Traženo: invalidnina

Ukupno nađeno: 7773 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 7353 pronadjenih primera ovde je prikazano 8 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Rešenje o određivanju osnovice osiguranja na koju se obračunava i plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica uključena u obavezno osiguranje (RS)

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju (RS)

Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (RS)

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom (RS)

Pravilnik o društvenom standardu korisnika penzija Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (RS)

Pravilnik o raspodeli sredstava za programe zaštite i unapređenja položaja osoba sa invaliditetom i za finansiranje ustanova socijalne zaštite (RS)

Uredba o načinu ostvarivanja prava pripadnika Jugoslovenske vojske u otadžbini i Ravnogorskog pokreta u oblasti boračko- invalidske zaštite (RS)

Pravilnik o načinu izdavanja, sadržini i izgledu legitimacije inspektora za vršenje nadzora nad sprovođenjem Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom (RS)

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 341 pronadjenog primera ovde je prikazano 6 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

poslodavac koji je zaposlio osobu sa invaliditetom nije u obavezi da plaća penale u visini trostrukog iznosa minimalne zarade utvrđene u skladu sa propisima o radu samo ako u vreme vršenja kontrole poseduje i pruži dokaze da ima zaposlenu osobu sa invaliditetom .

...

Okrivljena se oslobađa od krivice kada je prekršajno delo učinila u stanju neuračunljivosti - u stanju duševne poremećenosti usled postojanja trajne duševne bolesti i u kom stanju nije bila svesna značaja svoje prekršajne radnje niti je mogla upravljati svojim postupcima.

...

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje ima prava da od lica odgovornog za štetu potražuje samo onaj iznos isplaćenih penzija, koji je posledica štetnog događaja.

...

U slučaju naročito teškog invaliditeta nekog lica sud može dosuditi njegovom bračnom drugu, deci i roditeljima pravičnu novčanu naknadu za njihove duševne bolove.

...

Naknada štete za duševne bolove u slučaju naročito teškog invaliditeta može se priznati samo u izuzetno teškim slučajevima, kada je povređeno lice zbog posledica povreda u vidu telesnih nedostataka i ograničenja fizički onemogućeno da obavlja naročito veliki deo uobičajenih fizičkih aktivnosti, i kada zbog toga ima određena psihološka ograničenja.

...

Činjenice koje su organu bile poznate u vreme vođenja postupka radi ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, i koje je organ uzeo u obzir prilikom odlučivanja, ne mogu biti razlog za ponavljanje postupka po službenoj dužnosti.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 40 pronadjenih primera ovde je prikazano 6 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Da li invalidski penzioner može da registruje firmu d.o.o, znači da je vlasnik i direktor, a da nije član društva, niti da je u istoj zaposlen?

...

Vreme koje je civilno lice na službi u Vojsci i vojnim jedinicama i vojnim ustanovama provelo u trupi ne računa se u staž osiguranja sa uvećanim trajanjem u smislu Zakona o penzijskom i invalidskom osi guranju

...

Godine 2001. utvrđena mi je <lat>III<d> kategorija invalidnosti , a 2004. godine rešenjem ukinuta i utvrđena naknada u iznosu od 50% invalidske penzije. 2007. godine napunila sam 32 godine penzijskog staža i 55 godina života. Da li imam pravo na starosnu penziju?

...

Imam 35 godina radnog staža i invalid sam treće kategorije. Koja su prava zaposlenog sa ograničenom radnom sposobnošću u slučaju proglašenja za tehnološki višak? Da li ima elemenata za tužbu redovnom sudu?

...

Uvoz sportskih invalidskih kolica koje kao donaciju dobija klub košarkaša oslobođen je PDV

...

Ostvarivanje prava na refundaciju plaćenog PDV prilikom uvoza automobila od strane osoba sa invaliditetom

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 24 pronadjena primera ovde je prikazano 5 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

koji odgovaraju njegovoj stručnoj spremi, zanimanju i preostaloj radnoj sposobnosti, a usled invalidnosti koja je nastupila kod imenovanog.

Nalazom nadležnog organa Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja broj od godine kod zaposlenog , na poslovima , utvrđeno je trajno smanjenje sposobnosti za rad na pomenutim poslovima. Imajući to u vidu, zaposleni se raspoređuje na druge poslove koji odgovaraju njegovoj preostaloj radnoj sposobnosti.

Nalazom nadležnog organa Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja broj od godine kod zaposlenog , na poslovima , utvrđen je trajni gubitak sposobnosti za rad na pomenutim poslovima. Imajući to u vidu, zaposleni se raspoređuje na druge poslove koji odgovaraju njegovoj preostaloj radnoj sposobnosti.

...

2. Kod zaposlenog je, u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju, od strane nadležnog organa utvrđeno da postoji opasnost od nastanka invalidnosti na određenim poslovima.

U dokumentima tipa obrasci od ukupno 15 pronadjenih primera ovde je prikazano 5 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

OBRAZAC - Zahtev za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za pojedine kategorije osiguranika zaposleni (Obrazac-1a) (_)

Razno / Zahtev za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za pojedine kategorije osiguranika zaposleni / Obrazac-1a

OBRAZAC - Zahtev za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za pojedine kategorije osiguranika zaposleni po osnovu umrlog osiguranika odnosno korisnika (Obrazac-1b) (_)

Razno / Zahtev za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za pojedine kategorije osiguranika zaposleni po osnovu umrlog osiguranika odnosno korisnika / Obrazac-1b