Traženo: kleveta

Ukupno nađeno: 58 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 10 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Krivični zakonik (RS)

Kleveta

Tarifa naknada koju od korisnika naplaćuje OFPS (RS)

7) emitovanje koje bi moglo biti upotrebljeno kao kleveta izvođača, autora ili producenta;

Pravilnik o programu i načinu sprovođenja obuke za obavljanje poslova redara na sportskoj priredbi (RS)

- krivična dela protiv časti i ugleda (uvreda, kleveta , povreda ugleda Srbije, povreda ugleda zbog rasne, verske, nacionalne ili druge pripadnosti, povreda ugleda strane države ili međunarodne organizacije);

Kodeks profesionalne etike Lekarske komore Srbije (RS)

Lekarskom pozivu su strane uvrede, klevete , omalovažavanje, neopravdana i u laičkoj javnosti izrečena kritika saradnika ili pretpostavljenih. Ukoliko lekar kod saradnika utvrdi veće greške u dijagnostičkim ili terapeutskim postupcima dužan je da svoja zapažanja prosledi pretpostavljenima, a ukoliko greške ne budu otklonjene o tome će obavestiti Komoru.

Tarifa naknada koje korisnicima fonograma naplaćuje organizacija za kolektivno ostvarivanje srodnih prava proizvođača fonograma (SCG)

6) emitovanje koje bi moglo biti upotrebljeno kao kleveta izvođača, autora ili producenta;

Krivični zakon (RS)

(4) Ako okrivljeni dokaže istinitost svog tvrđenja ili ako dokaže da je imao osnovanog razloga da poveruje u istinitost onoga što je iznosio ili pronosio neće se kazniti za klevetu , ali se može kazniti za uvredu (član 93.), odnosno za omalovažavanje prebacivanjem za krivično delo (član 95.).

Ko za drugog lažno iznosi ili pronosi da je učinio krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti kazniće se za klevetu iako je imao osnovanog razloga da poveruje u istinitost onog što je iznosio ili pronosio, ukoliko iznošenje ili pronošenje nije učinjeno pod uslovima iz člana 96. stav 2. ovog zakona. Istinitost činjenice da je neko učinio krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti može se dokazati samo pravosnažnom presudom, a drugim dokaznim sredstvima samo ako gonjenje ili suđenje nije

Pri osudi za delo klevete nanesene putem štampe, radija, televizije, drugih sredstava javnog informisanja i komuniciranja ili sličnih sredstava, sud na zahtev tužioca može odlučiti da se o trošku osuđenog istim putem ili na drugi odgovarajući način objavi sudska presuda u celini ili u izvodu.

Pravilnik o programu pravosudnog ispita (RS)

Krivična dela protiv časti i ugleda. Pojam. Kleveta . Uvreda. Povreda ugleda SRJ. Povreda ugleda Republike Srbije ili druge republike u SR Jugoslaviji.

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 45 pronadjenih primera ovde je prikazano 17 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Da bi postojalo krivično delo kleveta potrebno je da neistina koja se iznosi i koja može škoditi časti i ugledu nekog lica bude saopštena drugom licu, pod kojim se ne podrazumeva lice na koje se neistinita tvrdnja odnosi.

...

posledica kod krivičnog dela klevete sastoji se u apstraktnoj opasnosti da čast i ugled nekog lica budu povređeni, te je za postojanje ovog dela dovoljno da je usled iznošenja ili pronošenja neistine postojala mogućnost povrede časti i ugleda.

...

Kada okrivljeni, dajući odbranu u krivičnom postupku, iznese određene inkriminacije za privatnog tužioca, tada u njegovim radnjama nema elemenata krivičnog dela klevete iz čl. 171. st. 1. KZ.

...

Izreka presude za krivično delo klevete iz čl. 171. Krivič nog zakonika u delu klevetničke izjave mora biti identična navodima iz optužnog akta.

...

Ne postoji krivično delo klevete iz člana 171. stav 2. KZ , kada okrivljeni u dnevnim novinama kritički ukaže na određene probleme u mesnoj zajednici u cilju njihovog bržeg rešavanja, a ne u nameri omalovažavanja, odnosno klevetanja predsednika mesne zajednice kao privatnog tužioca.

...

Za postojanja krivičnog dela klevete potrebno je da klevetnički navodi i po objektivnim kriterijumima moraju da budu takvi.

...

Lice koje novinaru predaje članak ili neko drugo pismeno radi objavljivanja u sredstvima javnog informisanja, može odgovarati samo za osnovni oblik krivičnog dela klevete .

...

Ako učinilac koji je tužen za klevetu dokaže istinitost svojih tvrđenja ne postoji bitno obeležje krivičnog dela neistinitosti onoga što je iznosio, odnosno propisao i tada ga treba osloboditi od optužbe, jer delo za koje je optužen po zakonu nije krivično delo.

...

Kada je optuženi u dužem telefonskom razgovoru sa trećim licem za privatnu tužilju izneo određene činjenice iz njenog ličnog i intimnog života, tada je izvršio krivično delo klevete iz čl. 92. st. 1. KZS, a ne krivično delo iznošenje ličnih i porodičnih prilika iz čl. 94. KZS.

...

AKO OKRIVLjENI KOJI JE OPTUŽEN ZBOG KRIVIČNOG DELA KLEVETE IZ ČLANA 92. STAV 1. KRIVIČNOG ZAKONA REPUBLIKE SRBIJE DOKAŽE ISTINITOST SVOG TVRENjA ILI DA JE IMAO OSNOVANOG RAZLOGA DA POVERUJE U ISTINITOST ONOGA ŠTO IZNOSI ILI PRONOSI NEĆE SE KAZNITI ZA KLEVETU , ALI SE MOŽE KAZNITI ZA UVREDU U SMISLU ČLANA 92. STAV 4. ISTOG ZAKONA. U TOM SLUČAJU SUD JE DUŽAN DA SVESTRANO OCENI SVE OKOLNOSTI, A NAROČITO NAČIN IZRAŽAVANjA OKRIVLjENOG , OKOLNOSTI POD KOJIMA JE IZJAVA DATA, MEUSOBNE ODNOSE STRANAKA, KAO

...

Kada su direktor RTS i glavni i odgovorni urednik emisije putem televizije preneli neistinitu informaciju koja može škoditi časti i ugledu službenih lica - sudija i osuđeni za klevetu , ispunjeni su uslovi da se sudska presuda objavi u izvodu u istoj emisiji o trošku osuđenih.

...

Kada je optuženi kao tuženi u parničnom postupku, na sudskoj raspravi rekao za sudiju koji mu je sudio u ranijem predmetu da je "uzeo lepe pare" tada prilikom odmeravanja kazne za izvršenje krivičnog dela klevete iz 4.92 st. 1 KZS u vezi čl. 101 st. 2 KZS ima se uzeti kao otežavajuća okolnost u vidu povećanog stepena društvene opasnosti ovakvog kriv. Dela, da je isto izvršeno prema sudiji u redovnom sudskom postupku

...

Krivično delo klevete putem pisma može biti učinjeno samo njegovim upućivanjem drugom, a ne samom privatnom tužiocu.

...

Kada je optuženi kao svedok u kriv.predmetu k.br.606/98 izjavio šta sve zna o kriv. Događaju u kojem je učestvovala i priv.tužilja, pa ga priv.tužilja tuži zbog krivičnog dela klevete iz čl. 92 st. 1 KZS postavlja se pitanje umišljaja optuženog da li je kao svedok u krivičnom postupku dao lažan iskaz pri čemu bi se radi o kriv. Delu davanja lažnog iskaza iz čl. 206 KZS ili je za priv.tužilju iznosio neistinite činjenice, a tada bi se radilo o kriv. Delu klevete iz čl. 92 st. 1 KZS.

...

Kvalifikovani oblik klevete iz člana 92 stav 2 Krivičnog zakona Republike Srbije može se izvršiti i nekim od štampanog materijala, kao što je u konkretnom slučaju bilten, iako ne predstavlja štampu po Zakonu o javnom informisanju, uz uslov da je taj štampani materijal namenjen javnosti.

...

Kada optuženi u kriv.prijavi podnetu sup-u naznači da sumnja da su mu priv.tužioci ukrali rakiju iz bureta, tada se radi o pravu optuženog da zaštiti svoju imovinu i postupa u cilju zaštite svojih prava, a ne radi se o izvršenju krivičnog dela klevete iz čl. 92 st. 1 KZS.

...

Kvalifikovani oblik klevete iz člana 92. stav 2. KZ RS može se izvršiti i nekim od štampanog materijala, kao što je u konkretnom slučaju bilten, iako ne predstavlja štampu po Zakonu o javnom informisanju, uz uslov da je taj štampani materijal namenjen javnosti

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 3 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Tuženi je na račun tužioca izvršio delo klevete na sledeći način: .

Zbog ove klevete je tuženi krivično odgovarao kod tog suda, te je osuđen na novčanu kaznu.

Obzirom da tužilac radi na odgovornom mestu u preduzeću, tim klevetama mu je naneta povreda časti i ugleda, te je tužilac u dužem vremenskom periodu trpeo duševne bolove i patnje. Stoga, tužilac, na osnovu čl. 199. i 200. Zakona o obligacionim odnosima ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 57/89 i 31/93), podnosi ovu tužbu tom sudu i predlaže da sud, nakon sprovedene rasprave, donese