hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: lične karte

Ukupno nađeno: 1544 primera (stranica je generisana 25.02.2014)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 1512 pronadjena primera ovde je prikazano 11 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Zakon o ličnoj karti (RS)

Odluka o zemljama čiji državljani mogu da ulaze u Republiku Srbiju sa važećom ličnom kartom (RS)

Uredba o upisu podataka u obrazac lične karte (RS)

Pravilnik o načinu unošenja obaveznog boravka u putnu ispravu i izgledu obrasca privremene lične karte (RS)

Pravilnik o izgledu obrasca, sadržini i načinu izdavanja lične karte za stranca (RS)

Pravilnik o bližim uslovima za odobrenje stalnog nastanjenja i izgledu, sadržini i načinu unošenja odobrenja za stalno nastanjenje u stranu putnu ispravu i ličnu kartu za stranca i obrascu izjave o odricanju od prava na stalno nastanjenje (RS)

Pravilnik o ličnoj karti (RS)

Pravilnik o ceni obrasca i troškovima tehničke izrade lične karte (RS)

Pravilnik o bližim elementima za trajnu bazu podataka o licima koja ulaze u igračnicu (RS)

Pravilnik o ličnoj karti obveznika civilne zaštite (RS)

Zakon o osnovnim podacima za ličnu kartu (SCG)

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 22 pronadjena primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Povreda materijalnog prava u korist okrivljenog postoji kada sud okrivljenog, zbog prekršaja iz člana 30. stav 1. tačka 2. Zakona o ličnoj karti , osudi na novčanu kaznu od 1.000 dinara iako je opšta donja mera novčane kazne prema članu 35. stav 1. tačka 1. Zakona o prekršajima, 5.000 dinara.

...

Opredeljujuća činjenica za postojanje prekršaja iz člana 30. stav 1. tačka 2. Zakona o ličnoj karti jeste da li je okrivljeni imao kod sebe ličnu kartu da bi je pokazao na uvid službenom licu ovlašćenom za legitimisanje, a ne koji od policajaca je od okrivljenog tražio ličnu kartu na uvid.

...

Pravilnik o ceni obrasca i troškovima tehničke izrade lične karte , koji je doneo ministar unutrašnjih poslova, ne predstavlja opšti akt za čiju je ocenu ustavnosti i zakonitosti nadležan Ustavni sud.

...

Zajednica života, privređivanja i trošenja prihoda članova porodičnog domaćinstva kupca prvog stana ne može se utvrđivati samo na osnovu adrese prebivališta unete u ličnu kartu .

...

Mogućnost prelaska granice Republike Srbije sa Republikom Crnom Gorom, bez pasoša, samo uz ličnu kartu , predstavlja pogodnost koja je posledica odluke nadležnih državnih organa i koju mogu da koriste svi građani Republike Srbije pa i okrivljeni i po nalaženju Apelacionog suda ne radi se o ličnom pravu ili svojstvu okrivljenog koje bi samo za sebe moglo ukazivati na opasnost od bekstva te u smislu čl. 142. st. 1. tačka 1. ZKP-a ne može biti razlog za određivanje pritvora.

...

Za dokazivanje identiteta birača može služiti samo važeća lična karta ili druga važeća isprava, saglasno zakonima o izdavanju, korišćenju i važenju identifikacionih isprava.

...

Kada je tuženi od strane kontrolora tužioca uhvaćen u pokušaju besplatnog prevoza u autobusu gradskog saobraćaja, onda je osnov njegove obaveze u naknadi štete, a ne u dugu, pošto se ugovor o prevozu lica smatra zaključenim tek kupovinom vozne karte , radi čega tužilac ima pravo da se opredeli u pogledu mesne nadležnosti suda pozivom na odredbu člana 52. ZPPa

...

Izvršen je teži prekršaj protiv javnog reda i mira kad okrivljeni u vozilu javnog gradskog saobraćaja pred prisutnim putnicima udario službeno lice -kontrolora u glavu kada mu je tražio da pokaže voznu kartu , te se ne može izreći novčana već zatvorska kazna

...

Stečajni sud nije dužan da obavesti registarski sud da je drugo lice iskoristilo ličnu kartu lica koje je označeno kao direktor i vlasnik stečajnog dužnika i po osnovu falsifikovanih isprava podnelo zahtev za upis osnivanja preduzeća - stečajnog dužnika

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 7 pronadjenih primera svi su prikazani.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase prilikom prodaje autobuskih i drugih voznih karata u okviru delatnosti 60211 (Prevoz putnika u drumskom saobraćaju), kao i prilikom prodaje voznih karata (godišnje karte za određene kategorije lica i đake, sezonske vozne karte i dr.) u okviru delatnosti 63300 (Delatnost putničkih agencija i turoperatora)

...

Osnovica za obračun PDV ne sadrži iznose koje obveznik naplaćuje u ime i za račun drugog, ako taj iznos prenosi licu u čije ime i za čiji račun je izvršio naplatu (parking karte )

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-1532/2008-04 (_)

a) Osnovica za obračun PDV kod prometa usluge hotelskog smeštaja pri čemu naknada za pruženu uslugu uključuje i troškove osiguranja b) Evidentiranje prenoćišta i ugostiteljskih usluga preko fiskalne kase

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 430-00-0315/2009-04 (_)

a) Obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase lica koje obavlja delatnost iz grane 852 - Veterinarske aktivnosti, kao i način evidentiranja prometa preko fiskalne kase upotrebljenih lekova b) Poreski tretman prometa veterinarskih usluga

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-02373/2009-04 (_)

a) Ispravka odbitka prethodnog poreza u slučaju kada obveznik PDV koji je nabavio ekonomski deljivu celinu u okviru novoizgrađenog građevinskog objekta - poslovni prostor i po tom osnovu ostvario pravo na odbitak prethodnog poreza u skladu sa Zakonom, nakon toga, u roku kraćem od 10 godina od momenta prve upotrebe poslovnog prostora, izvrši promenu namene tog poslovnog prostora u prostor za stambene potrebe b) Obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase u slučaju kada privredni subjekt prodaje

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 430-00-00125/2009-04 (_)

a) Osnovica za obračun PDV kada obveznik PDV vrši prodaju turističkog aranžmana u ime i za račun organizatora turističkog putovanja b) Obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase u slučaju kada privredno društvo za turizam i usluge prodaje turističke aranžmane u ime i za račun organizatora putovanja

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-02388/2009-04 (_)

Da li je Republički geodetski zavod obveznik PDV?

ogl3
ogl4

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 3 pronadjena primera svi su prikazani.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

2. Ličnu kartu na uvid

...

4. Fotokopiju lične karte - prijave prebivališta

...

- jedinstveni matični broj građana iz lične karte

hor003