hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: gimnazija

Ukupno nađeno: 2335 primera (stranica je generisana 23.01.2014)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 2330 pronadjenih primera ovde je prikazano 25 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Pravilnik o nastavnom planu i programu za gimnaziju (RS)

Pravilnik o nastavnom planu i programu ogleda za gimnaziju informatičkog smera (RS)

Pravilnik o vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji informatičkog smera po programu ogleda (RS)

Pravilnik o vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u Računarskoj gimnaziji u Beogradu (RS)

Pravilnik o nastavnom planu i programu za sticanje obrazovanja talentovanih učenika prirodno-matematičkog smera u gimnaziji (RS)

Pravilnik o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za gimnaziju (RS)

Pravilnik o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovne profile kozmetički tehničar, laboratorijski tehničar, medicinska sestra - tehničar, stomatološka sestra - tehničar, farmaceutski tehničar, fizioterapeutski tehničar, zdravstveni (RS)

- Ivanović Živorad, Ognjanović Srđan, Matematika 1, zbirka zadataka i testova za prvi razred gimnazija i tehničkih škola, Krug, Beograd

- Ivanović Živorad, Ognjanović Srđan, Matematika 2, zbirka zadataka i testova za drugi razred gimnazija i tehničkih škola, Krug, Beograd

- Ivanović Živorad, Ognjanović Srđan, Matematika 3, zbirka zadataka i testova za treći razred gimnazija i tehničkih škola, Krug, Beograd

Ognjanović Srđan, Ivanović Živorad, Matematika 4, zbirka zadataka i testova za čevrti razred gimnazija i tehničkih škola, Krug, Beograd

Pravilnik o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovni profil administrator računarskih mreža (RS)

Pored navedenih predmeta škola može da organizuje, u skladu sa opredeljenjima učenika, fakultativnu nastavu iz predmeta koji su utvrđeni nastavnim planom drugih obrazovnih profila istog ili drugog područja rada, kao i u nastavnim planovima gimnazije .

Pravilnik o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovne profile konfekcionar tekstila i modelar odeće (RS)

- Likovna kultura za gimnaziju i srednje stručne škole, autori: Vidosava Galović i Branka Gostović

Pravilnik o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovne profile stolar i tehničar za oblikovanje nameštaja i enterijera (RS)

- Radne sveske od prvog do četvrtog razreda gimnazije .

Pravilnik o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovni profil pivar (RS)

Pored navedenih predmeta škola može da organizuje, u skladu sa opredeljenjima učenika, fakultativnu nastavu iz predmeta koji su utvrđeni nastavnim planom drugih obrazovnih profila istog ili drugog područja rada, kao i u nastavnim planovima gimnazije ili po programima koji su prethodno doneti.

Pravilnik o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovni profil nadzornik parka (RS)

Pored navedenih predmeta škola može da organizuje, u skladu sa opredeljenjima učenika, fakultativnu nastavu iz predmeta koji su utvrđeni nastavnim planom drugih obrazovnih profila istog ili drugog područja rada, kao i u nastavnim planovima gimnazije , ili po programima koji su prethodno doneti.

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (RS)

6) dva člana iz reda predstavnika zajednica srednjih stručnih škola, sa liste kandidata koju zajednički podnose ove zajednice, i član iz reda predstavnika Zajednice gimnazija , sa liste kandidata koju podnosi ta zajednica;

3) u srednjem obrazovanju i vaspitanju - srednja škola, i to: gimnazija (opšta i specijalizovana), stručna škola, mešovita škola ( gimnazija i stručna ili umetnička), umetnička škola, srednja škola za obrazovanje odraslih i srednja škola za učenike sa smetnjama u razvoju.

Nakon završenog četvrtog razreda srednjeg opšteg obrazovanja i vaspitanja u gimnaziji učenik polaže opštu maturu, u skladu sa posebnim zakonom.

Zakon o srednjoj školi (RS)

U gimnaziji učenik može da ima do 31 čas nastave sedmično, u stručnoj i umetničkoj školi do 33, a u baletskoj školi do 41 čas.

Kandidat za upis u gimnaziju ili stručnu školu u četvorogodišnjem trajanju polaže kvalifikacioni ispit.

Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju (RS)

- gimnaziji ;

- mešovitoj školi ( gimnaziji i stručnoj ili umetničkoj školi);

U gimnaziji se stiče opšte obrazovanje i vaspitanje u četvorogodišnjem trajanju kojim se obezbeđuje priprema za nastavak obrazovanja u visokoškolskim ustanovama. U specijalizovanoj gimnaziji i odeljenjima za učenike sa posebnim sposobnostima ostvaruju se posebni nastavni planovi i programi za učenike sa posebnim sposobnostima u četvorogodišnjem trajanju, kojima se obezbeđuje priprema za nastavak obrazovanja u visokoškolskim ustanovama.

Mešovita škola obezbeđuje obrazovanje i vaspitanje koje se stiče u gimnaziji i stručnoj školi, odnosno u gimnaziji i umetničkoj školi.

U gimnaziji učenik može da ima do 31 čas obavezne i izborne nastave nedeljno, u stručnoj i umetničkoj školi do 33 časa, osim u školi koja ostvaruje programe baletskog obrazovanja, gde učenik može da ima do 41 čas.

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 4 pronadjena primera svi su prikazani.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Sužavanje kruga lica koja mogu izvoditi nastavu iz određenog predmeta aktom škole, zbog čega radno mesto nastavnika tog predmeta u školi nije dostupno, pod jednakim uslovima, svima koji ispunjavaju propisane uslove da u gimnazijama izvode nastavu iz tog predmeta, suprotno je Ustavu i zakonu, budući da vrstu stručne spreme nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika propisuje ministar, tako što za svaki nastavni predmet propisuje koju stručnu spremu može imati lice koje izvodi nastavu iz tog predmeta i

...

OKRUŽNI SUD U UPRAVNOM SPORU JE NADLEŽAN DA ODLUČUJE O ZAKONITOSTI DONETOG AKTA OD STRANE DIREKTORA GIMNAZIJE .

...

Akt - odluka Vlade Republike Srbije o osnivanju sporteke gimnazije nije upravni akt u smislu člana 6. stav 2.Zakona o upravnim sporovima, već akt koji Vlada Republike Srbije donosi u okviru prava i ovlašćenja utvrđenih Ustavom i zakonom u vršenju vlasti i sprovođenju, politike na svom području, pa se takav akt ne može osporavati tužbom u upravnom sporu

...

Stručna sprema je školska sprema određene struke, pa radnik koji je završio gimnaziju ne može biti raspoređen da obavlja poslove protivpožarne zaštite

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Porez na prenos apsolutnih prava na prenos prava svojine na stanu uz naknadu po osnovu ugovora između Fonda za solidarnu stambenu izgradnju i Gimnazije

ogl3
hor003