Traženo: forenzički

Ukupno nađeno: 126 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 124 pronadjena primera ovde je prikazano 28 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Pravilnik o načinu i postupku za utvrđivanje vremena i uzroka smrti, za obdukciju leša kao i za postupanje sa odstranjenim delovima ljudskog tela (RS)

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (RS)

<lat>IDž</lat>. UTVRIVANjE VREMENA I UZROKA SMRTI I OBDUKCIJA UMRLIH LICA

Zakonik o krivičnom postupku (RS)

Uzimanje uzoraka za forenzičko -genetičku analizu

Pravilnik o istraživanju udesa i ozbiljnih nezgoda civilnih vazduhoplova (RS)

Obdukcija

Pravilnik o uslovima, kriterijumima i merilima za zaključivanje ugovora sa davaocima zdravstvenih usluga i za utvrđivanje naknade za njihov rad (RS)

Ugovor sa zdravstvenom ustanovom koja obavlja zdravstvenu delatnost iz oblasti virusologije, vakcina i imunobioloških preparata, sa zdravstvenom ustanovom koja obavlja delatnost transfuzije krvi i zdravstvenom ustanovom koja ,u skladu sa zakonom kojim se uređuje zdravstena zaštita,vrši obaveznu obdukciju umrlih lica na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja,zaključuje filijala na čijem području se nalazi sedište zdravstvene ustanove, za sva osigurana lica Republičkog fonda, radi obezbeđivanja

Pravilnik o utvrđivanju Programa mera zdravstvene zaštite životinja (RS)

Korisnik lovišta prijavljuje uginuća i sanitarni odstrel divljači u lovištu veterinaru ili veterinarskom inspektoru. Ako se na osnovu kliničkih simptoma, anamnestičkih podataka i epizootiološke situacije, kao i rezultata obdukcionog nalaza kod uginule ili odstreljene divljači, posumnja na pojavu zarazne bolesti vrši se dijagnostičko ispitivanje i epizootiološki uviđaj.

Uredba o visini naknada za usluge koje pruža Ministarstvo unutrašnjih poslova (RS)

Naknada za forenzičku analizu DNK nespornih i spornih bioloških uzoraka u cilju utvrđivanja DNK profila, u skladu sa zakonom i drugim propisom, a po zahtevu nadležnog organa iznosi:

6. amplifikacija seta forenzičkih DNK markera:

7. elektroforetska analiza amplifikovanih forenzičkih DNK markera 250,00 din.

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (RS)

Zdravstvene ustanove koje obavljaju hitnu medicinsku pomoć, snabdevanje krvlju i krvnim derivatima, proizvodnju seruma i vakcina i patoanatomsko- obdukcijsku delatnost, kao i zdravstvenu delatnost iz oblasti javnog zdravlja, osnivaju se isključivo u državnoj svojini.

Privatna praksa ne može obavljati zdravstvenu delatnost iz oblasti hitne medicinske pomoći, snabdevanja krvlju i krvnim derivatima, uzimanja, čuvanja i presađivanja organa i delova ljudskog tela, proizvodnje seruma i vakcina, patoanatomsko- obdukcijsku delatnost, kao i zdravstvenu delatnost iz oblasti javnog zdravlja.

Zavod za sudsku medicinu je zdravstvena ustanova koja obavlja delatnost u oblasti sudske medicine, odnosno sudsko-medicinske dijagnostike i ekspertize, a na osnovu obdukcija , kliničkih pregleda i laboratorijske dijagnostike, za potrebe suda, zdravstvenih ustanova, medicinskih fakulteta i drugih lica.

U slučajevima iz stava 1. ovog člana doktor medicine koji vrši neposredan pregled umrlog lica neće izdati potvrdu o smrti dok nadležni sud ne donese odluku u vezi sa obdukcijom .

Kao posebna mera utvrđivanja vremena i uzroka smrti umrlih lica vrši se obdukcija .

Obdukcija se obavezno vrši:

Pri vršenju obdukcije doktor medicine koji vrši obdukciju može zadržati organe, delove organa i druge uzorke biološkog porekla, u skladu sa pravilima struke, kada je to potrebno radi utvrđivanja uzroka smrti ili je to od posebnog značaja za zaštitu zdravlja građana.

Kada je u pitanju obdukcija nad licem iz stava 2. tačka 3), obavezno je uzimanje i trajno čuvanje uzoraka biološkog porekla, u skladu sa pravilima struke.

Način i postupak za utvrđivanje vremena i uzroka smrti umrlih lica i za obdukciju leša, kao i za postupanje sa delovima ljudskog tela koji su hirurškim zahvatom ili na drugi način odstranjeni, propisuje ministar.

Troškove obdukcije umrlog lica snosi obveznik plaćanja troškova lečenja umrlog lica, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Troškove obdukcije umrlog lica iz člana 222. stav 2. tačka 5) ovog zakona snosi opština, odnosno grad.

Troškove obdukcije umrlog lica iz člana 222. stav 2. tač. 7) i 8) ovog zakona snosi podnosilac zahteva.

Fakultet može preuzeti telo umrlog lica radi izvođenja praktične nastave iz anatomije samo ako postoji izveštaj o smrti koji je potpisan od strane specijaliste sudske medicine - mrtvozornika, i pod uslovom da ne postoje zakonom propisani razlozi za obavljanje obavezne obdukcije .

4) ne izvrši obdukciju u skladu sa članom 222. ovog zakona;

Zakonik o krivičnom postupku (RS)

Ako postoji sumnja da je smrt određenog lica neposredna ili posredna posledica krivičnog dela ili je u trenutku smrti lice bilo lišeno slobode ili je nepoznat identitet leša, javni tužilac ili sud će odrediti da lekar specijalista za sudsku medicinu izvrši pregled i obdukciju leša.

Kada se veštači van stručne ustanove, pregled i obdukciju leša izvršiće prema potrebi dva ili više lekara iz stava 1. ovog člana.

Ako je leš već zakopan, sud će odrediti ekshumaciju u cilju njegovog pregleda i obdukcije .

Pri obdukciji leša preduzeće se potrebne mere da se utvrdi identitet leša i u tom cilju posebno će se opisati spoljne i unutrašnje telesne osobine leša i obezbediće se odgovarajući uzorci sa leša za forenzičko -genetičku analizu i otisci papilarnih linija.

Veštak je dužan da pri pregledu i obdukciji leša obrati pažnju na nađeni materijal biološkog porekla (krv, pljuvačka, sperma, urin i dr.), tragove i sumnjive materije, da ih opiše i izuzme, a ako to organ postupka zahteva ili ako veštak posumnja da je smrt prouzrokovana trovanjem, obezbediće uzorke biološkog porekla (krv, urin, tečnost staklastog tela, telesni organi i dr.).

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 2 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Ne smatra se da je učestvovao u istrazi sudija koji je samo izdao naredbu o obdukciji

...

IZDAVANjE NAREDBE O OBDUKCIJI LEŠA NE SMATRA SE VRŠENjEM ISTRAŽNE RADNjE , PA ISTRAŽNI SUDIJA KOJI JE NALOŽIO PREDUZIMANjE OBDUKCIJE NIJE IZUZET OD UČESTVOVANjA NA GLAVNOM PRETRESU U ISTOJ STVARI.