list broj , koja je u posedu iz , JMBG u delova.

Na osnovu člana 97. stav 1. tačka 1). Zakona o državnom premeru i katastru i upisima prava na nepokretnostima ("Sl. glasnik RS", br. 83/92, 53/93, 67/93, 48/94, 12/96, 15/96, 34/01, 25/02 i 101/05), podnosim zahtev za ispravku granica parcele na nepokretnosti upisanoj u list nepokretnosti br. , KO , parcela broj , u površini od , u svojini posedu iz , JMBG .

Na osnovu člana 97. stav 2. Zakona o državnom premeru i katastru i upisima prava na nepokretnostima ("Sl. glasnik RS", br. 83/92, 53/93, 67/93, 48/94, 12/96, 15/96, 34/01, 25/02 i 101/05), podnosim zahtev za obnovu granica parcele na nepokretnosti upisanoj u list nepokretnosti br. , KO , parcela broj , u površini od , u posedu iz , JMBG

Na osnovu člana 97. stav 1. tačka 1) Zakona o državnom premeru i katastru i upisima prava na nepokretnostima ("Sl. glasnik RS", br. 83/92, 53/93, 67/93, 48/94, 12/96, 15/96, 34/01, 25/0 i 101/05), podnosimo zahtev za spajanje parcele broj , KO , površine od , upisane u list nepokretnosti br. , u posedu iz , JMBG u celini (1/1 delova) sa parcelom broj , KO , površine od , upisane u list nepokretnosti br. , u posedu iz , JMBG u celini (1/1 delova).

hor003