Traženo: grobnice

Ukupno nađeno: 375 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 343 pronadjena primera ovde je prikazano 15 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Zakon o sahranjivanju i grobljima (RS)

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Slovačke Republike o zaštiti ratnih grobova (mp)

Pravilnik o načinu uređenja i održavanja grobalja i grobova boraca u inostranstvu, prikupljanja podataka i vođenja evidencije (SCG)

Pravilnik o načinu vođenja evidencije o grobljima i grobovima pripadnika savezničkih armija i drugih stranih armija na teritoriji Jugoslavije (SCG)

Zakon o grobljima i grobovima boraca u inostranstvu (SCG)

Zakon o uređivanju i održavanju groblja boraca (RS)

Zakon o obeležavanju i održavanju grobalja i grobova pripadnika savezničkih armija i drugih stranih armija na teritoriji Jugoslavije (SCG)

Zakon o sahranjivanju i grobljima (RS)

<lat>III</lat>. GROBLjA

Krivični zakonik (RS)

Povreda groba

Pravilnik o načinu razvrstavanja i postupanja sa sporednim proizvodima životinjskog porekla, veterinarsko-sanitarnim uslovima za izgradnju objekata za sakupljanje, preradu i uništavanje sporednih proizvoda životinjskog porekla, načinu sprovođenja službene kontrole (RS)

<lat>IDž</lat>. USLOVI ZA STOČNA GROBLjA I JAME GROBNICE I NAČIN ZAKOPAVANjA I SPALjIVANjA SPOREDNIH PROIZVODA ŽIVOTINjSKOG POREKLA

1. Uslovi za stočna groblja i jame grobnice

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Slovačke Republike o zaštiti ratnih grobova (mp)

SPORAZUM IZMEU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE SLOVAČKE REPUBLIKE O ZAŠTITI RATNIH GROBOVA

Ekshumacija , prevoz i ponovno sahranjivanje

Zakon o sahranjivanju i grobljima (RS)

Sahranjivanje umrlih, određivanje i stavljanje van upotrebe groblja , održavanje i uređenje groblja i krematorijuma vrši se na način utvrđen propisom skupštine opštine, donetim u skladu sa načelima ovog zakona i drugim propisima koji se odnose na sahranjivanje i groblja .

Sahranjivanje umrlih može se vršiti samo na groblju .

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 29 pronadjenih primera ovde je prikazano 12 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Skupština grada prekoračila je svoja ustavna i zakonska ovlašćenja kada je komunalnu delatnost upravljanja grobljima i pogrebne usluge, u određenim naseljenim mestima opštine prenela na mesne zajednice.

...

Uslovljavanje dodele grobnog mesta obaveznom izradom i montažom nadgrobnih obeležja preko grobljanske ustanove, predstavlja povredu konkurencije na tržištu usluga.

...

Po osnovu prava svojine ili susvojine na nadgrobnom spomeniku ne može se steći pravo korišćenja ili sukorišćenja groba , jer se to pravo stiče po posebnim, administrativnim propisima.

...

Pravo korišćenja grobnog mesta, kao imovinsko pravo čiji je prenos regulisan i ograničen administrativnim pravom, ne može se prenositi ugovorom o doživotnom izdržavanju, već pripada samo licu koje je oglašeno za naslednika umrlog nosioca prava korišćenja grobnog mesta.

...

Radnja krivičnog dela povrede groba iz člana 241. stav 1. KZ RS, koja se sastoji u neovlašćenom prekopavanju, razrušenju, oštećenju ili gruboj povredi groba ili drugog mesta u kome se umrli sahranjuje, određena je tako da predstavlja fizički nasrtaj ili mehaničku povredu ili oštećenje postojećeg groba , odnosno mesta gde je sahranjeno neko lice.

...

Uobičajeni troškovi sahrane usmrćenog su nužnih troškova kao i troškovi pogrebnog ceremonijala (uobičajeni: ođeće žalosti za bračnog druga i najbliže srodnike, troškovi dobijanja, uređenja i održavanja groba i troškovi podizanja spomenika (dovoljno je da tužilac učini vjerovatnim da će spomenik podići) -

...

Pod troškovima sahrane podrazumevaju se i troškovi podizanja nadgrobnog spomenika, ako je to uobičajeno u mestu sahrane u visini koju u tu svrhu čine građani prosečnih imovinskih prilika u mestu sahrane.

...

Za odlučivanje po tužbenom zahtevu tužioca koji je tražio prema tuženom iz da ima pravo na dva grobna mesta, apsolutno je nenadležan opštinski sud već organ uprave shodno čl. 16 ZPP, a na osnovu zakona o sahranjivanju i grobljima

...

Pravo korišćenja grobnog mesta mogu nasleđivati lica koja ne spadaju u krug zakonskih naslednika

...

Kao uobičajeni troškovi sahrane umrlog u smislu člana 193. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima smatraju se, pored ostalog, i izdaci za jelo i piće koje se služi na dan sahrane prisutnima na groblju i kući umrlog u skladu sa mesnim običajima, pod uslovom da ti izdaci budu u razumnoj meri

...

Naknada za podizanje nadgrobnog spomenika

...

Zahtev vlasnika za izmeštanje grobova sa mesta gde sahranjivanje nije dozvoljeno sa razloga što raspadanje leševa zagađuje vodu za piće na njegovom placu sudska je nadležnost

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Opremanje prostora za sahranjivanje i održavanje grobnica i grobnih mesta smatra se komunalnim uslugama na koje se plaća PDV po stopi od 8%

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 2 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

OBAVEZUJE SE tuženi da tužiocu na ime naknade materijalne štete nastale zbog smrti , u vezi troškova sahrane i izgradnje nadgrobnog spomenika, isplati ukupno dinara, sa zakonskom kamatom od podnošenja tužbe pa do isplate, kao i da mu nadoknadi troškove parničnog postupka, u roku od 15 dana, pod pretnjom izvršenja.

...

Primalac se sporazumeo sa Davaocem izdržavanja i želi da ga ovaj doživotno izdržava, hrani, odeva, odvodi u posetu prijateljima, neguje i pazi, u bolesti odvodi do lekara i snosi troškove medicinskog tretmana, posle smrti sahrani na primeren način, podigne nadgrobni spomenik, a u naknadu za sve to, Primalac izdržavanja ostavlja u nasleđe i u svojinu Davaocu izdržavanja celokupnu ovde opisanu nepokretnu imovinu.