Traženo: lišenje slobode

Ukupno nađeno: 767 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 664 pronadjena primera ovde je prikazano 12 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Sudski poslovnik (RS)

Lišenje slobode i pritvor

Zakon o prekršajima (RS)

Pravo na naknadu štete zbog neosnovanog lišenja slobode ili izvršenja prekršajne sankcije

Zakon o republičkim administrativnim taksama (RS)

2) zarada, odnosno pokretnih stvari (efektive državljana Republike Srbije, kao npr. novca položenog - primljenog na ime obeštećenja, bolesti, lišenja slobode i dr.);

Zakonik o krivičnom postupku (RS)

POSTUPAK ZA OSTVARIVANjE PRAVA LICA NEOSNOVANO LIŠENOG SLOBODE ILI NEOSNOVANO OSUENOG

Lice neosnovano lišeno slobode

Krivični zakonik (RS)

Protivpravno lišenje slobode

Pobuna lica lišenih slobode

Bekstvo i omogućavanje bekstva lica lišenog slobode

Tarifa o nagradama i naknadama troškova za rad advokata (RS)

RAZGOVOR SA OKRIVLjENIM KOJI JE LIŠEN SLOBODE

Zakon o advokaturi (RS)

Lišenje slobode advokata i pretresanje advokatske kancelarije

Zakon o policiji (RS)

Sprečavanje bekstva lica zakonito lišenog slobode ili za koje je izdat takav nalog

Pravilnik o nadzoru nad radom zavoda u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija (RS)

1. Status i zaštita prava lica lišenih slobode

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 91 pronadjenih primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

U nemeđunarodnom oružanom sukobu ne pojavljuje se status ratnih zarobljenika osim ako se strane u sukobu ne saglase da se taj status obezbedi licima lišenim slobode .

...

Naknada štete ne pripada licu koje je svojim nedozvoljenim postupcima prouzrokovalo lišenje slobode .

...

Neosnovano lišenje slobode određenog lica postoji uvek ukoliko okrivljeni nakon sprovedenog krivičnog postupka ne bude oglašen krivim i prema njemu ne bude izrečena odgovarajuća krivična sankcija, odnosno ako nije došlo do pokretanja krivičnog postupka, ili je postupak obustavljen pravosnažnim rešenjem, ili je okrivljeni pravnosnažnom presudom oslobođen od optužbe ili je optužba odbijena.

...

Država Srbija dužna je da rehabilituje lica samo ukoliko je ona ili njen pravni prethodnik odgovorna, putem svojih organa, za lišavanje života, slobode ili drugih prava sa ili bez sudske ili administrativne odluke, ali iz političkih ili ideoloških razloga.

...

Jedinstveni vid štete za duševne bolove zbog neopravdane osude, odnosno neosnovanog lišenja slobode , vezuje se samo za duševne bolove nastale zbog povrede prava slobode i zbog povrede časti i ugleda, dok se za ostale vidove nematerijalne štete koje je oštećeno lice trpelo zbog neosnovanog lišenja slobode , dosuđuje posebna naknada za svaki vid ove štete.

...

Da bi povodom podnetog zahteva za rehabilitaciju neko lice bilo rehabilitovano moralo je prethodno to lice ili njegov pravni prethodnik čija se rehabilitacija traži biti pravnosnažno osuđeno ili na drugi faktički način iz političkih ili ideoloških razloga lišeno života, slobode ili nekih drugih prava.

...

Pravo na naknadu štete ne pripada licu koje je bilo u pritvoru, ako je svojim nedozvoljenim postupcima prouzrokovalo lišenje slobode .

...

Licima lišenim slobode presuda i druga sudska pismena dostavljaju se u sudu ili posredstvom uprave ustanove u kojoj su smeštena.

...

U postupku rehabilitacije, po Zakonu o rehabilitaciji, utvrđuje se da li postoje uslovi za rehabilitaciju osobe koja je lišena života, slobode ili nekih drugih prava bez sudske ili administrativne odluke, ili pak na osnovu odluke donete iz političkih ili ideoloških razloga.

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 12 pronadjenih primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Tužba radi naknade štete zbog neosnovanog lišenja slobode

...

Zahtev za naknadu štete zbog neosnovanog lišenja slobode

...

Predmet: TUŽBA RADI NAKNADE ŠTETE ZBOG NEOSNOVANOG LIŠENjA SLOBODE I NEOSNOVANE OSUDE

Na izdržavanje kazne upućen sam dana u Kazneno - popravni zavod u . Na izdržavanju kazne i u pritvoru proveo sam ukupno , sve dok po mom predlogu za ponavljanje postupka, presudom br. od godine nije utvrđeno da sam neosnovano osuđen i lišen slobode , nakon čega sam otpušten sa izdržavanja kazne.

U momentu lišenja slobode bio sam zaposlen u iz na poslovima i ostvarivao redovnu zaradu u iznosu od dinara, kao i regres za godišnji odmor u prosečnom iznosu od dinara.

Usled prestanka radnog odnosa zbog neosnovanog lišenja slobode i osude, pretrpeo sam materijalnu štetu jednaku iznosima zarada sabranim sa iznosima regresa, što ukupno iznosi dinara.

USVAJA SE tužbeni zahtev tužioca iz te se OBAVEZUJE tuženi Republika Srbija - Ministarstvo pravde, da tužiocu na ime naknade štete zbog neosnovanog lišenja slobode i neosnovane osude isplati ukupan iznos od dinara, i to:

- na ime materijalne štete zbog izgubljene zarade i regresa za godišnji odmor za period od , što ukupno iznosi dinara sa zakonskom zateznom kamatom počev od godine, kao dana lišenja slobode , do isplate;

...

Predmet: ZAHTEV ZA NAKNADU ŠTETE ZBOG NEOSNOVANOG LIŠENjA SLOBODE I NEOSNOVANE OSUDE