Traženo: inostrani

Ukupno nađeno: 24537 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 23982 pronadjena primera ovde je prikazano 8 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Pravilnik o uslovima i načinu upućivanja osiguranih lica na lečenje u inostranstvo (RS)

Odluka o načinu i uslovima korišćenja finansijskih kredita iz inostranstva za namene iz člana 21. stav 2. Zakona o deviznom poslovanju (RS)

Pravilnik o tehničkim i tehničko-eksploatacionim uslovima koje moraju ispunjavati teretna vozila i autobusi kojima se obavlja međunarodni javni prevoz u drumskom saobraćaju (RS)

Uredba o načinu raspodele i kriterijumima za dodelu stranih dozvola za međunarodni javni prevoz stvari domaćim prevoznicima (RS)

Uredba o raspodeli stranih dozvola za međunarodni javni prevoz stvari domaćim prevoznicima (RS)

Odluka o uslovima pod kojima i načinu na koji rezidenti mogu držati devize na računu kod banke u inostranstvu (RS)

Pravilnik o uslovima pod kojima se izdaje odobrenje stranom avio-prevoziocu za obavljanje međunarodnog javnog avio-prevoza sa Republikom Srbijom (RS)

Uredba o uslovima pod kojima strana plovila mogu da plove i državnim vodnim putevima radi ulaska u domaće luke otvorene za međunarodni saobraćaj (RS)

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 357 pronadjenih primera ovde je prikazano 6 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

U predmetima sa više okrivljenih u kojima je utvrđena odgovornost istih sem jednog koji je nedostupan zbog boravka u inostranstvu , ne može se izdvojiti postupak ili istom odlukom protiv njega obustaviti postupak.

...

Izveštaj pošte-dostavljača u kojem je navedeno da je okrivljeni na privremenom radu u inostranstvu , ne može biti osnov za prekid postupka.

...

Kada vlasnik vozila kao vozača koji je njegovim vozilom učinio prekršaj iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, označi lice koje se prema izveštaju policijske ispostave nalazi u inostranstvu , ne može se smatrati da je identifikovao vozača vozila.

...

Nemeđunarodni oružani sukob je uređen kako domaćim, tako i međunarodnim pravom koji se odnosi na ljudska prava, posebno i članom 3. zajedničkim za sve Ženevske konvencije iz 1949. godine, Dopunskim protokolom <lat>II</lat>.

...

... međunarodnog ... međunarodno ...

...

Sud Republike Srbije, shodnom primenom pravila o mesnoj nadležnosti, nadležan je da odlučuje o protivtužbi, koju domaće lice podnese u parnici koja teče kod istog suda po tužbi lica sa sedištem u inostranstvu , a nije reč o zahtevu iz protivtužbe, za koji bi bio isključivo nadležan inostrani sud, prema sedištu tužioca-protivtuženog.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 161 pronadjenog primera ovde je prikazano 5 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Poreski tretman prometa usluge ustupanja igrača na neodređeno vreme od strane obveznika PDV - srpskog fudbalskog kluba fudbalskom klubu u inostranstvu , kao i poreski tretman premija, nagrada, stimulacija, bonusa i drugih primanja sportiste po osnovu njegovog doprinosa uspehu u ostvarivanju odgovarajućih sportskih rezultata sportske organizacije

...

Poreski tretman prihoda koje nerezidentni obveznik ostvari od rezidentnog obveznika u slučaju kada rezidentni obveznik plaća zakupninu za nepokretnost u inostranstvu zakupodavcu - pravnom licu, rezidentu države u kojoj se ta nepokretnost nalazi

...

a) Obaveza zdravstvene ustanove da evidentira promet preko fiskalne kase u slučaju pružanja zdravstvenih usluga: / 1) po osnovu međunarodnih ugovora sa Republikom Srpskom i Republikom Crnom Gorom, koje naplaćuje od fondova tih država; / 2) fizičkim licima, vojnim osiguranicima Republike Srbije, koji sa uputom svojih vojnih komandi dolaze na dijagnostiku i/ili lečenje, a plaćanje vrši Finansijska služba osiguranja vojnih osiguranika Beograd; / 3) preventivnih pregleda za rano otkrivanje raka fizičkim

...

Poreski tretman pružanja usluge oplemenjivanja dobara inostranom naručiocu

...

poreza na upotrebu mobilnog telefona obračunatog "postpejd" korisniku u slučaju delimičnog plaćanja "postpejd" računa za usluge mobilne telefonije / c) Da li se plaća porez na upotrebu mobilnog telefona na usluge mobilne telefonije "postpejd" korisnicima koje su koristili prilikom boravka u inostranstvu , a koje je davalac usluga iskazao kao posebnu stavku u svom "postpejd" računu, kao i porez na upotrebu mobilnog telefona na usluge mobilne telefonije koje davalac usluga pruža inostranim ...

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 30 pronadjenih primera ovde je prikazano 5 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Predmet ovog ugovora je prevoz robe iz Srbije u inostranstvo , kao i iz inostranstva za Sbriju.

...

Predmet ovog ugovora su usluge vazdušnog prevoza stvari i dokumenata koje Prevoznik obavlja na međunarodnim i domaćim avio linijama, u skladu sa narudžbenicom Naručioca.

U skladu sa odredbama međunarodnih konvencija o vazdušnom saobraćaju, međunarodni vazdušni prevoz je onaj kod koga se mesto poletanja i mesto sletanja nalaze na teritoriji dve države potpisnice konvencije, ili na teritoriji jedne države ako je predviđeno međusletanje na teritoriji druge države potpisnice.

...

Autor Naručiocu ustupa pravo na predstavljanje dramskog dela iz člana #L043. ovog ugovora u neograničenom trajanju i neograničenom broju predstavljanja u zemlji i inostranstvu , kao i njegovo predstavljanje na takmičenjima, dramskim festivalima i drugim manifestacijama.

...

U predlogu za prinudno poravnanje, dužnik je naveo da je sa preduzećem inostranim partnerom zaključio ugovor o poslu koji treba da bude završen do ___ godine.

U dokumentima tipa obračuni od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Putni nalog - inostrani

U dokumentima tipa obrasci od ukupno 6 pronadjenih primera ovde je prikazano 5 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

OBRAZAC - Pretežan izvoz dobara u inostranstvo (PID-PDV-1) (_)

Porezi / Pretežan izvoz dobara u inostranstvo / PID-PDV-1

OBRAZAC - Pretežan izvoz dobara u inostranstvo (PID-PDV) (_)

Porezi / Pretežan izvoz dobara u inostranstvo / PID-PDV