hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: instalacija

Ukupno nađeno: 3601 primer (stranica je generisana 20.12.2013)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 3567 pronadjenih primera ovde je prikazano 11 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Zakon o ratifikaciji sporazuma između saveta ministara srbije i crne gore i vlade rumunije o kapitalnom remontu, modernizaciji i povećanju instalisane snage hidroagregata hidroenergetskog i plovidbenog sistema đerdap <lat>ii<d> (mp)

Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava centar za obuku osoblja koje obavlja poslove kontrole ispravnosti površina za kretanje vazduhoplova, objekata i instalacija aerodroma (SCG)

Pravilnik o uslovima za vršenje pregleda tehničke dokumentacije, pregleda i ispitivanja oruđa za rad, opasnih materija, instalacija i radne sredine, sredstava i opreme lične zaštite i osposobljavanje radnika za bezbedan rad (RS)

Pravilnik o postupku pregleda i ispitivanja radne sredine, opasnih materija, oruđa za rad, instalacija i sredstava i opreme lične zaštite (RS)

Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona (SCG)

Pravilnik o tehničkim normativima za unutrašnje gasne instalacije (SCG)

Pravilnik o električnim instalacijama i zaštiti od požara brodova Jugoslovenske trgovačke mornarice (SCG)

Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za tehničko rukovanje gasovodnim sistemom i rukovanje i održavanje gasnih uređaja, postrojenja i instalacija (RS)

Zakon o republičkim administrativnim taksama (RS)

Za izdavanje saglasnosti za izgradnju, odnosno za postavljanje objekta, odnosno za promenu namene objekta, odnosno za postavljanje instalacije , opreme i uređaja na području graničnog prelaza - 14.060

4) po zahtevu za tehnički prijem instalacija i uređaja - 22.260

8) za utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje poslova održavanja gasovoda i unutrašnjih gasnih instalacija - 14.720

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 15 pronadjenih primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

O održavanju tehničkog sistema za isporuku vode, koji predstavljaju postrojenja i uređaji, vodovodna mreža i priključci do mernog uređaja korisnika, koji čine javni vodovod, stara se tužilac; o održavanju tehničkog sistema za isporuku vode koji čine okna za merni uređaj, vodomeri i kućne instalacije , koji predstavljaju unutrašnje instalacije , stara se korisnik komunalne usluge.

...

Pravo na priključenje telefonskih uređaja na PTT meržu ostvaruje se u administrativnom postupku pa stoga do zasnivanja pretplatničkog odnosa pojedinci i pravna lica, i kad faktički upotrebljavaju telefonske uređaje i instalacije , nisu u građansko.pravnom odnosu sa PTT organizacijom i ne mogu ostvarivati državinsku zaštitu koja se ostvaruje samo u građansko.pravnom režimu.

...

Na osnovu pretpostavljenog prava svojine na instalacijama (zajednički priključak na vodovod, kanalizaciju, električnu energiju) ne može se steći pravo suvlasništva na poslovnom prostoru koji je odvojena fizička celina, na kojem je utvrđeno pravo svojine u korist stečajnog dužnika

...

Toplotna postrojenja i instalacije u stambenoj zgradi koje služe za zagrevanje zgrada i stanova, kada su uključene na daljinski ili blokovski sistem grejanja, smatraju se opasnim stvarima, pa stoga u slučaju nastanka štete u vezi sa tim postrojenjima oštećenom odgovara SIZ stanovanja koji gazduje, odnosno upravlja zgradom u kojoj se nalaze ove instalacije

...

Samoupravna interesna zajednica je društvenopravno lice koje gazduje stambenim zgradama u društvenoj svojini, pa je odgovoran za štetu koju drugim licima pričine stambene zgrade i instalacije u tim zgradama, a od te odgovornosti se osloboditi ako dokaže da je šteta nastala isključivom krivicom trećeg lica ili dejstvom više sile

...

Elektrodistribucija kao imalac opasne stvari elektrovoda, dužna je da naknadi štetu do koje je došlo usled požara zbog neodržavanja instalacija

...

Lice koje sa drugim dogovorio da mu da u zakup plac na kome će da instalira cisternu cisterne i pumpe u kojima lageruje naftu iz nedozvoljene trgovine i prodaje je, pomagač je

...

Ako neki od stanara ne plaća srazmerni deo troškova korišćenja energije, to ne daje pravo drugom korisniku da ga isključi sa te instalacije

...

Pod građevinskim objektom se podrazumeva građevina koja predstavlja fizičku i tehničko-tehnološku ili biotehničku celinu sa svim instalacijama i postrojenjima a ne i temelj za građevinski objekat koji tek treba da bude sagrađen

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 2 pronadjena primera svi su prikazani.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Lica koja imaju poseban prostor u kome obavljaju registrovanu delatnost, a koja su prema Zakonu o fiskalnim kasama u obavezi da evidentiraju promet preko fiskalne kase, u obavezi su da nabave i instaliraju terminal za daljinsko očitavanje fiskalne kase koja se nalazi u sedištu

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 430-00-0315/2009-04 (_)

a) Obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase lica koje obavlja delatnost iz grane 852 - Veterinarske aktivnosti, kao i način evidentiranja prometa preko fiskalne kase upotrebljenih lekova b) Poreski tretman prometa veterinarskih usluga

ogl3
ogl4

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 17 pronadjenih primera ovde je prikazano 8 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

i to svake godine u terminima , sa pravom korišćenja zajedničkih objekata, prostorija, uređaja i instalacija u turističkom naselju, odnosno hotelu.

- obezbedi održavanje zajedničkih objekata, prostorija, uređaja i instalacija u turističkom naselju, odnosno hotelu i - korisniku pruža odgovarajuće usluge u vezi sa korišćenjem tih sadržaja.

...

O ISPORUCI I INSTALACIJI PROGRAMSKOG PAKETA

- Ažuiranje pripadajuće baze u trajanju , po isporuci i instalaciji

Ovim Ugovorom, prodavac prihvata obavezu da izvrši isporuku i instalaciju programskog paketa sa aktuelnom bazom na serveru Kupca.

Instalacija programskog paketa podrazumeva instalaciju softvera sa aktuelnom bazom .

Prodavac se obavezuje i da u periodu od 12 meseci, počev od datuma uplate, uredno vrši azuriranje baza i softvera instaliranih na računarima kupca, putem interneta u intervalima koje Kupac sam odredi.

Isporuku i instalaciju programskog paketa prodavac će izvršiti u roku od 10 dana po potpisivanju ovog Ugovora.

hor003