hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: hraniteljstvo

Ukupno nađeno: 104 primera (stranica je generisana 16.12.2013)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 104 pronadjena primera ovde je prikazano 30 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Pravilnik o programu pripreme za hraniteljstvo (RS)

Porodični zakon (RS)

HRANITELjSTVO

Pravilnik o hraniteljstvu (RS)

1. Utvrđivanje opšte podobnosti deteta za hraniteljstvo

Potvrda o bavljenju hraniteljstvom

<lat>V</lat>. PROGRAM PRIPREME ZA HRANITELjSTVO

Pravilnik o licenciranju stručnih radnika u socijalnoj zaštiti (RS)

2) je završio odgovarajući akreditovani program obuke za sticanje specifičnih znanja i veština za konkretni posao (voditelj slučaja, vaspitač, savetnik za hraniteljstvo , savetnik za osamostaljivanje), odnosno za rad sa konkretnom korisničkom grupom (žrtve nasilja, osobe sa invaliditetom, starije osobe i dr.);

Pravilnik o stručnim poslovima u socijalnoj zaštiti (RS)

Osnovni stručni poslovi socijalne zaštite u zavisnosti od delatnosti pružaoca usluge, obuhvataju poslove voditelja slučaja, vaspitača, odnosno stručnog radnika za odrasle i starije u domovima za smeštaj, stručnog radnika u prihvatilištu, savetnika za hraniteljstvo i osamostaljivanje, stručnog radnika koji pruža usluge u zajednici (dnevni boravak, pomoć u kući, personalna asistencija, lični pratilac, predah smeštaj) i drugih usluga koje podržavaju život u prirodnom okruženju.

2) su stekli sertifikat o uspešno završenoj obuci po akreditovanom programu za rad na osnovnim poslovima (vaspitača, savetnika za hraniteljstvo , savetnika za osamostaljivanje), odnosno za rad sa konkretnom korisničkom grupom (žrtve nasilja, lica sa invaliditetom, stariji);

Uredba o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama (RS)

Vaspitač, socijalni radnik, specijalni pedagog, psiholog, pravnik, sociolog, voditelj slučaja, radnik na poslovima planiranja i razvoja, savetnik za hraniteljstvo , pedagog, radni terapeut, logoped, složeni ekonomski-finansijski poslovi, organizator kulturno-zabavnog života, nutricionista i trijažer u ustanovama socijalne zaštite za smeštaj korisnika i u CSR (<lat>VII</lat> stepen stručne spreme) - 19,35

Vaspitač, socijalni radnik, radni terapeut, pravnik, savetnik za hraniteljstvo u ustanovama socijalne zaštite za smeštaj korisnika; socijalni radnik, voditelj slučaja, radnik na poslovima planiranja i razvoja, pravnik u CSR; referent za komunikacije sa korisnicima usluga u ustanovi socijalne zaštite za smeštaj starih lica čiji je kapacitet iznad 1000 korisnika (<lat>VI</lat> stepen stručne spreme) - 15,83

Porodični zakon (RS)

Ovim zakonom uređuju se: brak i odnosi u braku, odnosi u vanbračnoj zajednici, odnosi deteta i roditelja, usvojenje, hraniteljstvo , starateljstvo, izdržavanje, imovinski odnosi u porodici, zaštita od nasilja u porodici, postupci u vezi sa porodičnim odnosima i lično ime.

(1) Hraniteljstvo se zasniva odlukom organa starateljstva.

(2) Organ starateljstva može zasnovati i povremeno hraniteljstvo .

Hraniteljstvo se može zasnovati ako je to u najboljem interesu deteta.

(1) Hraniteljstvo se može zasnovati samo ako je dete maloletno.

(2) Zasnovano hraniteljstvo može se produžiti i posle navršenih 18 godina života hranjenika, ako dete ima smetnju u psiho-fizičkom razvoju i ako je nesposobno da se samo stara o sebi i o zaštiti svojih prava.

(1) Hraniteljstvo se može zasnovati ako je dete bez roditeljskog staranja.

(2) Hraniteljstvo se može zasnovati i ako je dete pod roditeljskim staranjem, ali ima smetnje u psiho-fizičkom razvoju ili je dete sa poremećajem u ponašanju.

(4) Kada su hranjenici braća i sestre, po pravilu se hraniteljstvo zasniva sa istim hraniteljem.

(1) Hraniteljstvo se može zasnovati samo uz saglasnost roditelja deteta.

(1) Hranitelj može biti lice koje je, po pravilu, pripremljeno za hraniteljstvo po posebnom programu.

(2) Program pripreme za hraniteljstvo propisuje ministar nadležan za porodičnu zaštitu.

(1) Hraniteljstvo prestaje:

(2) Hraniteljstvo se može produžiti najkasnije do navršene 26. godine života deteta ako se dete redovno školuje.

(1) Hraniteljstvo se može raskinuti odlukom organa starateljstva.

(3) Organ starateljstva dužan je da donese odluku o raskidu hraniteljstva ako utvrdi da je prestala potreba za hraniteljstvom ili da hraniteljstvo više nije u najboljem interesu deteta.

2. deca, roditelji i ostali krvni srodnici, te lica u tazbinskom ili adoptivnom srodstvu, odnosno lica koja vezuje hraniteljstvo ;

Pravilnik o određivanju početne grupe usluga univerzalnog servisa (RS)

4) korisnik naknade za hraniteljstvo .

Pravilnik o hraniteljstvu (RS)

Ovim pravilnikom propisuju se bliži uslovi za zasnivanje hraniteljstva i smeštaja dece u drugu porodicu koji se odnose na oblike hraniteljstva, standarde za ostvarivanje zaštite deteta na hraniteljstvu i standarde stručnog postupka, program pripreme za hraniteljstvo , normative i standarde za obavljanje delatnosti centra za porodični smeštaj i način vođenja evidencije i dokumentacije o hraniteljstvu.

Hraniteljstvo je mera zaštite deteta bez roditeljskog staranja, odnosno deteta pod roditeljskim staranjem koje ima smetnje u psihofizičkom razvoju ili poremećaj ponašanja, a koje privremeno ne može da živi sa svojim roditeljima.

ogl1
hor003