Traženo: indosament

Ukupno nađeno: 168 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 151 pronadjenih primera ovde je prikazano 15 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Zakon o obligacionim odnosima (SCG)

Vrsta indosamenta

Zakon o pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi (RS)

Teretnica na ime prenosi se ustupanjem, teretnica po naredbi - indosamentom , a teretnica na donosioca - predajom.

Na oblik i dejstvo indosamenta shodno se primenjuju odredbe meničnog prava, osim odredbi o regresu.

Ako je polisa osiguranja izdata, prenos prava iz osiguranja vrši se indosiranjem te polise ili na drugi odgovarajući način.

Pravilnik o utvrđivanju šta se smatra naplatom potraživanja, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost (RS)

5) podnošenjem menice na isplatu, odnosno prenos ( indosiranje ) menice, u slučaju kada se potraživanje naplaćuje putem menice;

Zakon o izvršenju i obezbeđenju (RS)

Plenidba potraživanja zasnovanog na hartiji od vrednosti koja se prenosi indosamentom ili za čije je ostvarenje inače potrebna ta hartija, sprovodi se na taj način što se takva hartija oduzme od izvršnog dužnika i preda sudu, odnosno izvršitelju.

Prenos potraživanja zasnovanog na hartiji od vrednosti koja se prenosi indosamentom ili za čije je ostvarenje inače potrebno da ona bude podnesena, sproveden je kad sud, odnosno izvršitelj na tu hartiju stavi izjavu o prenosu i hartiju snabdevenu tom izjavom preda izvršnom poveriocu.

Potraživanje koje se zasniva na hartiji od vrednosti koja se prenosi indosamentom ili za čije je ostvarenje potrebno podnošenje te hartije ili koje se iz drugih razloga ne može deliti u pogledu prenosa ili ostvarenja, može se preneti samo u njegovom punom iznosu.

Uputstvo za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova (RS)

Ako bankarski ček podnet na otkup ispunjava sve potrebne uslove, menjač će od korisnika (remitenta) zahtevati da ga indosira pred njim - stavljanjem potpisa na poleđini čeka (po njegovoj širini), a identitet korisnika utvrdiće na osnovu važeće putne isprave ili važeće lične karte. Kad se identitet korisnika utvrđuje na osnovu putne isprave, potpis mora biti identičan potpisu na toj ispravi.

Ovlašćeni menjač može otkupiti bankarski ček kad korisnik preda i original i kopiju tog čeka i kad oba primerka prethodno potpiše ( indosira ) na poleđini. I original i kopiju ovog čeka ovlašćeni menjač dostavlja banci s kojom je zaključio ugovor.

Zakon o obligacionim i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju (RS)

Prenosivi tovarni list po naredbi prenosi se indosamentom , a prenosivi tovarni list na donosioca - predajom.

Na oblik i pravno dejstvo indosamenta shodno se primenjuje zakon kojim se uređuje menica, izuzev odredaba koje se odnose na regres.

Smernice za primenu Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma za obveznike u nadležnosti komisije za hartije od vrednosti (RS)

6) kao usluge koje predstavljaju visoki rizik za pranje novca i finansiranje terorizma mogu se smatrati i svi prenosivi instrumenti koji glase na donosioca, ali isto tako prenosivi instrumenti, izdati na donosioca ili u korist fiktivnog primaoca, indosirani bez ograničenja ili u drugim oblicima koji dopuštaju prenos naslova po predaji, i svi drugi nepotpuni instrumenti koji su potpisani, ali bez navedenog imena primaoca.

Pravilnik o sadržini, načinu vođenja i izgledu Registra robnih zapisa za poljoprivredne proizvode, kao i sadržini i načinu izdavanja robnog zapisa, načinu vođenja evidencije o izdatim robnim zapisima i obrascu robnog zapisa (RS)

Podaci o prenosu robnog zapisa iz stava 9. ovog člana su: naziv, sedište, PIB i matični broj indosatara (za pravno lice) odnosno ime i prezime, prebivalište, JMBG, broj lične karte i PU indosatara (za fizičko lice).

1) izjava indosanta o prenosu robnog zapisa: "Neopozivo i bezuslovno prenosim robni zapis i vlasništvo na robi na indosatara ";

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 15 pronadjenih primera ovde je prikazano 13 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Indosant može u meničnom sporu po tužbi indosatara istaći prigovor nepunovažnosti ugovora o eskontu na osnovu koga je izvršen indosament , ako je ugovor zaključilo neovlašćeno lice

...

Poverilac koji je indosirao menicu pre njene dospelosti ima pravo na kamatu samo za vreme od isteka roka od 15 dana od nastanka dužničko-poverilačkog odnosa do dana indosiranja menice

...

Imalac menice ima pravo da od indosanta , kao regresnog dužnika, zahteva isplatu zateznih kamata na meničnu svotu, ako menica o roku dospeća nije isplaćena, pa i kada je menicu pribavio po osnovu ugovora o eskontu, po kome je indosant platio eskontne kamate

...

Ako je imalac menica uredno dostavio nadležnoj SDK a ona ga ne podnese na protest u roku, imalac gubi regresna prava protiv indosanta ali može zahtevati naknadu štete od organa čijom krivicom odnosno propustom je došlo do gubitka prava iz menice

...

Indosant može u meničnom sporu po tužbi indosatara istaknuti prigovor nepunovažnosti ugovora o eskontu na osnovu koga je izvršen indosament

...

Poverilac koji je indosirao menicu pre njene dospelosti ima pravo na kamatu samo za vreme od isteka roka od 15 dana od nastanka dužničko.poverilačkog odnosa do dana indosiranja menice.

...

Potpis koji korisnik čeka stavi prilikom naplate čeka kod filijale banke na čiju je centralu ček trasiran ima karakter indosamenta , ukoliko se ta filijala nalazi van mesta centrale.

...

Obaveza avaliste data prilikom izdavanja menice za obezbeđenje plaćanja između korisnika društvenih sredstava ne gasi se ni u slučaju kada se u nizu indosamenata na toj menici kao indosatar našao trasant pa je dalje indosirao .

...

Kada dužnik pred stsečaj preda svome poveriocu umesto isplate duga robu a ovu predaju prikaže kao kupoprodaju za koju mu njegov poverilac preda menicu, koju on odmah na njega indosira , ovakva radnja dužnika . predaja robe umesto isplate duga, utvrđuje za poverioca pretpostavku da je znao, odnosno morao znati za nepovoljno ekonomsko - finansijsko stanje dužnika

...

U koncepciji komisionog posla direktni odnos između komitenta i trećeg lica, sa mogućnošću uzajamnog isticanja prigovora i podizanja uzajamnih tužbi iz posla zaključenog mosredstvom komisionara uspostavlja se cesijom, indosiranjem hartija od vrednosti ili zakonskom personalnom subrogacijom

...

Svi oni koji su menicu trasirali, akceptirali, indosirali ili avalirali, odgovaraju solidarno imaocu menice. Ali, ako je nad jednim solidarnim dužnikom otvoren stečaj, u odnosu na njega parnični postupak će se prekinuti shodno članu 212. ZPP

...

Kad dužnik pred stečaj preda svome poveriocu umesto isplate duga robu, a ovu predaju prikaže kao kupoprodaju za koju mu njegov poverilac preda menicu, koju on odmah na njega indosira , ovakva rednja dužnika - predaja robe umesto isplate duga utvrđuje za poverioca pretpostavku da je znao, odnosno morao znati za nepovoljno ekonomsko-finansijsko stanje dužnika

...

Indosiranjem mjenice na trasanta gase se uzajamna potraživanja putem prebijanja saglasno članu 337. stav 2. Zakona o obligacionim odnosima

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Prenos hartija od vrednosti ( indosament ) nije predmet oporezivanja porezom na finansijske transakcije od 28. juna 2002. godine

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

S druge strane, Korisnik eskonta ima obavezu da Banci podnese ponudu za otkup menice, preda Banci menicu sa punim indosamentom kojim prenosi menicu na Banku i koju je dužan da preda na dan godine.