Traženo: jonizacija

Ukupno nađeno: 1731 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 1729 pronadjenih primera ovde je prikazano 28 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Uredba o utvrđivanju Programa sistematskog ispitivanja nivoa nejonizujućih zračenja u životnoj sredini (RS)

Pravilnik o primeni izvora jonizujućih zračenja u medicini (RS)

Odluka o evidencijama o izvorima jonizujućih zračenja i o ozračenosti stanovništva, pacijenata i lica koja su pri radu izložena dejstvu jonizujućih zračenja (RS)

Pravilnik o evidenciji o izvorima jonizujućih zračenja, profesionalno izloženim licima, o izloženosti pacijenata jonizujućim zračenjima i radioaktivnom otpadu (RS)

Pravilnik o granicama izlaganja jonizujućim zračenjima (RS)

Odluka o stručnoj spremi i zdravstvenim uslovima lica koja rade sa izvorima jonizujućih zračenja (RS)

Odluka o uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica za vršenje merenja radi procene stepena izloženosti jonizujućim zračenjima lica koja rade sa izvorima zračenja, pacijenata i stanovništva (RS)

Pravilnik o uslovima za promet i korišćenje radioaktivnih materijala, rendgen-aparata i drugih uređaja koji proizvode jonizujuća zračenja (RS)

Pravilnik o utvrđivanju Programa za dopunsko obučavanje i osposobljavanje profesionalno izloženih lica i lica odgovornih za sprovođenje mera zaštite od jonizujućih zračenja (RS)

Pravilnik o prijavljivanju i evidentiranju izvora jonizujućih zračenja (RS)

Pravilnik o evidenciji o izvršenim poslovima iz oblasti zaštite od jonizujućih zračenja (RS)

Pravilnik o uslovima koje moraju da ispunjavaju pravna lica koja vrše poslove sistematskog ispitivanja nivoa nejonizujućih zračenja, kao i način i metode sistematskog ispitivanja u životnoj sredini (RS)

Pravilnik o izvorima nejonizujućih zračenja od posebnog interesa, vrstama izvora, načinu i periodu njihovog ispitivanja (RS)

Pravilnik o sadržini evidencije o izvorima nejonizujućih zračenja od posebnog interesa (RS)

Pravilnik o granicama izlaganja nejonizujućim zračenjima (RS)

Pravilnik o uslovima koje moraju da ispunjavaju pravna lica koja vrše poslove ispitivanja nivoa zračenja izvora nejonizujućih zračenja od posebnog interesa u životnoj sredini (RS)

Pravilnik o sadržini i izgledu obrasca izveštaja o sistematskom ispitivanju nivoa nejonizujućih zračenja u životnoj sredini (RS)

Odluka o osnivanju Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije (RS)

Zakon o zaštiti od jonizujućih zračenja i o nuklearnoj sigurnosti (RS)

Zakon o zaštiti od nejonizujućih zračenja (RS)

Zakon o zaštiti od jonizujućih zračenja (SCG)

Pravilnik o metrološkim uslovima za dozimetre sa jonizacionim komorama u radioterapiji (SCG)

Pravilnik o uslovima pod kojima se mogu stavljati u promet namirnice i predmeti opšte upotrebe koji su konzervisani jonizujućim zračenjem (SCG)

Odluka o evidencijama o izvorima jonizujućih zračenja i o ozračenosti stanovništva, pacijenata i lica koja su pri radu izložena dejstvu jonizujućih zračenja (SCG)

Odluka o stručnoj spremi i zdravstvenim uslovima lica koja rade sa izvorima jonizujućih zračenja (SCG)

Odluka o rejonizaciji vinogradarskih područja u SRJ (SCG)

Pravilnik o načinu upotrebe i klasifikaciji etalona jedinice apsorbovane doze jonizujućeg zračenja (SCG)

Pravilnik o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane (RS)

Označavanje hrane podvrgnute jonizirajućem zračenju

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 2 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Država SRJ je odgovorna za štetu koju trpi oštećeni, a koja je posledica bolesti koja je nastupila kao posledica izloženosti oštećene dejstvu jonizirajućeg i nejonizirajućeg zračenja

...

Opština nema ovlašćenje da nadzire sprovođenje zakona i drugih propisa iz oblasti zaštite vazduha od zagađivanja, zaštićenih prirodnih dobara, zaštite od buke (osim od zaštite od buke u stambenim, zanatskim i komunalnim dobrima), od opasnih materija i od jonizujućih zračenja