hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: fotelja

Ukupno nađeno: 9541 primer (stranica je generisana 25.02.2014)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 9278 pronadjenih primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Odluka o uslovima i načinu dodele kreditnih sredstava malim i srednjim preduzećima sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine za trajna obrtna sredstva (APV)

Odluka o sedištu Uprave carina, osnivanju, početku i prestanku rada carinarnica, carinskih ispostava, odseka i referata (RS)

Zakon o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava (RS)

Pravilnik o privremenom broju javnobeležničkih mesta i službenim sedištima javnih beležnika i javnobeležničkim mestima za koja će se raspisati konkurs za prvih 100 javnih beležnika (RS)

Uredba o zaštiti imovine delova preduzeća čije je sedište na teritoriji bivših republika SFRJ (RS)

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja centralne evidencije ustanova kulture osnovanih sredstvima u javnoj svojini sa sedištem na teritoriji Republike Srbije (RS)

Odluka o načinu rada studentskih centara sa sedištem na teritoriji APV (APV)

Odluka o markici za video kasetu sa snimljenim filmom i druge nosače slike i tona i o taksi za javno prikazivanje filma za obveznike sa sedištem na teritoriji APV (APV)

Pravilnik o načinu i postupku raspodele mesta u domovima učenika i srednjim školama sa domom učenika sa sedištem na teritoriji APV (APV)

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 186 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Pitanje: Zakonom o privrednim društvima je predviđeno da poslovno ime preduzetnika obavezno sadrži ime i prezime preduzetnika, opis pretežne delatnosti, oznaku "preduzetnik" ili "pr." i sedište , a stavom 3. člana 86. ovog zakona propisano je da poslovno ime može da sadrži i poseban naziv. Da li izvršni poverilac ima obavezu da u predlogu za izvršenje označi i naziv izvršnog dužnika, preduzetnika kada je on koristio navedenu zakonsku mogućnost?

...

U predmetima za krivična dela protiv vojske srbije prilikom određivanja mesne nadležnosti primenjuje se Zakon o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, a ne odredbe zakona o preuzimanju nadležnosti vojnih sudova, vojnih tužilaštava i vojnog pravobranilaštva.

...

... sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava (koji se primenjuje od 01. 01. 2010. godine), za postupanje su nadležni sudovi koji su preuzeli predmete na osnovu te zakonske odredbe, pod uslovom da je mesna nadležnost u vreme pokretanja krivičnog postupka bila zasnovana u skladu sa odredbama ZKP-a i Zakona o sedištima ... sedištima ...

...

Pitanje: Da li se ugovorom o cesiji prenosi procesna odredba iz osnovnog ugovora o ugovorenoj nadležnosti stranog suda (prema sedištu cedenta)?

...

Pitanje: Može li predmet prodaje biti nekretnina koju koristi preduzeće osnovano od imovine preduzeća sa sedištem u bivšim republikama SFRJ (u situaciji kada je imovina stečena pre 1991. i u situaciji sticanja posle 1991. godine?

...

Sud Republike Srbije, shodnom primenom pravila o mesnoj nadležnosti, nadležan je da odlučuje o protivtužbi, koju domaće lice podnese u parnici koja teče kod istog suda po tužbi lica sa sedištem u inostranstvu, a nije reč o zahtevu iz protivtužbe, za koji bi bio isključivo nadležan inostrani sud, prema sedištu tužioca-protivtuženog.

...

Između Kraljevine Belgije i Republike Srbije postoji reciprocitet u pogledu oslobađanja od plaćanja parničnih troškova, te je zahtev tuženog za obezbeđenje parničnih troškova, u postupku koji je pokrenut po tužbi pravnog lica čije je sedište u Kraljevini Belgiji, neosnovan.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 34 pronadjena primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza za promet električne energije koju obveznik PDV otprema na teritoriju APKM licu koje na teritoriji APKM nema sedište , odnosno stalnu poslovnu jedinicu

...

a) Poreski tretman prenosa celokupne imovine poslovne jedinice privrednog društva sa sedištem u Beogradu, koja se nalazi u Republici Crnoj Gori, privrednom društvu iz Podgorice / b) Poreski tretman dobiti koju rezidentni obveznik ostvari poslovanjem preko stalne poslovne jedinice u Republici Crnoj Gori na koju je plaćen porez u toj državi / c) Poreski tretman prenosa uz naknadu prava svojine na motornom vozilu koji nije ostvaren na teritoriji Republike Srbije

...

Lica koja imaju poseban prostor u kome obavljaju registrovanu delatnost, a koja su prema Zakonu o fiskalnim kasama u obavezi da evidentiraju promet preko fiskalne kase, u obavezi su da nabave i instaliraju terminal za daljinsko očitavanje fiskalne kase koja se nalazi u sedištu

...

Kada domaća konsultantska firma pruža usluge savetovanja (konsaltinga) licu sa sedištem u inostranstvu, mestom prometa smatra se inostranstvo

...

Poreska oslobođenja u slučajevima predviđenim međunarodnim ugovorom Kompjuteri, telefoni, stolovi i stolice za neadministrativne prostorije mogu da se nabavljaju kao oprema bez poreza Porez na dohodak na zakupninu, za poslovni prostor

...

Oslobođenje od poreza na finansijske transakcije za pravna lica i preduzetnike koji u Republici Srbiji posluju preko predstavništava i poslovnih jedinica a sedište im je u Crnoj Gori

...

ugovor koji je pravni osnov izmirenja obaveza nastalih u stvarno realizovanom prometu roba i usluga između domaćih i stranih pravnih lica sa sedištem na teritoriji bivših Republika SFRJ ne može predstavljati zabranjen pravni posao

ogl3
ogl4

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 43 pronadjena primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Prevozilac se obavezuje da za račun Pošiljaoca obezbedi marke tip , sa sedišta za putnike i da za svakog putnika opredeli određeno mesto, u svemu prema standardima struke i dobijenoj ponudi.

...

1. Naziv i sedište preduzeća - ustanove u kojoj sam poslednji put bio osiguran

...

Sedište ogranka je:

...

sa sedištem

...

Menja sedište društva. Novo sedište društva je:

...

Ovim se utvrđuje reprezentativnost sindikata , sa sedištem u , ul. br. upisanog u Registar sindikata na osnovu rešenja Ministarstva nadležnog za poslove rada br. od godine.

...

1. , sa sedištem u , , matični broj , kao POSLODAVAC i

hor003