Traženo: katastar nepokretnosti

Ukupno nađeno: 950 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 870 pronadjenih primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Uredba o načinu čuvanja, korišćenja i razgledanja podataka premera, katastra zemljišta, katastra nepokretnosti i vodova (RS)

Pravilnik o načinu čuvanja, uvida i izdavanja podataka premera, katastra nepokretnosti i vodova (RS)

Uredba o vršenju stručnog nadzora nad izvođenjem geodetskih radova i održavanjem katastra nepokretnosti (RS)

Zakon o državnom premeru i katastru i upisima prava na nepokretnostima (RS)

Odluka o obrazovanju Komisije za usklađivanje rada organa državne uprave na poslovima u vezi sa upisom nepokretnosti kojima raspolažu privredni subjekti u državnoj i društvenoj svojini u katastar nepokretnosti (RS)

Pravilnik o izradi i održavanju katastra nepokretnosti (RS)

Uputstvo o načinu na koji će se u katastarskom operatu evidentirati nepokretnosti u društvenoj svojini i obliku i sadržini prijave po kojoj se vrši prijavljivanje nepokretnosti u društvenoj svojini (RS)

Zakon o državnom premeru i katastru (RS)

Katastar nepokretnosti

KATASTAR NEPOKRETNOSTI

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 39 pronadjenih primera ovde je prikazano 6 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

stečajnog dužnika, koji je otuđio imovinu pod razlučnim pravom teretnim pravnim poslom pre stečaja, a pri tome založni poverilac traži da se imovina vrati u stečajnu masu iako je evidentno da se pri prodaji iste neće ni on u potpunosti namiriti, a pri tome se treće lice koje je stvar steklo pre stečaja nije upisalo u katastru , pa hipotekarni poverilac nije u situaciji da odmah krene u realizaciju hipoteke jer je stečajni dužnik i dalje upisan u katastru kao vlasnik nepokretnosti ...

...

Pitanje: Da li je moguće odrediti izvršenje na nepokretnostima koje su u društvenoj svojini (prema podacima iz katastra ) i na kojim i pod kojim uslovima? Šta raditi kada je neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište upisano kao društvena svojina?

...

Pitanje: Pre pokretanja stečajnog postupka, stečajni dužnik je otuđio nepokretnost -stan kupcu. Navedeni pravni posao je izvršen, kupac je isplatio kupoprodajnu cenu stečajnom dužniku i na osnovu tog pravnog posla upisao svoje pravo svojine u Katastar nepokretnosti . U međuvremenu se otvorio stečajni postupak nad stečajnim dužnikom. Lica koja su bila u posedu otuđene nepokretnosti (koju je stečajni dužnik pre navedene prodaje otuđio-stečajnom dužniku) podnesu tužbu protiv kupca i parnica se

...

Pitanja: Izvršni poverilac je u toku postupka izvršenja, koji je pokrenut u vreme važenja Zakona o izvršnom postupku, tražio sprovođenje izvršenja na nepokretnosti dužnika. Služba za katastar nepokretnosti izvršila je zabeležbu rešenja o izvršenju, na imovini na kojoj je izvršni dužnik upisan kao držalac. Nakon zabeležbe rešenja o izvršenju, nad dužnikom je otvoren i zaključen stečajni postupak i imovina rešenjem suda preneta na Republiku Srbiju.

...

Sprovođenje pravnosnažne presude o upisu nepokretnosti u katastar nepokretnosti ne spada u sudsku nadležnost, već isključivo u nadležnost službe za katastar nepokretnosti , kao upravno odlučivanje.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 3 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Da li je za potrebe upisa promene vlasnika nepokretnosti u katastarskim knjigama "zbog promene pravne forme D.P. u A.D." potrebno da ugovor o prodaji društvenog kapitala metodom javne aukcije bude snabdeven dokazom o plaćenom porezu?

...

Upis prava na nepokretnosti u zemljišnim, katastarskim i drugim knjigama ne može da se vrši bez dokaza o plaćenom porezu na prenos apsolutnih prava

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-02388/2009-04 (_)

Da li je Republički geodetski zavod obveznik PDV?

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 26 pronadjenih primera ovde je prikazano 6 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Rešenje o dozvoli upisa promene na nepokretnostima u katastarskom operatu

...

Kao sredstvo obezbeđenja povraćaja ovog kredita po dospelosti iz člana 1. ovog Ugovora dužnik pristaje da hipotekarni poverilac može upisati svoje založno pravo u zemljišnim knjigama na nepokretnosti dužnika, i to: , površine m2, koja se nalazi u , ul. , br. , na katastarskoj parceli br. , KO , sve upisano u ZKUL .

...

Određuje se PRODAJA dužnikove nepokretnosti , katastarske parcele br. , upisane u zk. ul. br. KO , površine , radi namirenja poverioca u iznosu utvrđenom ovim rešenjem.

Rešenjem br. od godine utvrđeno je da zajedničku stvar poverioca i dužnika - nepokretnost : površine , koja se nalazi u , ul. , br. , odnosno katastarska parcela br. KO , zkul br. , treba prodati na javnoj prodaji radi njene deobe. Poverilac i dužnik su vlasnici opisane nepokretnosti na jednakim delovima i to: 1/2 je svojina poverioca a 1/2 je svojina dužnika.

Dozvoljava se izvršenje na nepokretnosti : , koja se nalazi u , ul. , br. , odnosno katastarska parcela br. KO , zkul br. , UPISOM ovog rešenja u zemljišne knjige za KO , UTVRIVANjEM vrednosti navedene nepokretnost , te njenom JAVNOM PRODAJOM, a novčana sredstva ostvarena na javnoj prodaji, uplatiti:

...

Služba za katastar nepokretnosti

U dokumentima tipa obrasci od ukupno 12 pronadjenih primera ovde je prikazano 6 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

OBRAZAC - Registar o primljenim podacima premera katastra zemljista katastra nepokretnosti i vodova 1 (_)

Razno / Registar o primljenim podacima premera katastra zemljista katastra nepokretnosti i vodova 1 /

OBRAZAC - Izjava o prihvatanju obaveze cuvanja i koriscenja podataka premera katastra zemljista katastra nepokretnosti i vodova (Obrazac-2) (_)

Razno / Izjava o prihvatanju obaveze cuvanja i koriscenja podataka premera katastra zemljista katastra nepokretnosti i vodova / Obrazac-2