Traženo: likvidacija privrednog društva

Ukupno nađeno: 343 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 255 pronadjenih primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Pravilnik o načinu i postupku utvrđivanja vrednosti likvidacionog ostatka za potrebe određivanja iznosa dividende koju ostvaruju članovi privrednog društva u likvidaciji (RS)

Odluka o radnjama koje Narodna banka Jugoslavije preduzima nakon donošenja rešenja o oduzimanju dozvole za rad banci, rešenja o likvidaciji banke, odnosno rešenja o ispunjenju uslova za otvaranje postupka stečaja nad bankom (SCG)

Zakon o stečaju (RS)

Ovlašćenje stečajnog upravnika da preduzima radnje u stranoj državi

Zakon o stečaju i likvidaciji banaka i društava za osiguranje (RS)

6. Primena zakona kojim se uređuje stečaj privrednih društava

Zakon o računovodstvu (RS)

u slučajevima statusnih promena, otvaranja, odnosno zaključenja stečajnog postupka ili pokretanja, odnosno zaključenja postupka likvidacije nad pravnim licem, i to sa stanjem na dan koji prethodi danu upisa statusne promene, danu otvaranja, odnosno zaključenja stečajnog postupka ili pokretanja, odnosno zaključenja postupka likvidacije . Vanredni finansijski izveštaj sastavlja se i u slučajevima brisanja ogranka stranog pravnog lica iz člana 4. stav 3. ovog zakona, odnosno preduzetnika ...

Pored popisa imovine i obaveza iz člana 16. ovog zakona, pravno lice, odnosno preduzetnik vrši popis i usklađivanje stanja i prilikom primopredaje dužnosti računopolagača, promene prodajnih cena proizvoda i robe u maloprodajnom objektu, statusne promene, otvaranja, odnosno zaključenja postupka stečaja i likvidacije pravnog lica, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Zakon o računovodstvu i reviziji (RS)

Pored popisa imovine i obaveza iz člana 18. ovog zakona, pravno lice, odnosno preduzetnik vrši popis i usklađivanje stanja i prilikom primopredaje dužnosti računopolagača, promene prodajnih cena proizvoda i robe u prodavnici, statusne promene, otvaranja, odnosno zaključenja postupka redovne likvidacije i stečaja pravnog lica i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Zakon o faktoringu (RS)

2) prestankom faktoring društva - danom brisanja iz registra privrednih društava po osnovu sprovedenog postupka likvidacije ili prinudne likvidacije , odnosno postupka stečaja .

Na stečaj i likvidaciju faktoring društava primenjuju se odredbe zakona koji uređuju stečaj i likvidaciju privrednih društava .

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 72 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Pitanje: Kako postupiti u situaciji kada ortaci ne donesu odluku o usvajanju početnog likvidacionog bilansa, odnosno nisu saglasni sa istim, sve u smislu odredbe čl. 536. st. 5. Zakona o privrednim društvima , po kome su dužni da donesu odluku kojom se usvaja početni likvidacioni bilans?

...

... stečaja nad matičnim društvom i više zavisnih društava ovog matičnog društva (5-6 zavisnih društava ), te se svi postupci vode kao poseban stečajni postupak sa različitim stečajnim upravnicima i pred više privrednih sudova. Nad matičnim društvom se sprovodi postupak stečaja bankrotstvom, a nad pojedinim zavisnim društvima ... stečaja ...

...

Stečajni dužnik, koji je privredno društvo , ne prestaje da postoji donošenjem rešenja o zaključenju stečaja , već nakon toga, brisanjem iz registra kod Agencije za privredne registre.

...

Stečajni upravnik je dužan da preduzme sve neophodne mere za zaštitu imovine stečajnog dužnika, uključujući oduzimanje imovine, ako je to neophodno.

...

Nad privrednim društvom za koje je doneta odluka o restrukturiranju od strane Agencije za privatizaciju, ne može se pokrenu-ti i voditi stečajni postupak.

...

Odredba člana 302. Zakona o privrednim društvima ne može biti osnov za utvrđenje ništavosti odluka Skupštine stečajnih poverilaca budući da se pravni status Skupštine akcionara pri-vrednog društva ne može ni na koji način upodobiti Skupštini stečajnih poverilaca u stečajnom postupku.

...

Preuzimanje kontrole nad stečajnim dužnikom od strane stečajnog upravnika, kao mera iz čl. 138. stav 2. Zakona o stečajnom postupku ne može se preduzeti zbog nesaradnje koja postoji između stečajnog upravnika i organa uprave reorganizovanog dužnika.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 7 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Sindikat ostvaruje zaštitu prava i interesa svojih članova u preduzeću u kome je pokrenut stečajni postupak

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Pitanja i odgovori (_)

Pitanje: Koliko vremena može da radi lokal SZR posle blokiranja računa?

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-282/2008-04 (_)

Obaveza obračunavanja i plaćanja PDV kada u postupku statusne promene privrednog društva odvajanje uz osnivanje, obveznik PDV - deljenik, koji se bavi prometom dobara i davanjem u zakup poslovnog prostora, prenese deo imovine, građevinski objekat

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-113/2010-04 (_)

Poreski tretman prenosa dela imovine - kamiona od strane jednog privrednog društva drugom privrednom društvu , kao ulog

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-02229/2009-04 (_)

a) Poreski tretman zaliha dobara obveznika PDV samostalne trgovinske radnje u slučaju njenog brisanja iz registra privrednih subjekata b) Obaveza obračunavanja i plaćanja PDV u slučaju kada obveznik PDV - samostalna trgovinska radnja u toku obavljanja delatnosti (pre brisanja, odnosno na dan brisanja iz registra privrednih subjekata) izvrši prenos celokupne imovine koju čine zalihe dobar

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2632/2009-04 (_)

Poreski tretman prenosa dela imovine kao uloga od strane obveznika PDV koji se, između ostalog, bavi preradom voća drugom obvezniku PDV, koji se bavi proizvodnjom koncentrata od voća, pri čemu se predmetni deo imovine sastoji od novoizgrađenog građevinskog objekta fabrike i upravne zgrade, sa pripadajućom infrastrukturom, uključujući i opremu

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2249/2009-04 (_)

Izdavanje konačnog računa za izvršeni promet dobara i usluga u slučaju ako nakon avansnog plaćanja za oporezivi promet dobara ili usluga obveznik PDV - privredno društvo koje je platilo avans prenese deo imovine (koji čine stalna imovina, zalihe, potraživanja, uključujući potraživanje po datom avansu po osnovu kojeg je društvo deljenik ostvarilo pravo na odbitak prethodnog poreza, gotovina i dr) drugom obvezniku PDV u postupku statusne promene privrednog društva odvajanja uz pripajanje

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 9 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Obaveštenje poveriocima za prijavu potraživanja u postupku likvidacije privrednog društva

Predmet: Obaveštenje za prijavu potraživanja u postupku likvidacije privrednog društva

ZA PRIJAVU POTRAŽIVANjA U POSTUPKU LIKVIDACIJE PRIVREDNOG DRUŠTVA

...

1. Nad društvom doo (u daljem tekstu: Društvo ) iz , ul. br. , koje je upisano u Registar privrednih subjekata (dalje: Registar) matični broj , PIB POKREĆE SE POSTUPAK LIKVIDACIJE .

8. Likvidacioni upravnik će odmah, a najkasnije do isteka petnaestog dana od dana donošenja ove odluke podneti Agenciji za privredne registre uz registracionu prijavu pokretanja postupka likvidacije i ovu odluku radi registracije likvidacije Društva u Registru.

...

Prema tome, preduzeće "ALFA" smatra da nema izgleda da se finansijski oporavi i predlaže da sud nad njim, bez sprovođenja prethodnog postupka, u smislu člana 86 Zakona o prinudnom poravnanju, stečaju i likvidaciji , otvori stečajni postupak.