Traženo: internat

Ukupno nađeno: 6066 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 5967 pronadjenih primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Pravilnik o standardima za kategorizaciju ugostiteljskih objekata za smeštaj (RS)

Pravilnik o smeštaju i ishrani učenika i studenata (RS)

Pravilnik o bližim uslovima za osnivanje i normativima i standardima za obavljanje delatnosti ustanova socijalne zaštite za smeštaj dece i omladine bez roditeljskog staranja i dece i omladine sa poremećajima u ponašanju (RS)

Tarifa naknada koje naplaćuje Sokoj po osnovu javnog izvođenja u ugostiteljskim objektima (sa ili bez smeštajnih kapaciteta), kao i drugim objektima ugostiteljskog tipa (RS)

Tarifa naknada koje naplaćuje Sokoj po osnovu prenošenja izvođenja u ugostiteljskim objektima (sa ili bez smeštajnih kapaciteta), kao i drugim objektima ugostiteljskog tipa sa koncerata, muzičko-zabavnih priredbi i drugih muzičkih manifestacija (RS)

Tarifa naknada koje naplaćuje Sokoj po osnovu javnog izvođenja u ugostiteljskim objektima (sa ili bez smeštajnih kapaciteta), kao i drugim objektima ugostiteljskog tipa na zabavnim priredbama (RS)

Pravilnik o uslovima u pogledu objekata za skladištenje sredstava za ishranu bilja i prostorija za prodaju i smeštaj sredstava za ishranu bilja (RS)

Pravilnik o hemikalijama za koje je proizvođač ili uvoznik dužan da utvrdi kauciju za pojedinačnu ambalažu u koju je smeštena ta hemikalija i o visini kaucije za određenu ambalažu prema vrsti ambalaže ili hemikalije koja je u nju smeštena (RS)

Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije gostiju u ugostiteljskom objektu za smeštaj (RS)

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 31 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Bespravno korišćenje smeštaja u objektu poslodavca ne može se kvalifikovati kao povreda radne obaveze, čija povreda povlači otkaz ugovora o radu.

...

Licima lišenim slobode presuda i druga sudska pismena dostavljaju se u sudu ili posredstvom uprave ustanove u kojoj su smeštena .

...

Okrivljeni je prikrivao motorno vozilo tako što je svoju garažu u svrhu smeštaja vozila izdao u zakup licu o čiji identitet nije utvrdio i nije proveravao poreklo vozila koje je u garažu smešteno u njegovom prisustvu, a kasnije je delimično demontirano a sa vozila su skinute registarske tablice.

...

Radi otklanjanja teškog ugrožavanja prava maloletne dece, sud može doneti rešenje o određivanju privremene mere kojom će narediti izdvajanje dece iz roditeljske porodice i smeštaj u hraniteljske porodice, do okončanja parničnog postupka za lišenje roditeljskog prava, pre dostavljanja predloga roditeljima kao protivnoj stranci i pre nego što im je omogućeno da se o predlogu izjasne, ukoliko bi ostankom u primarnoj porodici nesumnjivo bio ugrožen pravilan dalji psihofizički razvoj dece.

...

Prometom pesticida može se baviti pravno lice ako ima prostorije za njihov smeštaj koje ispunjavaju zakonom propisane uslove i radnika u stalnom radnom odnosu sa visokom stručnom spremom u oblasti zaštite bilja.

...

Za odlučivanje o privremenoj meri radi zaštite smeštaja i izdržavanja dece, u sporovima iz odnosa roditelja i dece uvek je u prvom stepenu nadležno veće

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 32 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Da li kandidat koji se prijavio na konkurs za izbor direktora ustanove socijalne zaštite za smeštaj korisnika, a nije dostavio Program rada, može ravnopravno da učestvuju u izboru za imenovanje direktora sa kandidatima koji su dostavili potpunu dokumentaciju, odnosno da li Program rada može naknadno dostaviti? Da li lice koje ima završenu Višu pedagošku školu - nastavnik fizike i hemije ispunjava uslove za direktora ustanove socijalne zaštite?

...

Ako je jedan od usvojilaca nezaposlen i nije opravdano sprečen da neguje dete, drugi usvojilac koji je u radnom odnosu ne bi imao pravo na odsustvo sa rada radi nege deteta osam meseci neprekidno od dana smeštaja deteta u porodicu usvojioca

...

Uslugama smeštaja u hotelima, motelima, odmaralištima, domovima i kampovima, čiji se promet plaća po posebnoj poreskoj stopi PDV od 8%, smatraju se SAMO usluge razvrstane u tu kategorije u skladu sa propisima kojima se uređuje obavljanje turističke i ugostiteljske delatnosti

...

Usluge medicinske rehabilitacije koje se sprovode po Zakonu o zdravstvenoj zaštiti ne podležu PDV. Ako se uz usluge medicinske rehabilitacije pružaju i usluge smeštaja i konzumacije jela i pića na licu mesta, na naknadu za ove usluge plaća se PDV

...

Na promet usluga smeštaja (prenoćišta) u hotelima, motelima, odmaralištima, domovima i kampovima, koji su razvrstani u kategorije u skladu s propisima kojima se uređuje obavljanje turističke i ugostiteljske delatnosti, primenjuje se posebna stopa PDV od 8%

...

Oporezivanje naknade stvarnih troškova smeštaja izabranih, odnosno postavljenih lica

...

Poreski tretman naknade troškova smeštaja na službenom putovanju na osnovu priznanice fizičkog lica za prenoćište

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 36 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

jednom od hranitelja deteta mlađeg od pet godina života, radi nege deteta, odobrava se odsustvo sa rada osam meseci neprekidno od dana smeštaja deteta u hraniteljsku odnosno od godine do godine, a najduže do pet godina života deteta.

Zaposleni je podneo zahtev br. od godine, da mu se odobri odsustvo sa rada radi nege deteta mlađeg od pet godina života, od dana smeštaja deteta u hraniteljsku porodicu.

Uz zahtev je priložena odgovarajuća dokumentacija o starosti i smeštaju deteta, kojom se dokazuje potreba odsustva sa rada radi nege deteta.

jednom od staratelja deteta mlađeg od pet godina života, radi nege deteta, odobrava se odsustvo sa rada osam meseci neprekidno od dana smeštaja deteta u hraniteljsku odnosno od godine do godine, a najduže do pet godina života deteta.

Zaposleni je podneo zahtev br. od godine, da mu se odobri odsustvo sa rada radi nege deteta mlađeg od pet godina života, od dana smeštaja deteta u starateljsku porodicu.

Zaposleni je podneo zahtev br. od godine, da mu se odobri odsustvo sa rada radi nege deteta mlađeg od pet godina života, od dana smeštaja deteta u hraniteljsku ili starateljsku (odnosno usvojiteljsku porodicu).