Traženo: isticanje table

Ukupno nađeno: 130 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 94 pronadjenih primera ovde je prikazano 15 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Zakon o prekršajima (RS)

Promena adrese i isticanje pismena na oglasnoj tabli

Zakon o prekršajima (RS)

Isticanje pismena na oglasnoj tabli

Poseban kolektivni ugovor za državne organe (RS)

6) mogućnost isticanja obaveštenja i bitnih dokumenata sindikata na oglasnim tablama poslodavca;

Sudski poslovnik (RS)

Upravitelj pisarnice, stara se o blagovremenom i urednom isticanju i uklanjanju oglasnih primeraka na oglasnu tablu .

Sudski dani oglašavaju se u mestu u kome se održavaju putem sredstava javnog informisanja ili na drugi pogodan način (oglasna tabla sudske jedinice, mesne kancelarije ili druga mesta podobna za isticanje oglasa).

Statut Advokatske komore Srbije (RS)

Protekom osmog dana od dana isticanja na oglasnoj tabli dostava se smatra uredno izvršenom.

Javnost rada obezbeđuje se održavanjem javnih sednica svih organa Advokatske komore Srbije, obaveštavanjem o održavanju sednica isticanjem preko oglasnih tabli u sudovima i komorama, dostavljanjem informacija i izveštaja o radu organa Advokatske komore Srbije, objavljivanjem statuta i opštih akata Advokatske komore Srbije u "Službenom glasniku Republike Srbije", časopisu "Branič", časopisu "Informativni bilten" i drugim publikacijama Advokatske komore Srbije, oglasima putem medija i njeb prezentacijom.

Obaveštavanje članstva o održavanju sednica organa Advokatske komore Srbije i advokatskih komora u sastavu Advokatske komore Srbije vrši se ličnom dostavom pismenim putem, isticanjem akta o sazivu na oglasnoj tabli , njegovim objavljivanjem u publikacijama Advokatske komore Srbije i medijima.

Zakon o parničnom postupku (RS)

Advokat, odnosno ovlašćeni predstavnik pravnog lica je dužan da pismeno preuzme iz sudskog pregratka u roku od osam dana od dana polaganja u sudski pregradak. Ako pismeno ne bude podignuto u tom roku, dostavljanje se vrši isticanjem pismena na oglasnu tablu suda i dostavljanje se smatra izvršenim po isteku roka od osam dana od dana isticanja pismena na oglasnu tablu suda.

Ako oni to ne učine, sud će da odredi da se sva dalja dostavljanja u parnici za tu stranku vrše isticanjem pismena na oglasnu tablu suda.

Dostavljanje se smatra izvršenim po proteku roka od osam dana od dana isticanja pismena na oglasnu tablu suda.

Stranci koja opozove punomoćnika za primanje pismena i istovremeno ne odredi drugog punomoćnika, sud će dostavljanje da vrši isticanjem pismena na oglasnu tablu suda, sve dok ta stranka ne odredi drugog punomoćnika za primanje pismena.

Zakon o prekršajima (RS)

Po proteku roka iz stava 1. ovog člana, pismeno će se istaći na oglasnoj tabli i internet stranici suda, ako za to postoje tehnički uslovi. Dostavljanje se smatra izvršenim po isteku roka od osam dana od dana isticanja pismena na oglasnoj tabli i internet stranici suda.

Ako se pri ponovljenom pokušaju pismeno ne može dostaviti u vreme i u mestu određenom na način iz stava 4. ovog člana, pismeno će se istaći na oglasnoj tabli i internet stranici suda ako za to postoje tehnički uslovi. Dostavljanje se smatra izvršenim po isteku roka od osam dana od dana isticanja pismena na oglasnoj tabli i internet stranici suda.

Ako to ne učine, sud će odrediti da se sva dalja dostavljanja u postupku za tu stranku vrše isticanjem pismena na oglasnoj tabli i internet stranici suda, izuzev ako je reč o dostavljanju presude kojom je izrečena kazna zatvora.

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 34 pronadjenih primera ovde je prikazano 13 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Pitanje: Da li sud rešenje o zameni novčane kazne, koje je pravnosnažno nakon isticanja na oglasnu tablu suda, može sa klauzulom pravnosnažnosti dostavljati Osnovnom sudu na sprovođenje izvršenja?

...

... tabli , u kome se navode početne cene s druge javne prodaje, napomena da su iste orijentacionog karaktera s pozivom na stav 6. ovog člana, i vremenski rok za neposrednu pogodbu (u praksi 2-3 sedmice). Ukoliko se zainteresovani ponuđač obrati sudu, sudski izvršitelj uzima njegovu izjavu na zapisnik, koji dostavlja poveriocu na izjašnjenje, pošto su u praksi ponuđači nudili minimalne iznose, čak 10% od procenjene vrednosti stvari. Pitanje je i da li treba ovakav zaključak isticati ... tabli ...

...

Zakon ne sadrži ovlašćenje jedinice lokalne samouprave da prilikom određivanja visine lokalnih komunalnih taksa (pa i takse za isticanje firme na poslovnom prostoru) može propisivati druge kriterijume, osim onih koji su zakonom predviđeni, a da li će se opredeliti za jedan ili više ovih kriterijuma stvar je isključivo same skupštine jedinice lokalne samouprave i spada u domen njene diskrecione procene.

...

Kada je adresa okrivljenog poznata, onda se dostavljanje presude ne može izvršiti isticanjem presude na oglasnoj tabli suda u smislu člana 162. stav 3. ZKP.

...

Vlada nije utvrdila najviši iznos za lokalne komunalne takse koji bi ograničavao skupštinu opštine u pogledu utvrđivanja visine takse za isticanje firme na poslovnom prostoru, te je visina ovog lokalnog javnog prihoda predmet samostalnog uređivanja od strane skupštine jedinice lokalne samouprave.

...

Pravo Poreske uprave na naplatu poreza iz poreskih davanja, zastareva za pet godina od dana kada je zastarelost počela da teče. Zastarelost prava na naplatu poreza iz sporednih poreskih davanja, počinje da teče od prvog dana naredne godine, od godine kada je obaveza poreskog dužnika dospela za plaćanje. Potraživanje tužioca po osnovu poreza dobiti preduzeća, komunalne takse za isticanje firme , prihoda od novčanih kazni, ostalih troškova budžeta Republike, troškove prinudne naplate i drugi troškovi

...

Prvo se dostavljanje vrši na adresu sedišta pravnog lica koje je upisano u registar nadležnog organa. Samo ako je ovakvo dostavljanje bezuspešno, sud je ovlašćen da dostavu vrši na adresu lica ovlašćenog za zastupanje pravnog lica koje je upisano u registar. Ako je i ovakvo dostavljanje bezuspešno, tek onda se vrši isticanjem pismena na oglasnu tablu suda.

...

Zakonom o finansiranju lokalne samouprave utvrđeni su kriterijumi za određivanje različite visine svih lokalnih komunalnih taksi, pa i taksi za isticanje firme na poslovnom prostoru i jedinica lokalne samouprave nije ovlašćena da svojim aktom propisuje druge kriterijume, mimo onih utvrđenih Zakonom. Stoga akt jedinice lokalne samouprave kojim je visina takse za isticanje firme bila određena u zavisnosti od kriterijuma koji nisu utvrđeni Zakonom, odnosno u zavisnosti od broja zaposlenih kod

...

Samo pismena koja se po zakonu ne moraju lično dostaviti i za koje je prethodno bezuspešno pokušana dostava, mogu se na osnovu člana 140. Zakona o parničnom postupku stranci dostaviti isticanjem na oglasnu tablu .

...

Rok od 5 dana za podnošenje prigovora na nacrt glavne deobe počinje da teče po proteku roka od 8 dana od dana isticanja nacrta ili obaveštenje gde se nacrt nalazi na oglasnoj tabli stečajnog suda.

...

O odobrenju prinudnog poravnanja sud obaveštava dužnika, predlagača i organizacije koja za dužnika obavlja poslove platnog prometa dostavljanjem rešenja a ostalim, isticanjem rešenja na oglasnu tablu suda

...

Skupština opštine ne može određivati kriterijume za različito određivanje visine komunalne takse za isticanje firme

...

Odluka o komunalnim taksama ne može propisati različitu visinu takse za isticanje firme zavisno od delatnosti i drugih elemenata vezanih za poslovanje obveznika i vrste poslovnog objekta

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 2 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Odredbom člana 28. stav 3 Zakona o prinudnom poravnanju, stečaju i likvidaciji određeno je da posle isticanja rešenja o otvaranju postupka prinudnog poravnanja na oglasnoj tabli suda, dužnik ne može opterećivati svoju imovinu bez odobrenja predsednika veća prinudnog poravnanja.

...

Obeležje pripadnosti sistemu Davaoca franšizinga biće označeno isticanjem skraćene firme i zaštitnog znaka Davaoca franšizinga.